NEF i høring: En mer aktiv boligpolitikk

  • Av: Redaksjonen
  • 21. oktober 2016
  • Nyheter

Norges Eiendomsmeglerforbund deltok i Stortingshøring den  21. oktober for å komme med innspill til Dokument 8-forslaget om en mer aktiv boligpolitikk.

En mer aktiv boligpolitikk (Dokument 8:89 S (2015-2016)

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) er profesjonsforbundet for norske eiendomsmeglere. Vi følger boligmarkedet svært nøye. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel er avgjørende for tilgangen på boliger. Fundamentale forhold som boligtilbud, inntekts- og rentenivå er dominante prisdriver i boligmarkedet.

Store forskjeller

Dette slår ut i store regionale forskjeller på tvers av landet. I Oslo er prisene 52,7 prosent høyere enn for 5 års siden, og det siste året har prisene økt med 18,5 prosent. I Stavanger er prisene 0,4 prosent lavere enn for 5 år siden, og det siste årete har prisene falt med 5,1 prosent.

Se innlegget til NEF på nett-TV her. (ca. 21.15 inn i sendingen)

Balansert marked

Et balansert boligmarked med en moderat prisutvikling stimulerer mobilitet i arbeids- og næringsliv, og bidrar til velfungerende samfunn og sunn økonomi i husholdningene. Fravær av balanse mellom tilbud og etterspørsel bygger terskelen høy for unge som skal etablere seg, truer den norske boligmodellen og bygger fallhøyde i økonomien.

I store deler av landet er det relativt god balanse mellom tilbud og etterspørsel, og prisutviklingen er tilsvarende kontrollert. I oljeeksponerte områder er det til dels store tilbudsoverskudd og svake boligmarkeder. Oslo-regionen, og især hovedstaden er i ubalanse med betydelige tilbudsunderskudd som slår ut i et uvanlig sterkt prispress.

Eiermodellen

Boligpolitikken bør stimulere til at flest mulig kan eie sin egen bolig. De store regionale forskjellene krever en aktiv lokal boligpolitikk for å sikre tilstrekkelig boligbygging til å møte etterspørselen i det aktuelle markedet. Staten kan stimulere og legge til rette for at det bli mulig å bygge raskere og rimeligere der folk vil bo, men de lokale myndighetene må bære hovedansvaret for at det legges til rette for bolig- og byutvikling i respektive områder. Det krever et godt og forpliktende samarbeid mellom kommunale myndigheter og utbyggerne.

Les Dokument 8- forslaget her.

NEF har følgende kommentarer til de konkrete forslagene:

1. NEF er positiv til tiltak som jevner ut sosiale og nedarvede forskjeller i boligmarkedet.
For å unngå at en økning i lånerammen virker prisdrivende må midlene gå til å øke tilbudssiden i markedet.

2. Historisk sett har Husbanken vært en viktig aktør for å sikre tilstrekkelig boligforsyning i Norge. Det bør vurderes om Husbanken kan styrke denne rollen i pressområder preget av tilbudsunderskudd.

3. NEF er opptatt av at det i større grad fokuseres på betjeningsevne enn absolutte krav til egenkapital. Startlånsordningen bør brukes som et sosialt virkemiddel for de som ikke har den nødvendige egenkapitalen, men har et potensial til å betjene forpliktelsene som følger med boligkjøpet.

4. Ingen kommentar.

5. Ingen kommentar.

6. Verktøy som bidrar til gode analyser av framtidige boligbehov, kan bidra til en mer informert debatt og bedre beslutninger. Men omkostningene med å utvikle og drifte en offentlig modell, må veies mot nytten. NEFs inntrykk er at de kommunene som driver en aktiv boligpolitikk lykkes med å møte etterspørselen i sitt lokale boligmarked. I kommuner som ikke lykkes like godt, er det ofte interne motsetninger og manglende gjennomføringskraft som skaper problemer. Det er for eksempel ikke mangel på analyser av boligbehovet som gjør at Oslo har et stort etterslep i boligproduksjon.

7. Det er viktig at kommunene har planer for å møte innbyggernes boligbehov, men effekten av lovpålagte planer må antas å være usikker. Det er f.eks. ikke mangel på planer som er årsaken til at utfordringene er så store i Oslo-regionen. Den viktigste kommunale oppgaven er å regulere nok tomter. Med en god privat og kommunal tomtereserve, kan man regne med at boligmarked og finansmarked vil være selvjusterende over tid. Spørsmålet om kommuner bør pålegges å ha egen tomteresserve, kan være relevant som virkemiddel mot ubalanse mellom tilbud sog etterspørsel.

8. Boligbygging rundt kollektivknutepunkter er helt avgjørende for at fortettingen av de sentrale områdene skal bli så effektive og miljøvennlig som mulig. Det er derfor viktig at kommunene får den nødvendige støtten av regjeringen for å få gjennomført slike prosjekter.

9. Ingen kommentar.

10. En av regjeringens viktigste oppgaver i boligmarkedet er å gjøre det enklere og raskere å tilpasse boligforsyningen etter boligbehovet. Norges Eiendomsmeglerforbund støtter derfor forslaget om å gjøre forsøksordningen med samordning av statlige innsigelser permanent, og at dette skal gjelde i alle fylker.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no