Carl_O_Geving01

– Frykter en sterkere korreksjon enn nødvendig

Norges Bank satte som ventet opp styringsrenten til til 2,25 prosent. Det frykter Norges Eiendomsmeglerforbund kan bidra til sterkere korreksjon i boligmarkedet enn nødvendig.

Slik Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet, nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache (Foto: Norges Bank)

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det videre at, «det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt. Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre».

Bekymret

Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for hvilke konsekvenser Norges Banks rentepolitikk vil få på boligmarkedet.

Vi er alvorlig bekymret for konsekvensene av Norges Banks aggressive pengepolitikk hvor alt handler om å bringe inflasjonen raskt ned. Dersom renten heves for raskt og for mye kan arbeidsledigheten bli så høy og kjøpekraften så svekket at det utløser en boligresesjon i form av kraftig fall i boligsalg og boligbygging. Til tross for at renteeffekten ennå ikke har slått inn for fullt i boligmarkedet, har boligsalget falt over hele linjen i år, nye boliger er ned 20 prosent, brukte boliger er ned 10 prosent og nye fritidsboliger er ned 55 prosent. Vi frykter at dagens pengepolitikk vil bidra til en sterkere korreksjon enn nødvendig, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Det norske boligmarkedet er ikke immunt mot fall i boligverdier, og vi vet at det kan få store konsekvenser for husholdningenes økonomi og samfunnsøkonomien som sådan dersom boligprisene faller mye. Rentevåpenet er sterkt fordi nordmenn har det meste av sine verdier i eiendom, mange har høy gjeldsgrad og de fleste har flytende rente. Derfor frykter vi for ringvirkningene av den rådende pengepolitikken, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Norges Bank venter en noe raskere renteoppgang enn tidligere anslått, men at den også havner litt under tidligere anslag.

Del artikkel