• Fagartikkel
Benedicte Grimstad bilde

Enklere og billigere å bygge terrasser og mindre tilbygg på egen eiendom

Fra 1. mai 2021 ble det enklere og billigere og bygge terrasser og mindre tilbygg på egen eiendom.

Karoline Røvik Zeiner

Av: Benedicte Krogh Grimstad og Karoline Røvik Zeiner, begge er advokat og partner i Dalan advokatfirma – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021 

Forskriftsendringene i byggesaksforskriften gir privat personer større frihet til å bygge på egen eiendom uten å måtte søke kommunen først. Med enda en vår og sommer hjemme i Norge er dette for mange gode nyheter.   

Terrasse

Terrasser som har en høyde på 0,5 meter over ferdig planert terreng er å anse som et «tiltak» etter pbl. § 20-1. Dette medfører at tiltaket vil være søknadspliktig med mindre det foreligger konkrete unntak.

Fra og med 1. mai 2021 er følgende tiltak unntatt søknadsplikt i medhold av byggesaksforskriften § 4-1 d):

«Terrasser som har en høyde på inntil 1,0 m fra eksisterende terreng, er forbundet med en bygning, og ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 m. Slike terrasser kan ha et tilhørende rekkverk på inntil 1,2 m, men kan ikke være overbygde. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1,0 m»

Det vil si at du trenger ikke søke dersom:

 • terrassen er i samsvar med plankart eller planbestemmelser, herunder byggegrenser, avstandskrav og utnyttelsesgrad (BYA)
 • terrassen har en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng
 • terrassen er forbundet med en bygning
 • terrassen ikke stikker lenger ut fra bygningens fasadeliv enn 4,0 meter
 • rekkverk på terrassen ikke er høyere enn 1,2 meter målt fra terrassegulvet
 • terrassen ikke er overbygd
 • avstanden til nabogrensen er minst 1,0 meter

Det er verdt å merke seg at kommunen kan fastsette planbestemmelser med strengere avstandskrav. Det er derfor viktig å sjekke planbestemmelsene for den aktuelle eiendommen det skal bygges på.

Bygging av terrasse på bakken i områder som er regulert til byggeområde ligger utenfor tiltaksbegrepet i pbl. § 20-1 og faller derfor utenfor plan og bygningslovens regler. For at terrassen skal anses å ligge «på bakken» kan terrassegulvet ikke ligge høyere enn 0,5 meter over terreng. Slike terrasser er dermed heller ikke omfattet av avstandskravet på 4 meter i pbl. § 29-4 (2) og kan plasseres helt inntil nabogrensen.

Mindre tilbygg

Byggesaksforsikten § 4-1 b) er endret slik at det nå er lov å sette opp tilbygg på inntil 15 kvm uten at det søkes om. Endringen ligger i at dette unntaket nå også omfatter rom for varig opphold og beboelse. Det var ikke med tidligere.

Byggesaksforskriften § 4-1 b) fastsetter:

 «Tilbygg som verken har et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på over 15 m​2. Tilbygget må være understøttet. Tilbygget kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket»

Du trenger dermed ikke søke om å sette opp tilbygg så lenge tilbygget:

 • er i samsvar med planformål, plankart eller planbestemmelser om blant annet byggegrenser, avstandskrav og utnyttelsesgrad for eiendommen
 • har et bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) som ikke er over 15 m2
 • knytter seg til maksimalt to etasjer eller plan på den eksisterende bygningen
 • er understøttet

Det er viktig å merke seg at dette unntaket kun gjelder tilbygg. Det vil si bygg som settes opp inntil eksisterende bygg, er understøttet og har et eget bæresystem. For påbygg, dvs. utvidelser som ikke har et eget bæresystem, men blir bygd på tak eller hengende på vegg, gjelder andre regler.

Et tilbygg etter denne bestemmelsen vil ikke kunne endre det godkjente formålet for bygningen tilbygget oppføres på. Det vil si at det bare er en hoveddel som kan utvides med eks. stue, kjøkken, soverom ol. En tilleggsdel som eks. garasje kan utvides med bod, men ikke stue.

Avstanden til nabogrensen skal være minst 4 meter jfr. pbl. § 29-4 (2) med mindre det er en annen særskilt regulering av dette i kommuneplanene eller reguleringsplanen

Del artikkel: