årsmelding

Finantilsynets årsrapport: Stabilt antall foretak – få tilbakekall

Finanstilsynets årsrapport viser en stabil utvikling i antall foretak som har tillatelse til å drive eiendomsmegling. I tillegg kommer det fram at det ble trukket tilbake ti tillatelser til å drive med eiendomsmegling.

Rapporten til Finanstilsynet viser at det ved utgangen av 2018 var det registrert 506 foretak, mot 510 i 2017. Antall filialer var ved utgangen av året 592, sammenlignet med 586 i 2017.

I alt ble det drevet eiendomsmegling i totalt 1098 meglingskontorer i Norge ved utgangen av 2018, mot 1096 kontorer på samme tidspunkt året før.

I 2018 ga Finanstilsynet 31 foretak tillatelse til å drive eiendomsmegling, mens det ble gitt 275 personlige tillatelser til å drive eiendomsmegling.

Les hele årsrapporten til Finanstilsynet her.

Fører tilsyn

Det er Finanstilsynet som fører tilsyn med eiendomsmeglingsbransjen, og i 2018 gjennomført de 21 stedlige tilsyn. 17 av disse var hos eiendomsmeglingsforetak, mens fire var hos advokater. Sentrale kontrollområder var forvaltning og kontroll med klientmidler, risikostyring og internkontroll og etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

I tillegg ble det gjennomført flere dokumentbaserte tilsyn med eiendomsmeglingsforetak, advokater og enkeltmeglere. Dessuten fulgte Finanstilsynet opp en rekke tips om brudd på eiendomsmeglingsregelverket.

Ikke oppfylt etterutdanning hos advokater

Finanstilsynet hadde i fjor også fokus på å sjekke om advokater som driver med eiendomsmegling fulgte de lovpålagte etterutdanningskravene. Undersøkelsen omfattet i alt 1090 advokater, hvor rapporteringen viste at 167 advokater ikke oppfylte kravet på 15 timer etterutdanning for den siste toårsperioden.

Videre oppfølging av dette resulterte i at  41 advokater fikk forbud mot å drive eiendomsmeglingsvirksomhet. 13 av disse klaget på tilsynets vedtak. Finanstilsynet omgjorde fem av vedtakene, mens de åtte øvrige ble fastholdt og oversendt Finansdepartementet for behandling.

En eiendomsmegler

I årsrapporten til Finanstilsynet kommer det også fram at det i 2018 tillegg til disse forbudsvedtakene, ble det tilbakekalt totalt ti tillatelser på grunn av grove eller gjentatte overtredelser. Dette gjaldt to foretakstillatelser, én meglertillatelse og sju advokaters rett til å drive eiendomsmegling. Tilsynet varslet i tillegg én eiendomsmegler og én advokat om mulig tilbakekall av retten til å
drive eiendomsmegling i slutten av 2018. Ett foretak ble pålagt å utpeke en ny fagansvarlig person.

Grunnlaget for tilbakekallet av foretakstillatelsen var mangler i risikostyringsarbeidet, manglende kontroll over klientmidler, overtredelse av egenhandelsforbudet og manglende ivaretakelse av boligkjøpere. Meglerens personlige tillatelse ble tilbakekalt fordi megleren medvirket til å etablere ulovlige lån fra utbygger til kjøpere i et boligprosjekt og til å gi banken feilaktige opplysninger om låntakernes egenkapital, heter det i rapporten.

To av sakene som gjaldt advokater, var resultat av gjennomført tilsyn med oppgjørsvirksomheten hos to advokater med tilknytning til den såkalte Boligbyggsaken i Oslo. De øvrige sakene som gjaldt advokater, dreide seg om systematisk og manglende etterlevelse av regelverket, blant annet manglende kontroll på klientmidler.

 

Del artikkel