Endringer i plan- og byggningslovens regler om ferdigattest

  • Av: Redaksjonen
  • 9. august 2015
  • Fagstoff

I forbindelse med regjeringens arbeid med å forenkle og fornye offentlig forvaltning ble det i juni 2014 vedtatt endringer i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven. Endringene går i all hovedsak på strukturelle tiltak for effektiv tilrettelegging for utbygging, men det…Les mer →


Fornyelse/forlengelse av leieavtaler

Ved inngåelse av tidsbestemte leieavtaler hender det at leietaker ønsker en rett til å fornye/forlenge leieforholdet ved leietidens utløp. Her er noen punkter partene bør være oppmerksomme på dersom en slik rett skal avtales.


Revisjon av eierseksjonloven

Wyllerutvalget avga i august i fjor sin utredning (NOU 2014:6) med forslag om en rekke endringer i eierseksjonsloven. Utvalgets forslag har nå vært på høring. Høringsfristen var 15. desember, men enkelte fikk utsatt frist og Kommunal -og regionaldepartementet fikk de…Les mer →


Salg av kontraktsposisjoner

Nye regler om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner til fast eiendom.


Når gir leietakers feil, mangler eller forsinkelse utleier rett til å heve kontrakten?

Denne artikkelen gir en veiledning om når utleier kan ha rett til å heve en leiekontrakt som følge av vesentlig mangel/forsinkelse fra leietakers side. Artikkelen vil omfatte utleiers hevingsrett i både bolig- og næringsforhold. Boligen eller næringslokalet omtales heretter som…Les mer →


Rekkevidden av meglerens omsorgsforpliktelser utover det konkrete salgsoppdraget

Eidsivating lagmannsrett avsa den 8. desember 2014 en dom (LE-2014-84966) som belyser rekkevidden av meglerens rådgivningsplikt og plikt til å opptre i samsvar med god meglerskikk for forhold som ikke er omfattet av det konkrete salgsoppdraget.


Forenklinger i byggesaksreglene fra 1. juli: «Sannergarasjer» til glede og besvær?

Det har vært et uttalt mål for den sittende regjeringen å få gjennomført forenkling og effektivisering av byggesaksprosessene. En betydelig del av kommunenes arbeid er relatert til behandling av mindre byggesaker, og det er åpenbart at dette spiser store ressurser…Les mer →


Nytt lovforslag gir bortfestere adgang til å kreve regulering av festeavgiften ved et «engangsløft» i forbindelse med forlengelse av festeavtale til bolig- og fritidshus. Et lovforslag i bortfesterens favør, på bekostning av festeren?

Fredag den 27. mars 2015 la Justis- og beredskapsdepartementet frem sine forslag til «Endringer i tomtefesteloven», i Prop. 73 L (2014-2015) om «Nye regler om regulering av festeavgiften ved forlengelse av festeavtaler». Lovforslaget styrker bortfesterens posisjon ved forlengelse av festet,…Les mer →


Erstatningsansvar for ansvarlige foretak i byggesaker

Ved Høyesteretts dom av 5. mars i år er det fastslått at tredjeparter som rammes av en uaktsom handling fra den som har rollen som ansvarlig utførende (UTF) eller ansvarlig kontrollerende (KUT), kan fremme krav om erstatning for de tap…Les mer →


Kjøp av fast eiendom i Spania sett med en advokats øyne

Spania er et vidstrakt land med en stor befolkning. Romerretten har hatt avgjørende innflytelse på spansk juss, hvilket betyr byråkrati, samt mye dokumentasjon for å sikre transaksjonene, spesielt når det gjelder fast eiendom. Vi kan trygt si at prosedyren for…Les mer →


NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no