• Pressemelding
Carl O. Geving

Statsbudsjettet: BSU-ordningen bør styrkes

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Regjeringen la i dag frem forslag til statsbudsjett for 2021 hvor de blant annet foreslår å stramme inn på BSU-ordningen. Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å knytte noen kommentarer til regjeringens forslag.

Regjeringen foreslår å begrense BSU til å omfatte de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig. Skattefradraget fjernes på BSU-kontoen etter boligkjøp dersom det fremdeles står penger igjen på kontoen. Regjeringen foreslår samtidig å øke den årlige sparerammen fra 25.000 til 27.500 kroner. Den samlede sparerammen opprettholdes på 300.000 kroner.

Norges Eiendomsmeglerforbund støtter forslaget om å forbeholde BSU til førstegangskjøpere, men forutsetter at sparerammene utvides gradvis til et nivå som gjør det mulig for unge å spare opp hele egenkapitalen til boligkjøp innenfor BSU-ordningen. Dagens sparerammer står ikke i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav. Det vil være et meget godt boligpolitisk tiltak å gjøre BSU-ordningen så effektiv at unge har en reell mulighet til å spare opp hele egenkapitalen til førstehjemslån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Dersom man opprettholder maksimal spareramme på 300.000 kroner og øker den årlige sparerammen til 27.000 kroner tar det minimum 11 år å utnytte hele BSU-ordningen.  Da vil mange fortsatt ha for lite egenkapital. Skal man kjøpe en bolig til 3 millioner kroner må man ha minimum 450.000 kroner i egenkapital. Førstegangskjøperstatistikken som utarbeides av NEF, Ambita og Samfunnsøkonomisk analyse viser at den gjennomsnittlige førstegangskjøperen er 28 år.  Mange av disse førstegangskjøperne har imidlertid økonomisk støtte fra foreldre. De som ikke har økonomisk støtte bruker vesentlig lenger tid på å komme inn i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at:

 • Det er fornuftig å forbeholde BSU for førstegangskjøpere.
 • Det bør være mulig å spare opp hele maksbeløpet i BSU før man fyller 30. 
 • Maksbeløpet bør økes for å stå bedre i forhold til utviklingen i boligpriser og egenkapitalkrav.

Norges Eiendomsmeglerforbund foreslår at:

 • Maksbeløpet i BSU økes gradvis opp til 450.000 kroner med et tak på årlig sparing på opp til 45.000 kroner.

Les også: BSU-reglene endres: I 2022 mister alle som eier bolig skattefordelen

Primærboligen bør skjermes for eiendomsskatt

Regjeringen la i forslaget til statsbudsjett også frem forslag om å øke formuesskatten på primærboliger med høy verdi. Regjeringen foreslår videre å redusere kommunenes mulighet for å utskrive eiendomsskatt.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener at primærboligen bør skjermes fra økt beskatning, uavhengig av boligens verdi. Innfører man først en regel om redusert verdsettelsesrabatt for primærboliger til 50 prosent for den delen av beregnet omsetningsverdi som overstiger 15 mill. kroner, er veien litt kortere til en gradvis høyere beskatning av primærboliger, i form av nye reduksjoner i verdsettelsesrabatt og beregnet omsetningsverdi. Vi stiller oss derfor kritisk til regjeringens forslag om økt formuesskatt på primærboliger, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Norges Eiendomsmeglerforbund stiller seg positiv til at regjeringen vil redusere maksimal sats for eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021. Vi mener at regjeringen bør videreføre arbeidet med å redusere kommunal eiendomsskatt i neste stortingsperiode, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

I tillegg foreslår regjeringen:

 • Fritidsbolig: Oppjustere formuesverdien med 20 pst.
 • Studentboliger: Regjeringen foreslår å bevilge 803,5 mill. kroner i 2021 til nye og gamle tilsagn til bygging av studentboliger.
 • Regjeringen foreslår å øke bostøtten til enslige og barnefamilier som har høye boutgifter. I tillegg foreslås det å likestille foreldrene i tilfeller der barnet har delt bosted, slik at begge foreldrene kan få bostøtte.
 • Regjeringen foreslår også å øke lånerammen til Husbanken fra 16 mrd. kroner i saldert budsjett i 2020, til 20 mrd. kroner. Det skal blant annet bidra til at flere med langvarige finansieringsproblemer kan få startlån, slik at de får mulighet til å eie egen bolig.
 • Regjeringen foreslår at terskelen for å bruke dokumentert verdi for bolig og næringseiendom fjernes, og at verdsettelsesrabattene ved bruk av dokumentert verdi settes lik rabattene ved bruk av beregnet omsetningsverdi.
  • For næringseiendom innebærer sikkerhetsventilen at formuesverdien skal settes ned etter krav fra skattyter dersom 65 pst. av den beregnede utleieverdien overstiger 78 pst. av eiendom-mens dokumenterte omsetningsverdi, jf. skatteloven §4-10 første ledd tredje punktum, jf. fjerde ledd. Dersom nedsettelse gis, øker verdsettelsen fra 65 til 78 pst. av dokumentert verdi.
 • Regjeringen foreslår om lag 6,5 mrd. kroner til tiltak for bedre kollektivtilbud i byområdene og tiltak for gange og sykkel, en økning på i overkant av 1 mrd. kroner fra Saldert budsjett 2020. Midlene går blant annet til Fornebubanen i Oslo og Viken, Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen og Metrobussen i Trondheim.

Les også:

Norges Eiendomsmeglerforbund: – Regjeringen på galeien med formuesskatt på dyre boliger

Hus og hytte: Kan bli billigere

Promillereduksjon av eiendomsskatten

For ytterligere kommentar:

Carl O. Geving, administrerende direktør NEF: 91582454

Svein Strømnes, kommunikasjonssjef NEF: 93094191

Del artikkel