Forslag til endringer fra Regjeringen

I statsråd 21. april ble det blant annet lagt fram forlag til endringer i plan- og bygningsloven, konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

Endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova

Proposisjonen omhandler forslag om endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre endring i matrikkellova.

Endringene skal legge til rette for mer effektive planprosesser og enklere saksbehandling for kommunene.

Det fremmes forslag om krav til dokumentasjon om ledninger og infrastruktur i grunnen. Videre foreslås at regionalt planforum skal være obligatorisk i alle landets regioner. Proposisjonen inneholder også forslag om overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger, og forslag til forenklinger av regelverket på dette området.

Les mer her.

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Det foreslås at priskontrollen ved konsesjonsbehandling av rene skogeiendommer oppheves, og at arealgrensen for slik priskontroll heves til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord ved erverv av bebygde eiendommer med både jord og skog.

Videre foreslås det unntak fra konsesjonsplikt og delingsbehandling ved visse erverv av tilleggsjord og tomter til bolig, fritidshus og naust. Det foreslås også forenklinger i driveplikten og en enklere løsning for å trekke uberettiget utbetalt tilskudd tilbake.

Les mer her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no