punch-316605_1280

Hvis du vil klage på eiendomsmegleren

Slik går du frem hvis du ikke er fornøyd, og ønsker å klage på eiendomsmegleren.

Hvis du som selger er misfornøyd og mener at eiendomsmegleren ikke har utført jobben sin godt nok, har du flere klagemuligheter.

For det første bør du ta opp problemstillingen med eiendomsmegleren direkte.

Hvis saken ikke løses, bør du ta den opp med fagansvarlig på eiendomsmeglerkontoret. Dette er den som skal følge med på at eiendomsmeglingen foregår etter «»god meglerskikk»», og følger lover og regler.

Klagenemnd

Blir man fortsatt ikke enige, er det mulig å klage til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglertjenester.

Dette er en nemnd for behandling av tvister du som privatperson kan bli involvert i ved kjøp eller salg av bolig gjennom eiendomsmeglingsforetak eller advokat. Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester er opprettet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Forbrukerrådet.

For forbrukere

Nemnda behandler tvister mellom deg som forbruker og foretak eller advokat som driver eiendomsmegling om meglerens plikter etter eiendomsmeglingsloven.
Nemnda behandler ikke klager fra noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

En klage kan angå alle sider ved utøvelse av virksomheten.

Vær oppmerksom på at Nemnda ikke behandler tvister mellom kjøper og selger, eller mot takstmann m.m. Det er forholdet til megleren som vil bli vurdert.

Husk klage til megleren først

Før saken kan behandles, må klageren kontakte eiendomsmegleren skriftlig med forsøk på løsning – slik det er skissert over.

Dersom enighet ikke oppnås, sendes skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda. Det må fremgå av selve klagen:

  • at du har vært i skriftlig kontakt med megleren med forsøk på løsning
  • en kortfattet fremstilling av hva du klager på. Det er ikke tilstrekkelig at dette fremgår av vedlegg til klagen
  • hva du ønsker å oppnå med klagen

Det er gratis å klage til nemnda.

NB: All saksbehandling er skriftlig, derfor er det viktig at du kan dokumentere alle påstander skriftlig (gjennom brev, eposter eller lignende).

Mer om saksbehandlingen finner du på nemndas hjemmesider her.

Reklamasjonsnemnda har en egen publikumstelefon, der man kan få mer veiledning. Telefon 22 12 90 90.

Saksgangen ved klagesaker:

Dette er saksgangen ved en klagesak til Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.

Før saken kan behandles, må klageren kontakte eiendomsmegleren skriftlig med forsøk på løsning.

1. Dersom enighet ikke oppnås, sendes skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda.

Det må fremgå av selve klagen:

a) at du har vært i skriftlig kontakt med megleren med forsøk på løsning.

b) en kortfattet fremstilling av hva du klager på. Det er ikke tilskrekkelig at dette fremgår av
vedlegg til klagen.

c) hva du ønsker å oppnå med klagen

Sekretariatet tilskriver innklagede m/kopi av klage m/vedlegg og med en svarfrist. Sekretariatet skal påse at saken blir så godt opplyst som mulig.

2. Tilsvar mottas og sendes i kopi til klageren.

3. Sekretariatet skal på et hvert trinn av saksbehandlingen innta en nøytral og uhildet stilling.

Reklamasjonsnemndas sekretariat kan avvise klager som anses uegnet til behandling i nemnda og klager som er åpenbart grunnløse. Avvisningsvedtak fattet av sekretariatet kan påklages til formannen som kan treffe en endelig avgjørelse.

Finner nemnda at saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges under saksbehandlingen, eller at sakens dokumenter ikke danner et tilstrekkelig grunnlag for avgjørelse i nemnda, kan saken avvises.

Saken avgjøres i Reklamasjonsnemndas møte
Nemndas avgjørelse sendes klager og innklaget. Medlemmer som får Reklamasjonsnemndas avgjørelse mot seg og som ikke vil etterkomme dette, må gi skriftlig begrunnet tilbakemelding til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester innen tre uker.

NB: En sak som er til behandling i nemnda kan ikke bringes inn til behandling for de alminnelige domstolene. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn til nemnda.

En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn til tingretten.

Del artikkel