mote-en_nef-004

Bransjemøte for å løse prisingsproblemet i Oslo

Bransjeforeningene Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund arrangerte 21. september møte for å løse prisingsproblemet som har bygget seg opp i Oslo-regionen.

På møtet fikk representanter for alle meglerkontorene i Oslo-regionen presentert tall som viste at det gjennom det siste året har vært et gjennomsnittlig avvik mellom prisantydning og solgtpris på over 10 prosent. Det ble også presentert løsningsforslag fra både bransjen, men også fra myndighetene.

–  Dette er en uheldig praksis som har utviklet seg over tid, men vi må nå som bransje gå sammen for å løfte «gulvet» for hvordan prisen blir satt i Oslo. Alle må endre praksis for å få en bedring på dette, sa administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

mote-en_nef-024

– Dette er rett og slett ikke bra nok. Det er vi som bransje som har mulighet til å gjøre noe med dette selv, og det er på høy tid at vi tar tak i dette, sa administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge i sin innledning.

Administrerende direktør i Eiendom Norge Christian V. Dreyer
Administrerende direktør i Eiendom Norge Christian V. Dreyer

Viktig med tillit til eiendomsmegleren

Finanstilsynet og Forbrukerombudet var også tilstede på møtet med sine representanter for å gi sine vurderinger av situasjonen og hvordan den kan bedres framover.

Begge myndighetsorganene ga bransjen ros for å ta tak i problemstillingen og fremhevet den viktige rollen eiendomsmeglere spiller i bolighandelen, men at det også er svært viktig at forbrukerne har tillit til den jobben eiendomsmeglerne gjør. Herunder også å kunne sette riktig prisantydning i markedsføringen.

– Tillit til meglers rolle i prisvurderingen er ikke bare essensielt for boligkjøper og selger. Også långivere og andre aktører innenfor bolighandel er avhengig av å kunne stole på at megler er etterrettelig i sin vurdering av markedsverdien, og at megler er sannferdig i sin kommunikasjon til markedet om antatt salgsverdi, sa direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy.

Kan få konsekvenser

Bellamy gikk også langt i å antyde at systematisk feilprisning kan få store konsekvenser både for den enkelte megler og foretaket.

–  Generelt er det slik at eiendomsmeglingsloven ansvarliggjør den enkelte megler når det gjelder kvaliteten på meglerarbeidet. Ansvarlig megler for oppdraget er ikke bare ansvarlig for sine egne faglige vurderinger og handlinger, men har også ansvaret for det arbeidet som utføres av fullmektiger. I sin ytterste konsekvens kan grove forsømmelser eller gjentatte regelbrudd innebære tilbakekall av eiendomsmeglerbrevet. Vi kan ikke utelukke at dette også kan skje dersom det avdekkes at lokkepriser er benyttet.

– Når det gjelder lokkeprisproblemet er vi imidlertid nå mer opptatt av hva foretakene kan gjøre for å forebygge dette. Det første er å erkjenne at prissettingen som megleren utfører er en del av
meglingsoppdraget, og må inn i meglerforetakets risikostyrings- og internkontrollsystem.

direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy
direktør for markedstilsyn i Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy

– Dette innebærer at det må gjøres en konkret vurdering av risikoen for feil og mangler i prissettingen. Basert på den konkrete risikovurderingen, må prissettingen innarbeides i arbeidsrutinene og i kontrollrutinene. Hvis vi nå ser bort fra lokkeprisproblemet, er det slik at prisvurderingen uansett er en viktig faglig oppgave megleren gjør, og hensynet til en ordnet eiendomshandel tilsier at prisvurderinger må være etterprøvbare. Prisvurderingen må dermed dokumenteres.

– Vi vil i tiden fremover følge med på dette, først og fremst i dialog med bransjeforeningene. Men det kan bli aktuelt å gjennomføre stedlige eller dokumentbaserte tilsyn for å kartlegge hvordan det enkelte meglerforetaket sikrer at prissettingen gjennomføres forsvarlig, og for å kontrollere hvordan enkeltmegleres brudd på interne rutiner og retningslinjer følges opp av foretakets ledelse, sa Anne Merethe Bellamy videre.

Les hele innlegget hennes her.

Kollektiv snuoperasjon

Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør for bolig hos Forbrukerombudet
Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør for bolig hos Forbrukerombudet

Fagdirektør for bolig hos Forbrukerombudet, Tonje Hovde Skjelbostad, var også svært tydelig i sin analyse av situasjonen. Hun stilte blant annet flere retoriske spørsmål til de fremmøtte i salen som; Er dette en praksis som bransjen være tjent med? Svaret på spørsmålene ga seg på mange måter selv.

Skjelbostad kom også med forslag til bransjen om hvordan de kunne ta tak i dette på egen hånd.

– Dette kan bransjen gjøre gjennom en kollektiv snuoperasjon. Eiendomsmeglerne kan slutte med å skryte av at de selger over prisantydning, de kan prise i samsvar med utviklingen i området og gjennom bedre forventningsstyring av selgeren, sa Hovde Skjelbostad.

Forbrukerombudet vil også følge nøye med på situasjonen i Oslo-markedet og eventuelt komme med sanksjoner der det måtte bli nødvendig.

Noe må gjøres

Det var bred konsensus blant de fremmøtte i salen om at dagens situasjon ikke er heldig, og at det må tas store grep for å endre praksis.  I første omgang betyr det en sterkere bevisstgjøring og holdningsendring hos eiendomsmeglerne i prissettingen, tydelig krav fra ledelsen om fokus på korrekt prissetting, bedre kontrollrutiner fra foretakene og bedre verktøy som vil gjøre prissettingen mer transparent for forbrukerne. Dermed vil det forhåpentligvis i løpet av kort tid bli et mye bedre samsvar mellom prisantydning og solgtpris i Oslo-markedet.

Del artikkel