NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Tinglysingsgebyrene er fastsatt i FOR-2013-12-18-1634: Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret, (heretter kalt gebyrforskriften). Forskriften trådte i kraft 1. januar 2014.

Dokumentavgift er avgift til staten som oppstår ved tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, herunder bygninger på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomta, jf. Stortingets avgiftsvedtak § 1.

Dokumentavgiften reguleres av dokumentavgiftsloven (av 12. desember 1975 nr. 59), Stortingets årlige avgiftsvedtak (med kommentarer fra Skattedirektoratet) og Finansdepartementets forskrift om dokumentavgift (av 16. desember 1975 nr. 1).

Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av avgiftsgrunnlaget. Avgiftsgrunnlaget er nærmere beskrevet i dokumentavgiftsloven § 7.

Der Statens kartverk er registerfører, forfaller dokumentavgiften til betaling 14 dager regnet fra utsendelsen av kravet, jf. forskrift om dokumentavgift § 2-6 første ledd.

1. Tinglysingsgebyr i fast eiendom

 • Vanlig tinglysingsgebyr for fast eiendom. For eksempel ved tinglysing av skjøte, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, transport, erklæring om rettighet, festekontrakt, leiekontrakt,kjøpekontrakt, opprettelse av ny eiendom, seksjonering mv. 525 kr
 • Refinansiering (innenfor samme låneramme, samme pantsetter og samme panteobjekt). 200 kr
 • Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten. (6R) 6780 kr
 • Sletting av dokumenter, pantefrafall, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, tvangsforretninger, sammenslåing av eiendommer m.v . 0 kr

2. Tinglysingsgebyr i borettslagsandeler

 • Vanlig tinglysingsgebyr for borettslagsandeler. For eksempel overføring av andel i borettslag, hjemmelserklæring ved arv og skifte, pantedokument, panteutvidelse, prioritetsvikelse, mv. 430 kr
 • Tinglysing av nytt borettslag 4300 kr
 • Etterfølgende tinglysing av nye andeler i borettslag og deling av borettslagsandeler 430 kr
 • Anke over tinglysingsvedtak, for eksempel ved nekting eller retting av grunnboken. Anken behandles av lagmannsretten  (6R) 6780 kr
 • Sletting av dokumenter, pantefrafall, nedkvittering, hjemmelserklæring ved uskifte, tvangsforretninger, sammenslåing av borettslagsandeler m.v 0 kr      

3. Fritak fra tinglysingsgebyr

Fritatt for gebyr er, jf. gebyrforskriften § 4:

 • Bevis for at en heftelse er falt bort, eller for at den berettigede samtykker i at den slettes
 • Hjemmelsovergang og overføring av rett til å disp onere over andel på grunnlag av uskiftebevilling
 • Melding som tingrett, gjeldsnemnda eller bostyrer foretar i medhold av konkursloven eller panteloven
 • Avgjørelse om at noen er satt under vergemål eller opphevelse av vergemål
 • Utleggsforretning, arrestforretning og, midlertidig forføyning
 • Sammenføyning av flere bruk til ett
 • Erklæring fra retten om at det er besluttet gjennomføring av tvangsdekning i et realregistrert formuesgode eller en borettslagsandel
 • Utvinningsrett til statens mineraler etter melding fra Direktoratet for mineralforvaltning i henhold til mineralloven
 • Melding eller utdrag av rettsboken etter jordskifteloven § 24 og skjøte som inngår som en del av jordskiftet og dette bekreftes av jordskifteretten i skjøtet
 • Tinglysing, registrering og anmerking i medhold av gjeldsordningsloven
 • Bevis for at en andel eller borett etter borettslagsloven § 2-13 annet ledd skal slettes fra grunnboken

Overføring av eiendom i forbindelse med fusjon eller fisjon anses ikke som hjemmelsovergang, og tinglysing av skjøte vil i disse tilfeller verken belastes med tinglysingsgebyr eller dokumentavgift.

Endring av hjemmelshavers navn (ren navnendring) kan også foretas uten gebyr (det er registerfører hos Statens kartverk som avgjør om det foreligger en formell hjemmelsoverføring fra noen til noen, jf. Skattedirektoratets kommentarer til Stortingets dokumentavgiftsvedtak punkt 1.1)

4. Gebyr i mortifikasjonssaker

Det betales et behandlingsgebyr på 0,8 R f.t. kr 904, som inkluderer utgifter til kunngjøring av «Oppfordring i mortifikasjonssak». (Blir saken avsluttet uten at kunngjøring foretas, betales det halvparten av fullt gebyr, jf. rettsgebyrloven § 9.)

5. Dokumentavgift

5.1 Avgiftsplikten omfatter, med visse unntak, tinglysing av dokument som overfører hjemmel til fast eiendom (avgiftsvedtaket § 1 første ledd, jf. dokumentavgiftsloven § 7).

5.2 Avgiftsgrunnlaget er salgsverdien av den faste eiendom (dokumentavgiftsloven § 7 første ledd) eksklusiv løsøre (forskrift om dokumentavgift § 2-2 første ledd). Dersom det hviler fellesgjeld på eiendommen som overskjøtes skal avgiften beregnes av kjøpesum inkludert andel fellesgjeld som overtas. Avgift av dokument som overfører hjemmel til bygning på fremmed grunn og tilhørende festerett til tomten, beregnes tilsvarende (dokumentavgiftsloven § 7 første ledd andre punktum).

Verdien/avgiftsgrunnlaget skal påføres dokumentet (dokumentavgiftsloven § 7 andre ledd). Det er eiendommens salgsverdi på tidspunktet for den formelle overdragelsen, altså tinglysingstidspunktet, som skal legges til grunn for avgiftsberegningen. Dette er også enstemmig lagt til grunn av Høyesterett i RT-2008-1160.

Er grunnlaget åpenbart for lavt, skal registerfører fastsette verdien (dokumentavgiftsloven § 7 tredje ledd).

5.3 Avgiften utgjør p.t. 2,5 % av avgiftsgrunnlaget, men minst kr 250,- (dokumentavgiftsvedtaket § 1 første ledd). Avgiftsgrunnlaget avrundes nedover til nærmeste kr. 1.000, og avgiften avrundes nedover til nærmeste kr. 10. (dokumentavgiftsforskriften § 2-3).

5.4 Ved tinglysing av førstegangs overføring av hjemmel til eierseksjon eller til fysisk del av eiendom i forbindelse med oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper betales et fast avgiftsbeløp på kr. 1.000 (avgiftsvedtaket § 1 annet ledd).

5.5 Dersom nye opplysninger viser at avgift er beregnet av feilaktig grunnlag eller med feil beløp, foretas etter- eller tilbakebetaling av avgift (dokumentavgiftsforskriften § 2-5).

5.6 Det gis avgiftsfritak for dokumentavgift ved tinglysing av hjemmelsoverføring, jf. Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018 og dokumentavgiftsloven blant annet for følgende:

 • Mellom ektefeller (avgiftsvedtaket § 2 e)
 • Til ektefelle/samboer ved den annens død (dokumentavgiftsloven § 8 a)*
 • Til ektefelle/samboer ved skifte av felleseie i forbindelse med separasjon eller skilsmisse/økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd (dokumentavgiftsloven § 8 a)*
 • Fra en ektefelles/registrert partners konkursbo til den annen (dokumentavgiftsloven § 8 b)
 • Til forrige hjemmelshaver eller dennes ektefelle/registrert partner ved tvangssalg (avgiftsvedtaket § 2 g)
 • For egen sameieandel ved oppløsning av sameie (avgiftsvedtaket § 2 d,
  jf. dokumentavgiftsloven § 7 femte ledd)
 • Overføring av hjemmel til fast eiendom til testamentsarving dersom overføring av hjemmel til ny erverver tinglyses samme dag (avgiftsvedtaket § 2 j). Dette innebærer at en testamentsarving slipper å betale dokumentavgift dersom han ikke skal bli sittende med eiendommen, og skjøtet for den videre overdragelsen tinglyses samme dag som hjemmelserklæringen. Kravet til samtidighet er absolutt.
 • Ideell arveandel etter loven i den enkelte eiendom ved overtagelse av fast eiendom på skifte eller fra uskiftet bo. Forskudd på arv regnes ikke som arveandel og heller ikke testamentarv i den utstrekning den overstiger lovens arveandel (avgiftsvedtaket § 2 f).
 • Overføring av hjemmel til fast eiendom ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet etter skatteloven § 11-2 til § 11-5, § 11-11 og § 11-20 med tilhørende forskrifter. Omorganiseringen og tinglysingen av hjemmelen til fast eiendom må ha funnet sted etter 1. januar 2016 (avgiftsvedtaket § 2 k).
 • Ved førstegangs overføring av en selvstendig og i sin helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk. Avgift svares da kun av salgsverdien av tomten (avgiftsvedtaket § 3)
 • Overføring av bygg under arbeid. Avgift svares da kun av salgsverdien av tomten (avgiftsvedtaket § 3)
 • Når dokumentet inneholder gaveandel, (gave, donasjon o.l.) (avgiftsvedtaket § 2 a)
  – til det offentlige,
  – til offentlig godkjente stiftelser og legater med allmennyttige formål,
  – til foreninger med allmennyttig formål og styresete i Norge,
 • Til utenlandske diplomatiske og konsulære misjoner (avgiftsvedtaket § 2 b)

Når fullt eller delvis avgiftsfritak påberopes skal fritaksgrunnen innføres i hjemmelsdokumentet i det felt som angir avgiftsgrunnlaget.

* Fritaket gjelder tilsvarende ved overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd. Med samboere menes her to personer som har levd sammen i et ekteskapslignende forhold, og hatt felles folkeregistrert adresse i minst to år forut for samlivsbruddet, eller venter, har eller har hatt felles barn. Dersom opphør av samlivet skjer som følge av den ene partens død, er det tilstrekkelig at samboere på dødsfallstidspunktet var folkeregistrert på samme adresse. Fritaket gjelder bare overføring til tidligere felles bolig, overføring av andre eiendommer, for eksempel fritidseiendom, omfattes ikke (dokumentavgiftsloven § 8 andre ledd, jf. dokumentavgiftsrundskrivet punkt 3.5).

5.7 Erververen av grunnbokshjemmelen og meglerforetaket eller andre som bistår erververen, er sammen ansvarlige for at riktig avgift blir betalt. Avgift til Statens kartverk betales etterskuddsvis av rekvirenten. Dokumentavgiften forfaller til betaling etter 14 dager fra utsendelse av kravet. Arbeidstakere hos erververen eller hos foretaket som begjærer tinglysing på vegne av erververen, har ikke slikt ansvar. Avgiftskravet skal først sendes de som har begjært dokumentet tinglyst, jf. dokumentavgiftsloven § 6 annet ledd.

6. Klage

Tinglysingsmyndighetens vedtak om dokumentavgift kan påklages til Skattedirektoratet, dokumentavgiftsforskriften § 1-5. Klagen må være skriftlig begrunnet, og sendes tinglysingsmyndigheten. For nærmere informasjon og regler for dokumentavgift, vises til Skattedirektoratets kommentarer til Stortingets årlige dokumentavgiftsvedtak. 

Opprinnelig utarbeidet av Oslo Byskriverembete
Ajourført av NEF januar 2018

Del artikkel