Morten A. Meyer (HL), Rand Flesland (Forbrukerrådet), Carl O. Geving (NEF), Espen Fuglesang (NITO Takst) og Are A Huser (NTF) skriver under det felles høringssvaret.

Går sammen for å trygge bolighandelen

Norges Eiendomsmeglerforbund har gått sammen med Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund og Norges Takseringsforbund/Nito Takst for å legge et felles grunnlag for en tryggere bolighandel.

De fire partene har levert et felles høringssvar med forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om forbedring av avhendingsloven.

Enige: Partene som har skrevet høringssvaret sammen på bildet over. Morten A. Meyer fra Huseiernes Landsforbund, Randi Flesland fra Forbrukerrådet, Carl O. Geving fra NEF, Espen Fuglesang og Are Huser fra Norges Takseringsforbund og NITO-takst. (Foto: Halvor Njerve, Forbrukerrådet.)

– Vi er svært glade for at Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, NTF/NITO takst og NEF står bak et omforent høringssvar. Det er et sterkt signal når de tunge interesseorganisasjonene for selgere, kjøpere, takstmenn og eiendomsmeglere samarbeider om et felles grunnlag for en tryggere bolighandel, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

-Vi har i fellesskap belyst de viktigste endringene som vi mener må gjennomføres i sammenheng for å sikre forbrukerne større trygghet ved kjøp og salg av boliger, sier Geving videre.

Les hele høringssvaret her

Gode rapporter og autoriserte takstmenn

Organisasjonene har lenge jobbet for å få etablert gode tekniske tilstandsrapporter som virkemiddel for å avdekke feil og mangler. Dette er et viktig bidrag til tryggere bolighandel, samtidig er det nødvendig å regulere bruken av rapporter for at ordningen skal bli effektiv.

Forbrukerne opplever en lang rekke små og store problemer knyttet til oppfyllelsen av rettigheter og plikter etter avhendingsloven. Mange av sakene løses etter forhandlinger mellom partene, mens andre saker verserer over lang tid uten å finne en tilfredsstillende løsning. Samfunnsnytten av å ta en større opprydning vil være stor.

Dette er etter vår oppfatning de viktigste endringene som må gjennomføres i sammenheng for å sikre forbrukerne større trygghet ved kjøp og salg av boliger:

  • Etablere autorisasjonsordning for takstmenn med krav om utdanning og ansvar
  • Utarbeide offentlig godkjent tilstandsrapport
  • Tydeliggjøre roller og ansvar for de profesjonelle aktørene
  • Sikre bedre tid i handelen
  • Revisjon av avhendingsloven
  • Tilpasning av forsikringsordningene

«Vi anbefaler bruk av tilstandsrapport, ikke obligatorisk, men våre forslag til insentiver vil gjøre bruk av tilstandsrapport til praktisk hovedregel. Omfattende bruk av offentlig godkjent tilstandsrapport utført av en autorisert takstmann med ansvar direkte overfor kjøper, vil etter vår vurdering gi et betydelig bidrag til tryggere bolighandel og redusert konfliktnivå. Myndighetene har tilstrekkelig kunnskap til å iverksette flere av disse tiltakene raskt og uten ytterligere omfattende utredninger, mens andre må utredes nærmere», heter det i høringssvaret fra de fire partene.

Les også: Regjeringen vil jobbe for tryggere bolighandel

Regulering av takstbransjen

Korrekte tekniske tilstandsvurderinger av eiendommer er viktig for forbrukerne. Det er der beslutninger om kjøp er basert på manglende informasjon at konflikter oppstår. Takseringsbransjen spiller her en nøkkelrolle.

I dag er takstmann en ubeskyttet tittel, det stilles ingen offentlige krav til utdannelse, og ingen offentlige krav til innholdet i tekniske tilstandsanalyser.

Partene mener derfor at det må etableres en autorisasjonsordning for takstbransjen, med krav til kvalifikasjoner for tilbydere av tekniske tilstandsanalyser for forbrukere, og det må lovfestes minimumskrav til innhold i tekniske tilstandsanalyser.

Partene mener derfor at det må etableres en autorisasjonsordning for takstbransjen, med krav til kvalifikasjoner for tilbydere av tekniske tilstandsanalyser for forbrukere, og det må lovfestes minimumskrav til innhold i tekniske tilstandsanalyser.

Avhendingsloven må forbedres

Ved salg av brukt bolig er både selger og kjøper forbrukere. Avhendingsloven har en krevende språkdrakt for vanlige forbrukere. Et regelverk som regulerer bolighandel bør utformes tydeligere slik at en vanlig forbruker klarer å orientere seg uten bistand fra advokater.

Praktisk talt alle boliger selges i dag med en «som den er» klausul. Denne er vanskelig å forholde seg til for så vel selger som kjøper. Selgerne tror de er fri for alt ansvar, men opplever stadig å få krav rettet mot seg. Kjøperne forstår ikke vilkåret i loven, formålet med en slik fraskrivelse og opplysninger som kommer i tilstandsrapporter og takster. Kjøperne forstår ikke at det som er avdekket skal være noe han burde forventet etter denne bestemmelsen. Det som opprinnelig var ment som en unntaksregel er i praksis blitt hovedregelen.

Partene mener utfordringene knyttet til de mange vurderingene som må gjøres for å avklare om det faktisk foreligger en mangel i avhendingslovens forstand må løses ved at dette lovverket revurderes.

Sikre forbrukerne tilstrekkelig tid

Det et paradoks at en stor del av boligkjøperne oppgir at de ikke har lest den dokumentasjonen som er tilgjengelig for dem før de legger inn bud. Dersom man ønsker å kjøpe en bolig i områder med press i markedet, legges det opp til at bindene bud avgis fra morgenen dagen etter visninger som normalt finner sted om kvelden.

Behovet for mer tid etter visning må balanseres mot begge forbrukerparters ønske om en rask avklaring.

Etter partenes oppfatning kan en balansert løsning være at det stilles krav til at fullstendig salgsinformasjon og teknisk tilstandsrapport skal være helt åpent direkte tilgjengelig gjennom de vanlige markedskanalene samtidig som boligen legges ut på markedsportaler, og at korteste akseptfrist er 12:00 andre dag etter visning.

Behovet for ekstra tid er størst når boligen er ny i markedet. Formidlingsforbudet bør derfor bare gjelde første visningsrunde etter at boligen kom på markedet, står det i høringssvaret.

Hele høringssvaret

Les hele høringssvaret her hvor temaene som selger utbedringsrett, takstmennens utdanningskrav, autorisasjon, profesjonsansvar, ansvarsforsikring, innhold i tilstandsrapporter og overgangsordning blir drøftet videre.

Les også:

 

Del artikkel