Tryg_logo_web_13-1941

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør

TRYG fortsetter som forsikringsleverandør for ForsikringsFondet (NEFS) – Sikkerhetsstillelse, ansvar- og kriminalitetsforsikring.

Gjennom ditt medlemskap i ForsikringsFondet skal du være trygg på å ha fordelaktige vilkår og pris på din forsikringsordning. For å sikre dette, sjekker derfor ForsikringsFondet forsikringsmarkedet regelmessig. Forsikringsordningen har vært ute på anbud denne våren og seks forsikringsleverandører ble invitert til å komme med tilbud.

Etter møter og forhandlinger med de ulike tilbudsgiverne, var det Tryg som igjen kom med det beste tilbudet. Det er derfor gledelig for styret å kunne informere om at avtalen med Tryg er fornyet i 3 år med virkning fra 1.7.2016.

Bedre pris

ForsikringsFondet har hatt en god skadeutvikling de siste årene. Dette, sammen med at forsikringsordningen var på anbud, gjorde det mulig for styret å forhandle en prisreduksjon på hele 22 %. Prisreduksjonen kommer medlemmene i ForsikringsFondet til gode ved fornyelsen 1.7.2016.

Bedre vilkår og utvidete dekninger

Forsikring er imidlertid mer enn bare pris. Forsikring er også vilkår og erstatningsregler.
Det er derfor gledelig for styret også å kunne informere om at vi, i tillegg til prisreduksjonen, har framforhandlet flere vilkårsforbedringer. Utover profesjonsansvaret, og uten ekstra kostnader, inkluderer nå Tryg følgende dekninger i forsikringsordningen;

– Rettslig erstatningsansvar som leietaker eller bruker av kontorlokale – (Alminnelig ansvar) Ansvarsutvidelsen gjelder både for ting- og personskade

– Dekning for Personvern/nettsikkerhet – Denne forsikringsdekningen dekker kostnader knyttet til datakriminalitet, for eksempel hacking av PC og datasystemer. Forsikringen dekker utgifter til rådgivning og bruk av eksterne IT-tjenester ved et eventuelt angrep, gjenoppretting av data, beskyttelse av omdømme samt et eventuelt økonomisk tap av kunders penger opp til kr 500 000.

– Rettshjelpsforsikring – Forsikringen dekker rettshjelp ved tvister utenom eiendomsmegleransvaret

Frivillige tilleggsdekninger

I tillegg til det som allerede er inkludert i Forsikringsordningen, tilbyr Tryg medlemmene muligheten for å tegne flere frivillige forsikringsdekninger.

– Utvidelse av forsikringssum – Som dere er kjent med, er det mulig å kjøpe tilleggsforsikring på enkeltoppdrag med sum over 15 millioner kroner. Denne tilleggsforsikringen er nå gjort enklere tilgjengelig ved at det er forhandlet frem en modell med faste priser for utvidelser opp til 45 millioner kroner.

Forsikringssum           Total sum                 Premie .
5 000 000                         20 000 000             3 500
15 000 000                       30 000 000             5 500
30 000 000                      45 000 000             8 500

Beløp over kr 45 millioner må prises særskilt.

– Styreansvarsforsikring – en meget viktig forsikringsdekning

Styreansvarsforsikring har vært tilgjengelig tidligere og er en forsikring vi på det sterkeste anbefaler medlemmene å kjøpe. Vi har derfor valgt å informere litt ekstra om hva forsikringen dekker og hvorfor vi mener den er viktig.

Hvorfor skal du tegne Styreansvarsforsikring?

– Et styreverv er personlig og ansvaret som styremedlem er individuelt.
– Det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav.
– Påstått skadelidt velger fritt hvem av de ansvarlige styremedlemmene han vil gå
på for å få dekket sitt erstatningskrav.
– Styremedlemmet hefter med hele sin personlige formue ved evt. søksmål.
– En sterkere rettsliggjøring av samfunnet fører til at påstått skadelidt stadig oftere prøver å finne noen «å legge skylden på».

Hva dekker Styreansvarsforsikringen?

Forsikringen omfatter sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i egenskap av medlem/varamedlem i styret.

Styreansvarsforsikring – forsikringen som bistår om man blir saksøkt

– Man kan ikke beskytte seg mot å bli saksøkt. En påstått skadelidt kan velge fritt hvem han vil saksøke.
– Blir man saksøkt, har man behov for juridisk bistand.
– Det å bli saksøkt koster både tid og penger – omkostninger som vil påløpe uavhengig av om man kommer i et erstatningsansvar eller ikke.
– Forsikringen dekker den juridiske bistanden og omkostningene knyttet til dette, inklusive eventuell rettssak.
– Ender saken med et erstatningsansvar, dekker forsikringen erstatningsbeløpet som skal betales. Blir man dømt til å betale motpartens saksomkostninger inkluderer forsikringen også dette.
– Styreansvarsforsikringen har ingen egenandel.

For å gjøre det enkelt for deg som medlem å kjøpe Styreansvarsforsikring, er det også her laget en modell med faste priser:

Forsikringssum                Premie
Kr 10 000 000 kr                  9 700
Kr 20 000 000 kr                 15 000
Kr 50 000 000 kr                 25 000

– NYHET ! Droneforsikring

Nytt av året er at Tryg tilbyr kjøp av ansvarsforsikring for bruk av droner.
Så vidt vi kjenner til, er Tryg det eneste forsikringsselskapet som i dag tilbyr denne forsikringsdekningen. Premie per drone er 2 500 kroner.

Styret ser fram til å fortsatte det gode samarbeidet med Tryg.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon og ajourførte forsikringsvilkår.

Del artikkel