Fra venstre: Tonje Hovde Skjelbostad (Forbrukerombudet), Inger Granli (Finansdepartementet), Carl O. Geving (Norges Eiendomsmeglerforbund), Marit Skjevling (sekretær, Finanstilsynet) , Erik Bunæs (Finanstilsynet), Anne-Kari Tuv (Finanstilsynet), Thomas Bartholdsen (Forbrukerrådet), Christian V. Dreyer (Eiendom Norge) og Hanne Storstein (DNB/FNO).

Høy tillit til dagens oppgjørsordning – utvalg foreslår avgrensede tiltak

Oppgjørsutvalget har etter åtte møter avgitt sin utredning.

Bakgrunnen for utredningen er misforholdet mellom klientmiddelbeholdningene som oppbevares på klientkonto i de største eiendomsmeglingsforetakene, og størrelsen på sikkerhetsstillelsen.
Arbeidsgruppen vurderer gjeldende oppgjørsordning som effektiv, pålitelig og lite kostnadskrevende. Hittil har det ikke forekommet tilfeller med tap av klientmidler.

Det er likevel arbeidsgruppens vurdering at det er en viss risiko for tap av klientmidler og at risikoen er størst for tap som følge av kriminelle handlinger som underslag og tyveri ved bruk av trusler/infiltrering eller hacking. Også insolvens i bank inkluderes i den samlede risikovurderingen. Videre er det arbeidsgruppens vurdering at den største hackertrusselen er knyttet til i datatransporten mellom eiendomsmeglingsforetaket og banken ved oversendelse av utbetalingsfiler.

– Jeg er tilfreds med at det er konsensus om kvaliteten i dagens ordning og høy tillit til eiendomsmeglingsbransjens håndtering av oppgjør.Utvalget har gjort en grundig vurdering av sikkerheten i dagens oppgjørsordning, og anbefaler noen avgrensede tiltak for ytterligere sikring mot tap av klientmidler, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Arbeidsgruppen anbefaler følgende tiltak:

• Innføring av strengere krav til de IKT-baserte meglersystemene som meglerforetakene bruker. Dette innebærer blant annet at dersom klientmidler disponeres via et IKT-system, skal systemet inneha funksjoner som ivaretar sikker klientmiddelbehandling, herunder krav om sporbar logg over alt som gjøres i systemet, dobbeltsignatur på alle transaksjoner, sperrer som sikrer særskilt kontroll ved overføring til utenlandsk bankkonto og kontrolltiltak som avdekker endringer i filen med utbetalingsinstrukser som sendes fra meglersystemet til banken.
• Innføring av et krav om begrenset vandelsattest for medarbeidere som skal kunne ha fullmakt til å disponere klientmidler.
• Innføring av krav i om at eiendomsmeglingsforetaket skal påse at det i klientkontoavtalen med banken er avtalt at finansavtaleloven § 35 om ansvarsforholdet mellom banken og kunden (kontohaver) ved misbruk av konto og betalingsinstrument, skal gjelde. Det betyr at banken får et utvidet ansvar ved tap av klientmidler som skyldes simpel uaktsomhet i eiendomsmeglingsforetaket.

Oppgjørsutvalgets utredning kan du lese her

Digital tinglysing vil redusere risiko

For øvrig legger arbeidsgruppen til grunn at digital tinglysing vil bidra til å redusere risikoen for tap av klientmidler, og peker på at risikoen kan reduseres ytterligere hvis lovgiver i den pågående revisjonen av lov om finansforetak og finanskonsern regulerer en forhøyet bankgaranti for innskudd knyttet til boligtransaksjoner.

Utvalget har bestått av representanter fra Finanstilsynet, Finansdepartementet, Forbrukerombudet, Finans Norge, Forbrukerrådet, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Finansdepartementet vil nå vurdere utvalgets forslag nærmere.

Del artikkel