NEF blir hørt i endringsforslag til bustadoppføringslova

  • Av: Svein Strømnes
  • 18. april 2016
  • Nyheter

Fredag kom regjeringens forslag til endring i garantibestemmelsene i bustadoppføringslova. Flere av NEFs innspill har blitt tatt inn i forslaget.


På fredag la regjeringen frem et forslag til endringer i bustadoppføringslova § 12. Forslaget presiserer tidspunktet for entreprenørens plikt til å stille garanti for oppfyllelse av avtale om oppføring av ny bolig, og er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi for boligmarkedet. Forslaget har vært ute på høring og NEF var en av høringsinstansene som hadde konkrete merknader til forslaget.

Etter gjeldende lov er det ikke uttrykkelig fastsatt når garantiplikten inntrer, noe som har skapt utrygghet for aktørene i bransjen. I lovforslaget som nå er lagt frem, er det presisert at garantiplikten inntrer straks etter avtaleinngåelsen. Dette er helt i tråd med konkrete merknader fra NEF.

Videre er det foreslått en unntaksregel som sier at dersom entreprenøren har tatt forbehold som kan innebære at byggeprosjektet ikke blir gjennomført likevel, skal entreprenøren kunne vente med å stille garanti til disse forbeholdene er avklart. Unntaket gjelder kun for visse bestemte forbehold.

Manglende garantistillelse må få betydning

NEF bemerket i høringsrunden at det bør fremgå tydelig at garantien skal stilles straks det aktuelle forbeholdet er bortfalt for å unngå at entreprenøren venter med å stille garanti til byggearbeidene settes i gang. Også dette er hensyntatt i forslaget som nå er fremlagt.

I høringsforslaget ble det foreslått at manglende garantistillelse skulle gi forbruker hevingsrett. NEF ga i høringen uttrykk for at manglende garantistillelse bør ha en rettsvirkning, men at dersom dette skal være hevingsrett bør det klart fremgå i loven hvordan forbruker skal gå frem for å påberope denne rettsvirkningen. Også dette er hensyntatt i det endelige forslaget.

Du kan lese lovforslaget i Prop. 108 L (2015-2016) her

For øvrig blir garantireglene i bustadoppføringsloven nå gjennomgått i sin helhet av et utvalg som ble nedsatt i 2015. Utvalgets utredning skal leveres innen 1. juli i år.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no