Foto: Torbjørn Tandberg

Vil gi vanskeligstilte barnefamilier mulighet til å eie bolig

Regjeringen foreslår i revidert statsbudsjett å bevilge 118 millioner kroner ekstra til boligsatsing for vanskeligstilte barnefamilier.

Om lag 450 vanskeligstilte barnefamilier vil kunne bli boligeiere i år med en kombinasjon av tilskudd og startlån.

– Norsk økonomi går veldig bra. Det skapes nye jobber og flere kommer i arbeid. Samtidig har andelen barn i lavinntektshusholdninger økt. Regjeringen vil sørge for at flere kan ta del i velferdsutviklingen. Flest mulig av dem som vil, skal kunne eie egen bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

SSB presenterte tall forrige uke som viser at andelen personer i de lavere inntektsgruppene som bor i egen bolig har falt, og i lys av dette er det bra at regjeringen foreslå økte bevilgninger for at flere vanskeligstilte barnefamilier skal få mulighet til å eie bolig.

Mindre til studentboliger

Regjeringen foreslår samtidig å redusere bevilgningen til bygging av studentboliger.

Grunnet til dette er ifølge regjeringen at det har kommet inn under halvparten så mange søknader til å bygge studentboliger som av det Stortinget hadde bevilget midler til. Bevilgningen reduseres dermed med 298,5 mill. kroner.

Kan øke eiendomsskatten

I Kommuneproposisjonen som også kom i dag, kommer det fram at kommunene i forbindelse med sammenslåinger vil få mulighet til å øke satsene for eiendomsskatten i en overgangsperiode på tre år med inntil 1 promilleenhet på bolig- og fritidseiendom, og 2 promilleenheter på næringseiendom.

  • «Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter anslås til 0,6 prosent i 2018, mens realveksten i de frie inntektene anslås til 0,1 prosent. Både veksten i samlede og frie inntekter er lavere enn i de foregående årene, men høyere enn anslått i budsjettopplegget for 2018. Høyere inntektsvekst enn anslått i budsjettopplegget skyldes at skatteinntektene ble høyere enn forventet. Høyere inntektsvekst enn anslått i budsjettopplegget skyldes at skatteinntektene ble høyere enn forventet, heter det i Kommuneproposisjonen.» 

Del artikkel