Nytt fra Stortinget: Overgangsmeglere kan kalle seg eiendomsmegler

Stortinget fattet tirsdag 5. desember vedtak om endringer i eiendomsmeglingsloven som blant annet innebærer  at overgangsmeglere også kan benytte tittelen eiendomsmegler.

Bakgrunnen for endringene er Regjeringens arbeid med å forenkle reglene i næringslivet.

Se lovvedtaket her.

Endringene vil tre i kraft 1. januar 2018.

Tittelbruk

Etter lovendringen vil både advokater, jurister med tillatelse og personer med tillatelse etter overgangsordningen også kunne benytte tittelen eiendomsmegler. Dette fremgår av ny § 4-5 første ledd.

NEF støttet dette da forslaget var ute til høring. Det gjøres ingen endringer i regelen om hvem som kan være fagansvarlig.

Les også: NEF ønsker at også overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmeglere

Godkjenning av filialetablering

I dag må Finanstilsynet gi tillatelse dersom et eiendomsmeglingsforetak ønsker å etablere en filial. Etter lovendringen vil det være tilstrekkelig å sende melding om etablering av filial til Finanstilsynet senest 14 dager før etableringen.

Som en følge av denne endringen endres også § 8-2, der det ikke lenger vil være snakk om tilbakekall av tillatelse til filial, men vedtak om stans av virksomheten i filialen.
Det var NEF som foreslo at det burde settes en sistefrist for melding til Finanstilsynet på 14 dager før etableringen av filialen i vårt høringssvar, og dette synet ble fulgt opp av departementet i sin proposisjon, og i innstillingen til komiteen.

Melding om skifte av foretakets ledelse

Ny § 2-9 4. ledd vil bety at foretaket innen 14 dager må sende melding til Finanstilsynet ved skifte av styremedlem, daglig leder og fagansvarlig. Slik loven er i dag må melding gis Finanstilsynet før endringen finner sted.

Også for dette lovforslaget var det NEF i vårt høringssvar som foreslo fristen på 14 dager, et syn som i likhet med tidsfristen ved etablering av filial ble fulgt opp av departementet og av komiteen.

Bruk av elektronisk kommunikasjon

I dag inneholder ikke eiendomsmeglingsloven noen generell regel om bruk av elektronisk kommunikasjon. Den foreslåtte nye § 3-7 vil endre på dette.
Første ledd vil gi adgang til bruk av elektronisk kommunikasjon, dersom mottaker ønsker det, i tilfeller der eiendomsmeglingsloven eller regler i medhold av loven stiller krav om «skriftlig» opplysninger eller meldinger.

Andre ledd vil innebære det samme for avtaler som loven krever blir gjort skriftlig. Dersom avtalepartene ønsker det kan avtalen inngås ved hjelp av et elektronisk medium, forutsatt av avtalens innhold i sin helhet er tilgjengelig ved avtaleinngåelsen og det er benyttet en betryggende metode for å autentisere avtaleinngåelsen.

Går alt etter planen vil følgende endringer i eiendomsmeglingsloven tre i kraft om kort tid.

Les også: Regjeringen foreslår at overgangsmeglere skal kunne kalle seg eiendomsmegler

 

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no