NEF ved kommunikasjonssjef Svein Strømnes og adm. dir. Carl O. Geving i stortingshøring om en mer aktiv boligpolitkk.

Kommunalkommiteen: Kommunene har hovedansvaret for boligbyggingen

Kommunalkomiteen  ønsker at kommunene bedre skal få analysert behovet for nye boliger. Men ansvaret ligger lokalt. Dette er i tråd med NEFs høringsinnspill.

I HØRING: NEFs administrerende direktør Carl O. Geving (th) og kommunikasjonssjef Svein Strømnes (tv) var i høst i høring om forslaget. Der pekte NEF blant annet på hvordan ubalanser mellom tilbud og etterspørsel gir historisk store regionale markedsforskjeller. 

I høst har Stortinget hatt til behandling et privat forslag (såkalt «dokument 8-forslag») om mer aktiv boligpolitikk. Forslagsstillere har vært blant andre Helga Pedersen, Jan Bøhler og Stine Renate Håheim.

Forslagets hovedpunkter var at man ønsker en mer aktiv boligpolitikk, slik at flere kan ha mulighet til å eie sin egen bolig. Styrking av Husbanken og mer langsiktige utleiere var også med i forslaget.

Innstilling fra komiteen

Nå har innstillingen fra Kommunal og forvaltningskomiteen kommet. Innstillingen er delt.

Et flertall fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og SV ønsker at regjeringen skal vurdere hvordan kommunene bedre kan settes i stand til å analysere behovet for tilgjengelige boliger.

I tillegg til et meget spesifikt forslag om at regjeringen ser nærmere på behovet for tilskudd til tilpasning og tilskudd til heis som et bidrag til at eldre kan bli boende hjemme.

I tillegg ønsker et flertall fra Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet med at regjeringen vurderer endringer eller nye tilskudd i Husbanken som legger til rette for flere leie-til-eie-prosjekter i samarbeid med kommuner og private utbyggere.

NEF er fornøyd med uttalelsene som kommer i innstillingen:

-Komiteenes innstilling  vektlegger det lokale ansvaret i arealpolitikken. Regjeringen skal legge til rette for raskere, enklere og billigere å bygge boliger, men kommunene må ta hovedansvaret for gjennomføring ved en aktiv lokal boligpolitikk som tilrettelegger for tilstrekkelig boligbygging der folk vil bo, sier NEFs administrerende direktør Carl O. Geving. Han fortsetter: 

-Norges Eiendomsmeglerforbund har samme grunnholdning, og har i komitehøringen påpekt hvordan ubalanser mellom tilbud og etterspørsel gir historisk store regionale markedsforskjeller.

NEF var med på høringen

Tidligere i høst var det en Stortingshøring om forslaget. NEF deltok da med en rekke innspill knyttet til temaet. (Bildet).

NEFs administrerende direktør Carl O. Geving pekte blant annet på at boligpolitikken bør stimulere til at flest mulig kan eie sin egen bolig.

NEF trakk også frem at de store regionale forskjellene krever en aktiv lokal boligpolitikk for å sikre tilstrekkelig boligbygging til å møte etterspørselen i det aktuelle markedet. Staten kan stimulere og legge til rette for at det bli mulig å bygge raskere og rimeligere der folk vil bo, men de lokale myndighetene må bære hovedansvaret for at det legges til rette for bolig- og byutvikling i respektive områder.

Les mer: NEF i høring: En mer aktiv boligpolitikk

Prisvekst kan avhjelpes med boligbygging

-Vi har merket oss at komiteens flertall, bestående av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, legger til grunn at en god del av prisveksten rundt de store byene skyldes en sterk vekst i folketallet, sier Carl O. Geving.

Flertallet konkluderer med at det viktigste politiske tiltaket for å sikre at flest mulig kan bli boligeiere, er å sørge for økt boligbygging.

-Dette er i samsvar med Norges Eiendomsmeglerforbunds analyse som vi redegjorde for under komiteens høring, avslutter Geving.

Hele innstillingen finner du her: Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om en mer aktiv boligpolitikk

 

Del artikkel