• Fagartikkel
Nina Fodstad Skumsrud

Inkassoselskapers vilkår for å slette utleggspant

Norges Eiendomsmeglerforbund har ved flere anledninger blitt kontaktet av medlemmer som forteller om utfordringer når de etterspør slettebekreftelse på utleggspant i eiendommer de har fått i oppdrag å selge.

NEF tok derfor tidlig i vår kontakt med Virke Inkasso for å drøfte problemstillingen og for å se om det ville være mulig å komme til en omforent løsning. Den 19.september ble det etter forutgående korrespondanse hvor vi konkretiserte utfordringene eiendomsmegleren opplever, avholdt et møte mellom NEF og Virke Inkasso.

I møtet tok vi opp følgende hovedproblemstillinger:

  • Megler mottar generelt formulerte svar på sine anmodninger om pantefrafall og slettebekreftelse. Svarene er noen ganger så generelt formulert at man ikke kan forholde seg til disse som en slettebekreftelse.
  • Megler mottar svar om at slettebekreftelse eventuelt først vil bli gitt etter budaksept, og etter at inkassoselskapet har vurdert om salgsprosessen og oppnådd salgssum er god nok til at de vil slette sitt pant uten full dekning.
  • Megler mottar betingede slettebekreftelser, for eksempel slettebekreftelse betinget av at meglers vederlag settes ned tilsvarende medhjelpers godtgjørelse ved tvangssalg eller betingelse om at utgifter til selgers eierskifteforsikring ikke skal dekkes av salgssum.
  • Megler opplever at det ikke foretas individuell og konkret behandling av sletteanmodninger

Eiendomsmegleren skal, med mindre annet er avtalt, sørge for at den eiendommen som overdras er fri for heftelser. Inkassatorens oppgave innebærer å inndrive kreditor/panthavers krav før sikkerheten slettes.

NEF har forståelse for Virke Inkasso sitt standpunkt – som også har støtte i rettspraksis – om at en kreditor ikke er pliktig å slette sin sikkerhet i en eiendom uten fullt oppgjør. Samtidig skaper det utfordringer for forbrukere – både selgere og kjøpere – når en eiendomsmegler i forbindelse med klargjøring til salg ikke kan få tilstrekkelig og tydelige slettebekreftelse på vegne av en panthaver som ikke synes å være i posisjon til få fullt oppgjør etter et salg. Det var dette vi ønsket å synliggjøre, og hadde fokus på å løse.

Ta direkte kontakt

Vi har dessverre ikke funnet en fullgod og omforent løsning på de nevnte utfordringene. Der en eiendomsmegler ser at salget ikke vil bringe inn tilstrekkelig midler til at alle kreditorer får dekning, oppfordrer vi våre medlemmer til å ta direkte kontakt med inkassoselskapene for å etablere dialog så raskt som mulig. I en slik dialog bør det anmodes om en konkret og individuell behandling av deres forespørsel. Dersom det viser seg at man ikke vil få slettebekreftelse, må eiendomsmegleren vurdere om han skal fortsette oppdraget.

Individuell behandling

Virke Inkasso har i en utsendelse til sine medlemmer oppfordret til at det gis tydelig tilbakemelding til eiendomsmegler og at det skal foretas en individuell behandling av hver henvendelse.

Se Virke Inkasso sin oppfordringen til medlemmene her.

Vi har ikke fått svar på våre spørsmål rundt det at det stilles vilkår knyttet til meglers vederlag eller selgers boligselgerforsikring. Virke Inkasso opplyste at denne type vilkår ikke er en bransjestandard. Dersom det oppstilles slike vilkår må eiendomsmegler derfor ta kontakt med det aktuelle inkassoselskapet og forhandle om en løsning.

Del artikkel: