Ny regjering med Siv Jensen, Trine Skei Grande, Erna Solberg og Kjell Ingolf Ropstad Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Ny regjering vil senke eiendomskattesatsen – sender et sterkt signal til boligmarkedet

Den nye firepartiregjeringen vil senke eiendomskattesatsen til fire promille.

Den nye firepartiregjeringen med Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre la torsdag fram sin regjeringsplattform på Granavolden. Her var det også mange ting som berører boligmarkedet i større eller mindre grad.

Det kanskje viktigste signalet de fire partiene hadde blitt enige om var å redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille. Samtidig gjentok finansminister Siv Jensen at det ikke står på regjeringens meny å øke skattetrykket for på folks hjem.

– Den nye regjeringsplattformen sender et sterkt signal til boligmarkedet og alle som eier sin egen bolig. Flertallsregjeringen vil redusere skattetrykket på eiendom, og bevare skatteinsentivene som er grunnsteinen i den norske boligmodellen som har gjort det mulig for folk flest å eie sin egen bolig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving. 

– Dermed er vinduet lukket for radikale eksperimenter med eiendomsskatt slik enkelte miljøet har ivret for. Og heretter må mange kommuner se seg om etter andre inntektskilder enn folks hjem, sier Geving videre.

Regjeringen vil også fortsette med å styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel, forenkle byggeprosesser og arbeide for at alle har et trygt og godt sted å bo.

Hovedpunkter som angår boligmarkedet fra regjeringsplattformen:

Forbrukernes rettigheter:

Regjeringen vil:

• Styrke forbrukernes interesser og de profesjonelle aktørenes ansvar ved bolighandel.
• Styrke forbrukernes rettigheter og arbeidet mot svindel og ulovlig markedsføring.

Finansmarkedene:

Regjeringen vil:

• Gjennomgå eiendomsmeglingsloven med sikte på forenklinger og trygghet for forbrukerne.

Skatt:

Regjeringen vil:

• Redusere eiendomsskattesatsen med ytterligere én promilleenhet for boliger og fritidsboliger fra 5 til 4 promille.

Bolig og stedsutvikling:

Regjeringen vil:

• Fortsette arbeidet med områdesatsing i de store byene for å løfte bydeler med sosiale utfordringer.
• Sørge for en god bostøtteordning som er målrettet mot dem som trenger den mest.
• Sørge for at tiltaket «fra leie til eie» gir flere anledning til å eie sitt eget hjem.
• Sørge for at Husbanken har tilstrekkelige rammer til å dekke boligsosiale behov, herunder til boligsosiale forsøksprosjekter, og har fleksible ordninger tilpasset den enkeltes og kommunenes behov.
• Videreføre tiltak mot boligspekulasjon og hyblifisering.
• Forenkle og tydeliggjøre regelverk for eksisterende bygg, med sikte på å utvide boligeieres handlingsrom til å gjøre endringer på egen eiendom.
• Forenkle krav til saksbehandling og redusere antall søknadspliktige tiltak. I denne sammenheng skal det utrede å fjerne søknadsplikt for platting og terrasse, gjøre det lettere å
etablere utleiedel i tilknytning til egen bolig, og utvide kravene til søknadsfri garasjebygging.
• At kommunene skal være primær planmyndighet. Fylkesplaner skal derfor i utgangspunktet være rådgivende.
• Gjennomgå praktiseringen av krav til saksbehandling for forenklet byggesøknad, og sikre kort saksbehandlingstid.
• Sikre bedre sammenheng mellom planlegging og byggesaksbehandling, rekkefølgekrav og utbyggingsavtaler.
• Forenkle prosessene og regelverket for gjennomføring av fortetting og transformasjon i byer og tettsteder.
• Gi kommunene mulighet til å stille krav til miljø- og klimahensyn i planarbeidet.
• At staten tar et større ansvar for klimatilpassing av egen eiendom og infrastruktur, samt samarbeide med kommunene for å sette dem bedre i stand til å håndtere nye utfordringer som følge av klimaendringene, inkludert et forbedret tilbud fra NVE for veiledning om arealplanlegging.
• Utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket.
• Styrke forsknings- og utviklingsarbeid som kan gjøre nye boliger mer miljøvennlige, uten at utbygging fordyres unødvendig.
• Styrke plan- og arkitekturkompetansen i kommunene.
• Stimulere til økt bruk av tre som byggemateriale.
• Videreføre høye krav til universell utforming ved utbygging av boliger, infrastruktur og næringsområder.
• Legge til rette for mer bruk av digitale løsninger for å skape et enklere møte med en
døgnåpen offentlig sektor. Legge til rette for digitale plan- og byggesaksprosesser og sikre bedre selvbetjeningsløsninger for offentlige kartdata, plandata og bygnings- og eiendomsinformasjon.
• Gjennomgå kostnadsvirkningene av regelendringer på plan- og bygningsområdet hvert fjerde år.
• Åpne for alternative boformer i større grad, herunder gjennomføre et pilotprosjekt med mikrohus.
• Forenkle bygningstekniske krav for plassering av campingvogner, «spikertelt», villavogner og bobil på campingplass.
• Stimulere til oppgradering av eldre boliger.
• Gjøre det enklere å følge lover og regler i byggenæringen, og forsterke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i samarbeid med næringen.

Del artikkel