• Fagartikkel
Jorde, åker, landbruk

Forslag til endringer fra Regjeringen

I statsråd 21. april ble det blant annet lagt fram forlag til endringer i plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova

Proposisjonen omhandler forslag om endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre endring i matrikkellova.

Endringene skal legge til rette for mer effektive planprosesser og enklere saksbehandling for kommunene.

Det fremmes forslag om krav til dokumentasjon om ledninger og infrastruktur i grunnen. Videre foreslås at regionalt planforum skal være obligatorisk i alle landets regioner. Proposisjonen inneholder også forslag om overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger, og forslag til forenklinger av regelverket på dette området.

Les mer her.

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Det foreslås at priskontrollen ved konsesjonsbehandling av rene skogeiendommer oppheves, og at arealgrensen for slik priskontroll heves til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord ved erverv av bebygde eiendommer med både jord og skog.

Videre foreslås det unntak fra konsesjonsplikt og delingsbehandling ved visse erverv av tilleggsjord og tomter til bolig, fritidshus og naust. Det foreslås også forenklinger i driveplikten og en enklere løsning for å trekke uberettiget utbetalt tilskudd tilbake.

Les mer her.

Del artikkel: