Vær oppmerksom på disse lovendringene

  • Av: Redaksjonen
  • 10. januar 2016
  • Fagstoff

Nytt år gir nye muligheter – også for lovgiver. Utover i 2016 kan vi vente flere spennende endringer.

Av: Deloitte Advokatfirma

I forrige nummer av Eiendomsmegleren kunne vi lese om den foreslåtte endringen i dokumentavgiftsregelverket som innebærer at fritak for dokumentavgift ved skattefrie omorganiseringer. Forslaget ble vedtatt og trer i kraft 1. januar 2016. Utover denne lovendringen, er det lite knyttet til eiendom som har skjedd i årsskiftet til tross for at endringer i rundt 200 lover og 400 forskrifter trådte i kraft første dagen i 2016.

To lovendringer kan det imidlertid være verdt å merke seg. For det første er det fra nyttår ikke lenger krav om lokal godkjenning i plan- og bygningsloven. En bedrift som ønsker å påta seg rollen som ansvarlig for bygge- og anleggsarbeider trenger nå kun å sende en erklæring til kommunen hvor arbeidet skal utføres og kan deretter starte opp arbeidet.

For det andre er det skjedd en endring i eiendomsskatteloven § 8 C (3) på bakgrunn av at kommunene har fått anledning til å benytte formuesgrunnlaget ved eiendomsskattetaksering av boligeiendom for fastsettelse av ligningsverdien, og endringer i formuesskattereglene. Skattegrunnlaget for sekundærbolig skal nå utregnes ved å benytte en sats på 1,11 i stedet for 1,33.

I tillegg til disse mindre lovendringene er det flere store endringer på vei.

På tampen av året foreslo Finanstilsynet for Finansdepartementet at det bør nedsettes et lovrevisjonsutvalg som skal vurdere alle sider ved eiendomsmeglingsregelverket. Det er en helhetlig gjennomgåelse tilsynet foreslo, men det ble i tilsynets forslag ifølge Estatenyheter særlig pekt på noen forhold. Tilsynet ser nemlig særlige utfordringer knyttet til eiendomsmeglingsbransjens oppgjørsordning, advokaters rettigheter til å drive eiendomsmegling og konsekvensene av en stadig sentralisering i eiendomsmeglingsbransjen og koblingsproblematikk.

Finanstilsynet var tydelig på at de ikke stilte seg avvisende til tidligere forslag fra Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund, men mente at det måtte gjøres ytterligere. Finansdepartementet har oss bekjent foreløpig ikke besvart Finanstilsynets forslag. Omfattende endringer i eiendomsmeglingsregelverket er dermed trolig noe frem i tid.

Eventuelle endringer i eiendomsmeglingsloven vedrørende bruk av tilstandsrapport ved salg av bolig kan imidlertid være noe nærmere forestående. Høringsfristen utløp 4. januar og det kom inn 34 innspill. Tilsvarende gjelder forslaget om endringer i eiendomsmeglingsforskriften om krav til praktisk erfaring fra salgsoppdrag hvor høringsfristen utløp 25. august i fjor.

Nært forestående er det også mulig at endringer i forskriften om Husleietvistutvalget er. Høringsfristen for endringene utløp i november 2015. Dersom endringene vedtas vil det innebære at HTUs geografiske virkeområde i 2016 utvides til å gjelde hele landet for klager som fremmes av forbrukere mot næringsdrivende utleiere. Innenfor sitt opprinnelige geografiske virkeområde vil HTU fortsatt kunne motta klager fra alle leietakere og utleiere, uavhengig av om de er forbrukere eller næringsdrivende.

Regjeringen har ved flere anledninger varslet om betydelige forenklinger innen plan- og bygningsretten. I midten av november utløp høringsfristen for forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven. Målsetningen er å redusere behandlingstiden med mellom 30 og 50 %.

Det var stor interesse for forslagene og kom inn mer enn 200 høringssvar. Forslaget innebærer tiltak for mer effektive planprosesser, herunder ved at det skal være enklere å endre og oppheve arealplaner, enklere dispensasjonsregler, forslag om utvidet gebyrgrunnlag ved behandling av områderegulering, forenklinger som gjelder regionale planer og etablering av en frivillig godkjenningsordning for planforetak.

Landbruks- og matdepartementets forslag fra 2013 om oppheving av priskontroll i konsesjonsloven har kommet videre og har vært til behandling av Stortinget ved Næringskomiteen. Forslaget om å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven innebærer at det i konsesjonsvurderingen ved erverv av landbrukseiendommer ikke skal legges vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. I proposisjonen pekes det blant annet på at det kan få konsekvenser for omsetning av jordbrukseiendommer, hvor priskontrollen tidligere kan ha virket hemmende. Det pekes også på at opphevelse av priskontrollen kan påvirke prisutviklingen.

Deloitte advokatfirma

Deloitte Advokatfirma er et av Norges største forretningsjuridiske advokatfirmaer, med mer enn 200 advokater og en egen avdeling spesialisert på eiendomsjuss. Deloitte håndterer til enhver tid et stort tilfang av saker innen hele spekteret av eiendomsretten, herunder kjøp og salg av eiendom og tvister i denne forbindelse.

Deloitte har i den senere tiden vunnet annerkjennelse i ulike bransjekåringer som Chambers, Legal500 og WhosWhoLegal i 2015 både for enkeltadvokaters kompetanse på individuelt nivå og for advokatfirmaets kompetanse som helhet. Internasjonalt er Deloitte tilknyttet Deliotte Global Tax & Legal Network, et av verdens største nettverk av advokatfirmaer.

Først trykket i Eiendomsmegleren 2 2016

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no