Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving (FOTO: CF-Wesenberg/Kolonihaven)

Innstramminger av boliglånsforskriften kan føre til ubalanser

Finanstilsynet foreslå i sine anbefalinger til Finansdepartementet vesentlige innstramminger i boliglånsforskriften. Dette mener Norges Eiendomsmeglerforbund er en dårlig ide som kan få store konsekvenser for boligmarkedet.

– NEF mener at boliglånsforskriften bør videreføres uten større endringer. Finanstilsynets forslag om betydelige innstramminger i blant annet fleksibilitetskvoten vil kunne slå beina under sårbare regionale markeder, og forslaget har potensial til å skape nye ubalanser i et boligmarked som for tiden er velfungerende med god balanse og moderat prisutvikling, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Behov for innstramminger

Etter Finanstilsynets vurdering er det behov for ytterligere tiltak for å dempe oppbyggingen av gjeld i sårbare husholdninger, og de foreslår derfor at kravene i boliglånsforskriften strammes inn. En slik innstramming kan etter Finanstilsynets vurdering best oppnås ved å redusere fleksibilitetskvoten og stramme inn på kravet til maksimal gjeldsgrad.

Finanstilsynet foreslår følgende innstramminger:

  • Finanstilsynet foreslår at grensen for maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt.
  • Finanstilsynet foreslår at fleksibilitetskvoten reduseres til 5 prosent.
  • Finanstilsynet foreslår å oppheve den geografiske differensieringen av fleksibilitetskvoten og maksimal belåningsgrad for sekundærboliger.

– Det er ikke klokt å oppheve osloreglene, slik Finanstilsynet foreslår. NEF mener at innretningen på dagens boliglånsforskrift har positiv effekt på markedet og virker dempende på gjelds- og prisveksten. Det er færre som får høye lån, men samtidig har flere fått muligheten til å kjøpe sin første bolig i et mer moderat marked. I Oslo favoriserer boliglånsforskriften boligkjøp for boformål foran sekundærbolig. NEF foreslo strengere osloregler, fordi det var nødvendig for å bremse den ukontrollerte gjelds- og prisveksten i 2016, samtidig som man skjermet svakere regionale markeder som bl.a. Stavanger mot unødvendig sterke innstramminger. I dag er oslomarkedet mer balansert enn på lenge, men årsveksten på 3,8% er sterkere enn landsgjennomsnittet og tilsier en videreføring av osloreglene, sier Carl O. Geving.

– NEF vil samtidig fastholde vårt forslag om å lempe på egenkapitalkravet ved fastrentelån for unge som har høy betjeningsevne, fordi en slik løsning vil gi god sikkerhet for både låntaker og långiver. Dette kan være særlig aktuelt i en tid hvor de lange rentene er lave, avslutter NEF-direktøren

Les mer om Finanstilsynets vurderinger her.

Del artikkel