• Fagartikkel
eu-1473958_1280

Mulige utfordringer med Brexit

For eiendomsbransjen i Norge dukker det opp mulige utfordringer når Storbritannia til våren går ut av EU.

Ved salg av bolig under oppføring etter bustadoppføringslova (buofl.) skal entreprenøren i henhold til buofl. § 12 stille en garanti for oppfylling av avtalen («entreprenørgaranti»).

Den typiske garantistiller er norske banker og forsikringsselskap, men vi ser også at flere av garantistillerne er utenlandske forsikringsselskap som har meldt om såkalt grenseoverskridende virksomhet i Norge etter tredje generasjons direktivene (EU direktiv). Flere av våre medlemmer har prosjekter hvor entreprenørens garantistiller er forsikringsselskap etablert på Gibraltar.

Norges Eiendomsmeglerforbund har derfor bedt Finansdepartementet å vurdere forholdene rundt «entrepenørgaranti» når Storbritiannia går ut av EU.

Les brevet til Finansdepartementet her.

Gyldig garanti i hele perioden

I brevet står det blant annet at det det er av vesentlig betydning for våre medlemmer som er pliktig å påse at entreprenørene (meglers oppdragsgiver) har fremskaffet en garanti som er i samsvar med de krav lovgiver har stilt, og at det foreligger en gyldig garanti i hele den lovpålagte perioden.

Garantier som er stilt av disse foretakene oppfyller altså pr. i dag de krav som stilles, men det vi er usikre på er hvordan dette stiller seg etter at Storbritannia går ut av EU (Brexit). Slik vi oppfatter det kan man etter 29. mars 2019 ha kommet i den situasjon at foretakene ikke lenger har mulighet til å drive virksomhet i Norge i henhold til 3 generasjonsdirektivene, og vår bransje trenger en avklaring på hva dette vil bety for gyldigheten av garantiene; må entreprenør fremskaffe ny garanti fra en annen garantistiller eller vil det avgjørende være om garantisten på avtaletidspunktet oppfylte bustadoppføringslovas vilkår for å stille slik garanti?

 

Del artikkel: