Stikkord: plan- og bygningsloven

Sekundærboliger forsvinner ut av boligmarkedet

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund 15. mai 2024 Presset i leiemarkedet øker i Oslo og Akershus ettersom antallet sekundærboliger fortsetter å falle. I første kvartal…

Avklaring fra Finanstilsynet angående formidling av boliglån

Mange eiendomsmeglingsforetak har ulike ordninger for samarbeid med banker som tilbyr boliglån. Fra 1. juli 2024 gjelder det nye regler for eiendomsmeglingsforetak som samarbeider…

Boligprisene: – Vi er bekymret for at prisveksten skal bli så sterk at eierlinjen i den norske boligmodellen undergraves

– Bruktboligmarkedet trumfer effekten av høye renter. Vi er bekymret for at prisveksten skal bli så sterk at eierlinjen i den norske boligmodellen undergraves….

05-2024- Finansmarkedsmeldingen 2024

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) ønsker å gi skriftlig innspill til Finanskomiteens behandling av Finansmarkedsmeldingen 2024. Les mer her. NEF vil kort belyse en motsetning mellom…

Rentebeslutningen: – Vil utløse prispress i både boligmarkedet og leiemarkedet

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Dette mener Norges Eiendomsmeglerforbund vil påvirke boligmarkedet. – Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig…

04-2024- Lov om Finanstilsynet (Finanstilsynsloven)

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til Prop. 75 L (2023-2024) Lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven). I vårt høringssvar av 2. juni 2023 ga NEF uttrykk for…

04-2024- Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) viser til departementets høringsbrev av31.01.2024 vedrørende Husleielovutvalgets delutredning om kontraktslengde ogoppsigelsesvern. Les også: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontraktslengde-og-oppsigelsesvern-i-boligleieforhold/id3022719/ NEF er profesjonsforbundet for eiendomsmeglere, meglere og…

Cecile Eide Knudsen blir ny juridisk direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund

– Vi er svært tilfreds med at Cecilie Eide Knudsen har takket ja til å overta rollen som juridisk direktør i NEF. Cecilie er…

Visste du at NEF Juridisk har skrevet lovkommentarene til eiendomsmeglingsloven?

For et par år siden inngikk Lovdata og Karnov samarbeid om å utvikle Karnov Lovkommentarer. Samarbeidet innebærer at blant annet kommentarer til de største…

Økonomiske utfordringer hos utleier eller leietaker – Rekonstruksjon og konkurs

Høyere renter og presset likviditet påvirker aktørene i leiemarkedet. Det vil være naturlig å søke de økonomiske utfordringene løst uten rettslige hjelpemidler. Dersom dette…

NEF støtter Redd Barnas arbeid på Gaza

Styret i NEF har besluttet å gi 100 000 kroner til Redd Barna for hjelp til barn i Gaza. Her er hilsenen vi har…

Utfordringer i næringseiendom

Nyhetsbildet innen næringseiendom har vært preget av overskrifter som vitner om krevende tider for næringseiendom. Deloitte har sett nærmere på hva som er årsaken…