Må man skatte av boligsalget?

NEF foreslår at boliglånsforskriften videreføres som den er

I et høringssvar slår Norges Eiendomsmeglerforbund fast at man ønsker innstramminger av utlån. NEF ønsker å videreføre den gjeldende utlånsforskriften.  Alternativet at man innfører regionale  tiltak i pressområdene.

Finanstilsynet la i september frem forslag om å stramme inn boliglånsforskriften. I sitt høringssvar peker NEF på at innstramming blir feil medisin.

– De ekstreme forskjellene i boligmarkedet krever ulike impulser. Finanstilsynets forslag om å bruke samme medisin på vidt forskjellige markeder, vil ramme svake boligmarkeder hardt, kommenterer NEFs administrerende direktør Carl O. Geving.

Les mer: Finanstilsynet foreslår strammere låneregler

Ytterligere innstramminger blir nødløsning

I høringssvaret til NEF heter det blant annet:

NEF mener at gjeldende boliglånsforskrift fungerer etter forholdene tilfredsstillende, og anbefaler at forskriften videreføres uendret. Dersom man gjør ytterligere innstramminger for å begrense etterspørselen, vil det i utgangspunktet bære preg av en nødløsning.

Det kan ha flere uheldige effekter:

  • Ulike markeder rammes ulikt. Det er en risiko for at innstramminger vil skape nye ubalanser i regionale boligmarkeder som allerede er svekket etter nedgangskonjunktur.
  • Et rigid egenkapitalkrav vil ramme boligkjøpere med god betalingsevne urimelig hardt. Dette vil samtidig favorisere de som allerede har høy boligformue.
  • I sterke markeder som Oslo, kan effekten bli midlertidig, mens effekten kan sette seg i svake og mer sårbare markeder som Stavanger. Til sammenligning har vi registrert at kravet om avdragsbetaling fra 1. juni 2016 tilsynelatende har hatt en helt midlertidig effekt i et sterkt Stockholm-marked. Stockholm-prisene falt i sommer, men i september har prisene igjen skutt fart.
  • Innstramming av etterspørsel kan bli en sovepute for nødvendige tiltak på tilbudssiden. Og det er sannsynlig at det blir bygget færre nye boliger når tilgangen på kreditt begrenses.
  • Når man først har strammet inn utlånspraksis i forskrifts form, kan det være vanskelig å få løst opp reglene raskt nok til å tilpasse reglene til endrede behov.
  • De realøkonomiske effektene av de foreslåtte innstramninger er trolig mindre enn de psykologiske effektene siden boligmarkedet påvirkes av forventninger. Nye krav vil trolig virke sterkest der fremtidstroen er svakest. Det kan bety at effekten blir størst der du trenger det minst, og vice versa.

Les hele høringssvaret her.

Regionale virkemidler

Dersom regjeringen finner det nødvendig å stramme inn boliglånforskriften mener NEF at det som et alternativ kan vurderes:

  • Strengere regionale krav for pressområder. Danmark har f.eks. innført egne retningslinjer for boliglån i København og Århus gjeldende fra februar 2016. Her vurderes låntaker bl.a. mot evnen til å tåle boligprisvekst og renteøkning.
  • God betjeningsevne bør verdsettes relativt høyere enn egenkapital.
  • Høyere egenkapitalkrav for sekundærbolig.

Vi understreker at de regionale forskjellene må tas alvorlig. For harde innstramminger over hele landet vil ikke løse problemene i pressområdene. Derimot vil det kunne gi utilsiktede konsekvenser andre steder i landet.

Les også på DN.no: – Stockholm har lenge hatt samme symptomer som Oslo

 

 

Del artikkel