paragraf

Vedtekter for Forsikringsfondet

Vedtekter for eiendomsmeglernes kollektive forsikringsorning (ForsikringsFondet)

Vedtatt på NEFs Skadeforsikringsfonds konstituerende generalforsamling 18. april 1990, siden 1998 er vedtektene endret 24. april 2008, 7. mai 2009, 6. mai 2010, 5. mai 2011 og senest 25. mai 2016.

§ 1 Navn og organisering

Eiendomsmeglernes kollektive forsikringsordninger heretter kalt ForsikringsFondet, er et innkjøpsfellesskap for forsikringer og produkter til medlemmene.

ForsikringsFondet har sete i Oslo.

§ 2 Formål

ForsikringsFondets formål er å fremforhandle og tilby medlemmene konkurransedyktige forsikringsordninger og produkter som blant annet tilfredsstiller lovgivers krav til sikkerhetsstillelse for eiendomsmeglingsforetak.

a) Kollektiv profesjonsansvarsforsikring som omfatter
– Sikkerhetsstillelse
– Formuesansvar- og Kriminalitetsforsikring

b) Tilby andre forsikringsordninger og produkter

§ 3 ForsikringsFondets mandat

ForsikringsFondet inngår kollektive forsikringsavtaler på vegne av medlemmene og er ansvarlig registerfører, jf. Forsikringsavtaleloven § 9-2. ForsikringsFondet velger også forretningsfører, forsikringsmegler samt administrasjon av ordningen.

Utover videreføring av avtalt premie til forsikringsgiver, skal ForsikringsFondet dekke honorar til forretningsfører, forsikringsmegler samt administrasjon av ordningen og premie for ForsikringsFondets egen Styreansvars- og kriminalitetsdekning.

ForsikringsFondet kan også benytte midler til å markedsføre forsikringstilbudene samt til videreutvikling av disse.

§ 4 Medlemskap

Medlemmer i ForsikringsFondet er eiendomsmeglingsforetak forsikret gjennom den kollektive profesjonsansvarsforsikringen.

Opptak i ForsikringsFondet skjer gjennom søknad. Nytt medlemskap må godkjennes av styret. Godkjenning kan gis av styrets leder alene eller etter skriftlig fullmakt fra styrets leder. I vurderingen om godkjennelse av nytt medlemskap, legges blant annet til grunn søkerens skadehistorikk for profesjonsansvarsforsikring (både i og utenfor ForsikringsFondet), økonomiske forhold, eierstruktur og ellers andre skjønnsmessige forhold. Styret har anledning til å be om ytterligere dokumentasjon eller redegjørelser for å avgjøre søknaden.

§ 5 Medlemmenes forpliktelser

Medlemmene må følge de pålegg om saksbehandling, rutiner og kontrolloppgaver som vedtas av ForsikringsFondet og/eller følger av forsikringsavtalen.

Medlemmene skal på forespørsel fra ForsikringsFondet gi innsyn i regnskap og arkiver for kontroll av forsikringspremieberegningen.

Medlemmene er forpliktet til å betale forsikringspremie til ForsikringsFondet i henhold til ForsikringsFondets bestemmelser.

§ 6 Opphør av medlemskap

Med opphør av medlemskap forstås at foretak ikke lenger er medlem av ForsikringsFondet og/eller tilhørende forsikringsordninger. Ingen kan ved opphør av medlemskapet, uansett grunn, gjøre krav på noen del av ForsikringsFondets midler.

A) Utmelding
Et medlem kan skriftlig melde seg ut etter gjeldende regler i Forsikringsavtaleloven.

B) Eksklusjon
Styret kan vedta å ekskludere et medlem når medlemmet skader ForsikringsFondet ved sin drift eller driftsform, herunder hensyntatt medlemmets skadefrekvens, skadeomfang, manglende etterlevelse av styrets pålegg eller ForsikringsFondets vedtekter og/eller forsikringsordningens regler, samt andre kritikkverdige forhold. Vedtak om eksklusjon avgjøres av styret etter en konkret og skjønnsmessig vurdering, der også forsikringsgivers innstilling skal tillegges vekt.

Eksklusjon kan ankes inn for ekstraordinær generalforsamling, som med 2/3 flertall blant de avgitte stemmer avgjør saken. Anken må være ForsikringsFondet i hende innen 4 uker etter at meddelelse om eksklusjonen er mottatt. Anke over eksklusjon har oppsettende virkning.

§ 7 Generalforsamling

Generalforsamlingen er ForsikringsFondets høyeste myndighet.

Det enkelte medlem kan være representert med 1 – én – stemme. Dersom foretaket eller filialen inngår i en konsern- eller kjedekonstellasjon, skal samlet antall stemmer for konsernet/kjeden ikke overstige 1/4 av ForsikringsFondets totale antall stemmer.

Det enkelte medlem kan la seg representere ved fullmakt.

ForsikringsFondet innkaller til generalforsamling med minimum 14 dagers skriftlig varsel. Generalforsamlingen må avholdes innen utgangen av juni måned hvert år. På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:

• Årsberetning
• Godtgjørelse til tillitsvalgte
• Regnskap i revidert stand
• Budsjett
• Disponering av eventuelt overskudd
• Saker fremlagt av styret
• Saker foreslått av medlemmer senest 31. mars
• Valg av styreleder
• Valg av 2 styremedlemmer
• Valg av 2 varamedlemmer til styret
• Valg av 3 medlemmer til valgkomité
• Valg av revisor

Alle avgjørelser er alminnelige flertallsavgjørelser unntatt når annet er bestemt i vedtektene.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når det skriftlig kreves av minimum 1⁄4 av ForsikringsFondets medlemmer.
På ekstraordinær generalforsamling skal kun de saker som er nevnt i innkallingen behandles.

§ 8 Styrets sammensetning

ForsikringsFondet ledes av et styre på fem medlemmer. I tillegg til de medlemsvalgte styremedlemmene, utpeker Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge hver sin representant.

Styrets leder og styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Gjenvalg kan finne sted. Varamedlemmer til styret og valgkomité velges for 1 år av gangen.

For å være valgbar eller inneha tillitsverv i ForsikringsFondet, må vedkommende oppfylle minst ett av følgende vilkår:
• Har eierandel i eiendomsmeglingsforetak som er medlem av ForsikringsFondet
• Har styreverv i eiendomsmeglingsforetak som er medlem av ForsikringsFondet
• Er ansatt i eiendomsmeglingsforetak som er medlem av ForsikringsFondet
• Innehar særlig kompetanse som bidrar til at styret kan ivareta sine oppgaver

Dersom et styremedlem ikke lenger oppfyller vilkårene for å inneha styreverv, kan styret beslutte at styremedlemmet fortsetter sitt verv frem til første ordinære generalforsamling. Dersom styremedlemmet fratrer før generalforsamling er avholdt, utpeker styret ett av varamedlemmene som styremedlem frem til første ordinære generalforsamling er avholdt.

§ 9 Styrets oppgaver

• Påse at vedtektene blir overholdt og generalforsamlingens vedtak gjennomført, samt ivareta ForsikringsFondets interesser
• Påse at regnskapet blir forsvarlig ført, og avsluttet pr. 31. desember
• Sammenkalle generalforsamlingen
• Representere ForsikringsFondet utad
• Inngå kollektive forsikringsavtaler, engasjere forretningsfører, forsikringsmegler samt administrasjon av ordningen
• Forvalte ForsikringsFondets midler, herunder fremforhandle ForsikringsFondets godtgjørelse fra forsikringsgiver for drift av kollektive forsikringsordninger
• Behandle søknader om medlemskap i ForsikringsFondet

§ 10 Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres på ordinær generalforsamling, og da med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Dersom kollektive forsikringsavtaler tilsier endringer av vedtektene, kan styret vedta disse.

§ 11 Likvidasjon

Likvidasjon av ForsikringsFondet kan vedtas av to påfølgende generalforsamlinger, hvorav minst én generalforsamling må være ordinær generalforsamling. I begge generalforsamlinger kreves det 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

Ved likvidasjon av ForsikringsFondet skal likvidene fordeles mellom medlemmene med en fordelingsnøkkel tilsvarende de tre siste års innbetalinger til ForsikringsFondet i teller og de samlede innbetalinger i nevner.

§ 12 Voldgift

Eventuelle tvister ved tolkning av bestemmelsene i disse vedtekter skal avgjøres i samsvar med reglene i Lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 24.

Del artikkel