Må man skatte av boligsalget?

Oppgjørsordningen: NEF støtter arbeidsgruppes vurderinger

Norges Eiendomsmeglerforbund støtter i sitt høringssvar de vurderinger og forslag som arbeidsgruppen som skulle vurdere oppgjørsordningen i eiendomsmegling kom til.

Finanstilsynet nedsatte en arbeidsgruppe våren 2016 for å utrede hvordan dagens oppgjørsordning fungerer med sikte på å kartlegge risiko for tap av klientmidler. NEF deltok i dette utvalgsarbeidet. Finansdepartementet har sendt arbeidsgruppens rapport «Oppgjørsordningen i eiendomsmegling» på høring og NEF har avgitt høringssvar.

Les mer: Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak

Bakgrunnen for rapporten var Finanstilsynets bekymring for at beholdningen av klientmidler hos noen eiendomsmeglingsforetak overstiger det som dekkes av foretakenes sikkerhetsstillelse.

Les høringssvaret fra NEF

Avgrensede tiltak

Arbeidsgruppen har foreslått enkelte endringer i eiendomsmeglingsloven- og forskriften, se rapporten punkt 7 og 10. Utvalgets vurderinger og forslag stemmer godt overens med innstillingen fra det bransjeinterne utvalget under NEFs ledelse, som ble oversendt Finanstilsynet og Finansdepartementet sommeren 2014.

Les: Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak

Vern for forbrukernes innskudd

I høringen påpeker vi samtidig at Banklovkommisjonen i NOU 2016:23 foreslår at innskudd på klientkonto i sin helhet skal regnes som garantert innskudd i en periode på inntil 12 måneder når innskuddet gjelder erverv eller salg av rett til private boliger eller fritidshus.

Dette forslaget er i tråd med NEFs vurdering, og vil etter vårt syn gi et godt vern for forbrukernes innskudd i bolighandelen.

Del artikkel