• Fagartikkel
økokrim

Indikatorliste for terrorfinansiering fra Økokrim

Enheten for finansiell etterretning (EFE) har laget en indikatorliste for terrorfinansiering, felles for alle rapporteringspliktige.

Listen er unntatt offentlighet, men ligger tilgjengelig på innloggingssiden «MIN NEF» her.

Listen kan også fås ved henvendelse til juridisk@207.154.206.207.

Denne indikatorlisten kommer i tillegg til indikatorlisten for hvitvasking fra 2017.

Fra listen:

«Indikatorene som presenteres i dette dokumentet er konkrete og observerbare forhold basert på Enheten for finansiell etterretning (EFE) sin erfaring, og er ment som veiledning til de rapporteringspliktige. Det betyr imidlertid ikke at rapportering skal avgrenses til dette. All informasjon som gir grunn til mistanke om terror-relaterte forhold er relevante.

Treff på indikatorer vil være et av flere forhold som utløser undersøkelsesplikten etter hvitvaskingsloven § 25. Dersom mistanken om hvitvasking eller terrorfinansiering ikke kan avkreftes etter at undersøkelser er gjennomført skal rapporteringspliktige så fort som mulig oversende opplysninger til EFE om forholdene»

Vi anbefaler alle medlemmene våre til å sette seg inn i indikatorlisten.

Del artikkel: