• Fagartikkel
Bilde em 1 2016 1

Nytt dokumentavgiftsfritak fra 1. januar 2016

I forrige utgave av Eiendomsmegleren (nr. 8, år 2015) skrev vi en artikkel om forslag til dokumentavgiftsfritak ved omorganiseringer. I forbindelse med at reglene trådte i kraft 1. januar 2016 ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende presiseringer til artikkelen i forbindelse med ikrafttredelsen.

Av: Anette Thunes, Anna Falck-Ytter og Egil Stefan Eilertsen – Advokatfirmaet Wiersholm

Stortinget vedtok før jul å innføre et utvidet fritak for dokumentavgift ved omorganiseringer som kan gjennomføres med skattemessig kontinuitet (skattefrie omorganiseringer). Det nye fritaket innebærer at overføring av eiendom ved omdanning fra enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskaper vil kunne gjennomføres uten avgift. Det tidligere fritaket for fusjon og fisjon er videreført.

Vilkåret for fritaket er at omorganiseringen gjennomføres på en slik måte at vilkårene for skattefri gjennomføring etter skatteloven §§ 11-1 til 11-5 (fusjon og fisjon), § 11-11 (grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte), samt § 11-20 (skattefri omdanning av virksomhet) er oppfylt. Det er ikke et krav om at skattefritak faktisk er påberopt, det er tilstrekkelig at alle vilkårene for skattefritak er oppfylt og at transaksjonen faktisk har funnet sted.

Virkningstidspunktet for reglene er 1. januar 2016. Det er presisert i forarbeidene at omorganiseringer foretatt før virkningstidspunktet ikke får dokumentavgiftsfritak selv om hjemmelen overføres etter virkningstidspunktet. Det er i Stortingsbehandlingen ikke fremkommet merknader til virkningstidspunktet.

Det er et vilkår for omdanning av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper med skattemessig kontinuitet at det overføres virksomhet. Forslaget fra en høringsinstans om å lempe vilkåret om overføring av virksomhet, fikk dermed ikke støtte verken i departementet eller i Stortinget. Ansvarlige selskaper som kun har hjemmel til eiendommen, hvor virksomheten for eksempel ble overført i en forutgående omdanning, kan derfor ikke uten videre omdannes på nytt og påberope seg skattefritaket (selv om skatt ikke utløses fordi selskapet ikke har eiendeler). Aktører med slike strukturer kan vurdere å etablere ny virksomhet i hjemmelsselskapet, som vil kunne kvalifisere for skattefri omdanning. Ved slik omdanning bør det også vurderes om det skal anmodes om bindende forhåndsuttalelse fra skattemyndighetene.

Først trykket Eiendomsmegleren 1 2016

Del artikkel: