morten-baltzersen

Finanstilsynet: Fokus på forbrukervern

I Finanstilsynets strategi for perioden 2019-2022 trekker de fram forbrukervern som et av de viktigste områdene de skal ha fokus på framover.

I strategirapporten heter det blant annet:

«God forbrukerbeskyttelse er viktig for den enkelte forbruker og for tilliten til aktørene i finansmarkedet. Tjenestetilbyderne skal ivareta kundenes interesser og ta hensyn til kundenes forutsetninger for å forstå egenskapene knyttet til produktene. Finanstilsynet ivaretar forbrukervernet gjennom tilsyn med at foretakene tilbyr og formidler lån, forsikrings- og pensjonsprodukter, fondsprodukter og andre finansielle instrumenter samt eiendom på en forsvarlig måte. Også tilsynet med inkassoforetakene styrker forbrukervernet. Oppfølging av soliditets- og sikkerhetskrav bidrar til trygghet for at produktleverandørene kan oppfylle forpliktelsene overfor kundene.»

Les rapporten her.

Følger opp hvitvaskingsregelverk

Finanstilsynet kommer også til å følge ekstra nøye med på at det nye hvitvaskingsregelverket blir etterfulgt.

«Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger ved at utbyttet integreres i den lovlige økonomien og dermed framstår som legitimt. Finansiering av terror er medvirkning til en terrorhandling eller medvirkning til opprettholdelse av en terrororganisasjon. Mange av de rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket er under tilsyn av Finanstilsynet (herunder eiendomsmeglingsbransjen journ. anm.), og det føres tilsyn med at foretakene etterlever pliktene etter hvitvaskingsreglene. Rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, og mistenkelige transaksjoner skal meldes til Økokrim», heter det videre i strategien.

 

 

 

Del artikkel