finanstilsynet

Finanstilsynet: Vil fjerne de midlertidige høye fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften

I et brev til Finansdepartementet gir Finanstilsynet råd om at de midlertidige høye fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften ikke bør videreføres i fjerde kvartal.

Basert på råd fra Finanstilsynet besluttet Finansdepartementet i mars en midlertidig økning i fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften til 20 prosent i andre kvartal, som ett av flere tiltak for å begrense de negative virkningene på norsk økonomi av koronapandemien. Departementet besluttet i juni å videreføre de midlertidige økte fleksibilitetskvotene ut tredje kvartal 2020.

Finanstilsynet vurderer situasjonen slik at det ikke behov for å videreføre de midlertidig høye fleksibilitetskvotene etter tredje kvartal.

Med høy aktivitet i boligmarkedet og betydelige låneopptak, gir de ordinære fleksibilitetskvotene bankene gode muligheter til å innvilge søknader om nye låneavtaler med endrede nedbetalingsplaner, heter det i brevet fra Finanstilsynet.

Viktig buffer

Carl O. Geving (Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven)

– Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i at den midlertidige fleksibilitetskvoten på 20 prosent ikke bør videreføres etter tredje kvartal. Bankene utlånspraksis bør tilbakestilles til de ordinære kvotene på 10 prosent nasjonalt og 8 prosent i Oslo, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Gjeninnhentingen i norsk økonomi har gått raskere enn noen kunne forvente, og boligmarkedet fungerer godt. Historien viser at renten trumfer det meste, selv relativt høy arbeidsledighet. Vi konstaterer at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016. Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig. Det er prisen å betale for å løfte norsk økonomi ut av krisen. Boliglånsforskriften er viktig buffer mot ukontrollert gjelds- og prisvekst. Slik norsk økonomi har utviklet seg er det ikke lenger behov for den utvidede fleksibilitetskvoten, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften utløper 31. desember 2020. Innen 28. september vil Finanstilsynet komme med sine vurderinger om hensynet til finansiell stabilitet tilsier at gjeldende forskriftsregulering av bankenes utlånspraksis bør videreføres.

Del artikkel