Randi Hollingen

– Takk for tilliten!

Fantastiske dager med landsmøte og vårkonferanse i Stavanger er over.  Landsmøtet, som er forbundets øverste organ, er en høytidelig og viktig begivenhet som skal sørge for at Norges Eiendomsmeglerforbund fungerer effektivt og i tråd med medlemmenes behov og forventninger. Å bli gjenvalgt som styreleder er en stor tillitserklæring fra landsmøtet, som representerer alle medlemmene våre. Sammen med det nye styret, har jeg ansvaret for å forvalte ledelsen av Norges Eiendomsmeglerforbund på beste måte og ta valg og beslutninger som er i tråd med målplanen som er bestemt av medlemmene i fellesskap. 

Av: Randi Hollingen, styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund – Innlegget ble også publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2024

Landsmøtetalen 23.05.2024

Jeg er stolt av å være en del av dette fellesskapet. Norges Eiendomsmeglerforbund. I dag er vi samlet fra hele landet med delegater fra alle 10 lokalforeningene våre. Vi har med oss medlemmer med lang fartstid, som bærer med seg erfaring og historie, og vi har med oss de yngre medlemmene som representerer fremtidens eiendomsmeglere. Sammen bærer vi ansvaret for å representere og fremme interessene til landets eiendomsmeglere og bransjen vår som helhet. Under landsmøtet i dag skal vi stake ut kursen for den kommende styreperioden og også velge hvem som skal ha den viktige og ansvarsfulle jobben med å lede forbundet de neste to årene.

Vi som er eiendomsmeglere MNEF er stolte profesjonsutøvere i en bransje som har stor betydning for alle som kjøper og selger eiendom eller som planlegger å eie i fremtiden. Det er vi som representerer kjernetjenesten i eiendomsmeglingsbransjen. Det er vi som har spesialisert kunnskap og ekspertise om eiendomsmarkedet, kjenner de juridiske kravene og prosedyrene som er knyttet til eiendomstransaksjonene. Det er vi som er rådgiverne for både kjøpere og selgere gjennom hele transaksjonsprosessen.. Vi er de dyktige forhandlerne som med klokskap navigerer partene frem til en omforent avtale. Og vår rolle som mellommann er den som bidrar til å skape en trygg og tillitsfull transaksjonsprosess for begge parter i handelen.

 Og folk flest følger med på hva som skjer i boligmarkedet. Det er ikke så rart. Eiendom er forbundet med formue og pengeverdier, men ikke minst også med livsverdi og følelser. Vår samfunnsoppgave og yrkesutøvelse har stor samfunnsverdi. Vi har en betydningsfull oppgave i å forvalte transaksjonen av disse verdiene på en ordnet, sikker og effektiv måte, slik det står i eiendomsmeglingsloven.  Og vi gjør det med høy yrkesetikk og omsorg for oppdraget. I sentrum for transaksjonene står ikke bare eiendommene, men i høyeste grad også forbrukerne, selgerne og kjøperne. Vi møter folk i alle livsfaser og fører dem videre til den neste. Som vårt alltid tilstedeværende æresmedlem Gunnar Krogsveen så klokt poengterer; vi jobber litt med eiendom, og mye med mennesker.

Fra pandemi til krig i Europa

Forrige styreperiode var preget av koronapandemien, som har forandret en god del av våre arbeidsrutiner. Mye til det bedre, som innføring av påmeldingsvisninger og at vi har tatt et lang steg innen digitalisering av rutinemessige deler av oppgavene våre. Pandemien førte også til at mange ønsket seg en fritidsbolig eller et nytt sted å bo, noe som ga eiendomsmeglingsbransjen et toppår i 2021 med rekordomsetninger av både fritidsboliger, nye og brukte boliger. De høye salgsvolumene ga bransjen et godt marked og dermed mange årsverk.

 Så overtok en ny, krevende makrosituasjon da Russland invaderte Ukraina i februar 2022.  Boligmarkedet har siden da vært påvirket av krigen, stadige renteøkninger, inflasjon og høye husholdningsutgifter. Disse faktorene har hatt innvirkning på det nasjonale boligmarkedet i ulik grad, og har særlig rammet hardt der boligprisene allerede er høye. Omsetningen har falt betydelig i både i fritidsboligmarkedet og nyboligmarkedet, mens tallene for salg av bruktboliger har kommet mer tilbake til slik de var før pandemien.

Heldigvis ser det nå ut til at fremtidsoptimismen er på vei tilbake, og at mange har tilpasset seg den nye økonomiske virkeligheten. Det er positivt at året har startet sterkt i bruktboligmarkedet, med høy aktivitet og gode salgstall over hele landet.

Men et jevnt og godt marked er avhengig av en tilstrekkelig tilgang på nye boliger for å møte etterspørselen. Slik er det dessverre ikke.  2022 var det svakeste året for nyboligsalget siden finanskrisen, og siden har det bare blitt verre. Ordet krise blir stadig brukt om nybyggsituasjonen, og langtidsprognoser indikerer at vi får en kraftig boligprisvekst de neste fire årene på grunn av den lave tilbudssiden i boligmarkedet.

Norges Eiendomsmeglerforbund har stor tillit til at Norges Bank gjør sitt ytterste for å få bukt med inflasjonen og har forståelse for bruk av renten som virkemiddel i dette arbeidet. Men allikevel har vi ved flere anledninger sett oss nødt til å tydelig fremheve den negative virkningen de høye rentene har på boliginvesteringene. Vi frykter en utvikling som vil bidra til en høyere arbeidsledighet enn ønskelig, større usikkerhet knyttet til husholdningenes boligverdier og en langvarig ubalanse i boligmarkedet med de negative virkningene dette vil ha for medlemmene våre og samfunnet for øvrig.

Og det er viktig at Norges Eiendomsmeglerforbund opptrer som medlemmenes og profesjonens vaktbikkje. Som eiendomsmeglernes forbund har NEF en viktig rolle med å overvåke medlemmenes og forbrukernes marked og bidra til at boligmarkedet fungerer optimalt, også i fremtiden.

Norges Eiendomsmeglerforbund hegner om den norske boligmodellen og forsvarer muligheten til at folk flest skal kunne eie sin egen bolig. Gjennom ulike kanaler og analyser viser vi myndighetene og andre beslutningstakere hvordan markedet fungerer under ulike forhold.

Vi har sammen med Samfunnsøkonomisk analyse nylig presentert rapporter som viser at andelen førstegangskjøpere har falt til rekordlavt nivå samtidig som andelen som mottar økonomisk hjelp fra foreldre nå er rekordhøy.  Vi mener at utlånsreguleringen bør endres for å prioritere gjeldsbetjeningsevne fremfor foreldrehjelp. I vårt forrige høringssvar om Utlånsforskriften argumenterte vi mot ytterligere låneinnstramninger, og foreslo samtidig endringer for å likebehandle førstegangskjøpere, uten hensyn til foreldrenes økonomi.

Nye kjøpsmodeller

De siste årene har vi sett en økende bruk av nye boligkjøpsmodeller som leie til eie og deleie. Til tross for denne trenden, har dagens lovverk innen borettslags- og eierseksjonsloven ikke klare retningslinjer for slike kjøpsmodeller. Eiendomsmeglingsloven tar heller ikke hensyn til disse moderne tilnærmingene.

Kommunal- og distriktsdepartementet har tatt skritt for å adressere denne utfordringen ved å sende forslag til endringer i både borettslagsloven og eierseksjonsloven ut på høring.

NEF Juridisk, i samarbeid med Norsk Eiendom, har over tid jobbet med å utvikle standarddokumenter for inngåelse av avtaler om leie til eie og deleie. Dette arbeidet har vært omfattende og har avdekket flere risikofaktorer for forbrukerne. Disse risikofaktorene er blitt fremhevet i NEFs høringssvar til foreslåtte lovendringer.

Suksessen til nye boligkjøpsmodeller vil være avhengig av en balanse mellom å tilby økt tilgjengelighet og fleksibilitet samtidig som man sikrer klarhet, stabilitet og beskyttelse for alle involverte parter.

 I regjeringens boligmelding, som er lagt frem nylig, foreslås det en større satsing på alternative kjøpsmodeller, også slik at kommunene skal kunne påby utbyggere å tilby en stor andel av boligene i et byggeprosjekt som leie til eie, deleie eller leieboliger. NEF advarer mot en ukritisk satsing på de alternative boligkjøpsmodellene. Ikke bare fordi risikoen er større for forbruker dersom man avviker fra normale eier- og finansieringsformer. Ved å tvinge utbyggere til å bygge med de nye kjøpsmodellene vil man hemme boligutviklingen i en tid hvor vi sårt trenger stor tilførsel av nye boliger i markedet.

Sekundærboligmarkedet

Norges Eiendomsmeglerforbund vil også advare mot tilstanden i sekundærboligmarkedet, som er på helt feil kurs. Insentivene for privat utleie av sekundærbolig er sterkt svekket på grunn av høye skatte- og finansieringskostnader. Behovet for leieboliger øker, og privatpersoner bør stimuleres til å drive med utleie. Forsikring, kommunale avgifter, eiendomsskatt og formuesskatt har økt for sekundærboliger, samtidig som rentekostnadene på boliglån har steget kraftig. Mange utleiere går i minus når kostnadene trekkes fra inntektene. For å snu trenden må det innføres økonomiske insentiver, som for eksempel å likestille sekundærboliger med aksjer.

Konkurranse i rubrikkmarkedet

Som profesjonsforbund er vi stolte av å representere norske eiendomsmeglere på tvers av ulike eiendomsmeglingsforetak og forretningsinteresser. Når rammevilkårene i industrien vår er under press, har vi friheten til å arbeide for bransjen og medlemmene våre uten å være knyttet til leverandøravtaler eller andre økonomiske bindinger. Vår jobb er å ivareta eiendomsmeglerens uavhengige posisjon og interesser, uten at disse trues av kommersielle hensyn.

Da Finn for en tid tilbake lanserte nye prismodeller og påførte forbrukerne og eiendomsmeglerne er meningsløs prisøkning, tok NEF opp hansken og fikk med oss Forbrukerrådet og Huseierne. Sammen tok vi opp utfordringene knyttet til mangelen på konkurranse i rubrikkmarkedet. Nå kan vi endelig hilse en ny aktør i markedet velkommen. NEF tror at konkurranse vil bidra til økt kvalitet, flere valgmuligheter og rimeligere priser for forbrukerne. Med tilstedeværelsen av nye aktører som Bomega og Hjem.no, kan det forventes at etablerte aktører som Finn vil måtte opptre mer konkurransevennlig for å beholde posisjonen sin i markedet. Samtidig kan den nye tilbyderen bringe med seg fremtidsrettede perspektiver og løsninger som både forbrukerne og eiendomsmeglingsbransjen kan dra nytte av.

Eiendomsmeglingsloven.

Under forrige landsmøtetale, var arbeidet med ny eiendomsmeglingslov et sentralt tema. Som dere kjenner godt til, satte Regjeringen i oktober 2019 ned et utvalg som skulle vurdere Eiendomsmeglingsloven og komme med forslag til oppdaterte regler som passer for fremtiden. Eiendomsmeglingsutvalget, leverte sin rapport den 4. juni 2021, og NEF utarbeidet en omfattende høringsuttalelse innen høringsfristen samme år.

Dette er snart 3 år siden, og lite har skjedd etterpå. NEF har både alene og sammen med Huseierne, Forbrukerrådet og Eiendom Norge etterlyst en eksakt tidsramme for når lovforslaget vil bli lagt frem for Stortinget.

 Ingenting tyder på at Finansdepartementet har nedprioritert arbeidet med den nye eiendomsmeglingsloven, så det kan være håp om at et lovforslag vil bli lagt frem i løpet av den gjeldende stortingsperioden. Så fort forslaget foreligger, vil NEF jobbe videre for blant annet en lovendring som stopper muligheten for kupping og hemmelige bud, styrker fagansvarliges rolle og tydeliggjør reglene om eiendomsmeglerens uavhengighet.

Trygghetsindeksen

Endringene i avhendingsloven, som trådte i kraft 1.1.2022, hadde som mål å forbedre salgsinformasjonen, senke konfliktnivået og skape en tryggere bolighandel for både kjøpere og selgere. Med disse endringene ble det slutt på bruken av «as is», og nå selges brukte boliger med forskriftsmessige tilstandsrapporter som fritar selger for ansvar for forhold som det er opplyst om i rapporten.

For å evaluere virkningen av endringene, har NEF, Norsk Takst og Huseierne engasjert Samfunnsøkonomisk Analyse til å utvikle en Trygghetsindeks basert på data fra tilstandsrapporter og data fra fire forsikringsselskaper (Fremtind, Gjensidige, Help og If).

Resultatene av analysen viser at konfliktnivået er vesentlig lavere enn tidligere, og tilstandsrapportene avdekker en rekke alvorlige feil og utbedringsbehov som ellers ville vært skjult ved eierskiftet. Og et lavere konfliktnivå etter bolighandelen bidrar til høyere tillit til eiendomsmeglerne.

Forsikringsdata viser at de fleste reklamasjonene kommer nær overtakelsestidspunktet, og at en betydelig andel av henvendelsene løses raskt og effektivt. Endringene i avhendingsloven har også bidratt til skjerpet konkurranse og økt innovasjon i forsikringsmarkedet,

Selv om erfaringene så langt er positive, er det fortsatt en risikofaktor at det ikke er kompetansekrav for de bygningssakkyndige, noe som kan føre til mangelfulle tilstandsrapporter og trekke til seg useriøse aktører til takstbransjen. Derfor vil NEF fortsette dialogen med politikerne for å få på plass krav til kompetanse også for denne viktige delen av bransjen vår.

De unge i bransjen

En viktig oppgave i NEF er å ivareta de unge i bransjen. Overgangen fra skolebenken til den krevende og prestasjonsorienterte arbeidshverdagen er stor for mange eiendomsmeglerfullmektiger.  For noen blir denne overgangen så belastende at de avslutter meglerkarrieren før den egentlig har fått startet.

Norges Eiendomsmeglerforbund arbeider for en bærekraftig bransje og for at eiendomsmeglerkarrieren skal kunne vare livet ut.

Hvordan nyansatte blir mottatt og ivaretatt av arbeidsgiver i begynnelsen av karrieren er avgjørende for å sikre trivsel, trygghet og gode resultater. Fullmektigtiden er en fase for opplæring og utvikling som krever spesiell oppfølging og tilrettelegging. Dessverre er det ikke alltid slik at nyutdannede eiendomsmeglerfullmektiger får den introduksjonen til yrket de fortjener.

Tidligere undersøkelser gjort av NEF i årene før pandemien avdekket tøffe arbeidsforhold for fullmektiger, med lange arbeidsdager, intens konkurranse om oppdrag, ren provisjonsavlønning og behov for ekstrajobber eller støtte fra familie for å klare seg økonomisk.

Slike arbeidsforhold truer ikke bare en trygg bolighandel, men også bransjens omdømme. Anstendige arbeidsvilkår er en forutsetning i seriøse virksomheter og påvirker forbrukernes tillit til bransjen.

Finanstilsynet kom i 2017 med retningslinjer for oppfølging av eiendomsmeglerfullmektiger for å klargjøre ansvar og plikter for eiendomsmeglingsforetak og ansvarlig megler. Etter at NEF bidro til økt oppmerksomhet om dette temaet, kom bransjen selv med retningslinjer for lønns- og arbeidsforhold for fullmektiger. Evalueringen av disse i 2019 viste at praksis ikke alltid var i tråd med anbefalingene.

Mange fullmektiger opplevde dårligere lønn enn anbefalt, og arbeidstidene var ofte over 50 timer i uken uten at det var økonomisk bærekraftig. Det er håp om at bransjen har tatt steg i riktig retning siden disse undersøkelsene, men NEF vil gjennomføre nye undersøkelser blant eiendomsmeglerfullmektiger for å følge opp situasjonen og sikre at de unge får en god start på yrkeslivet og eiendomsmeglerkarrieren.

Omdømme, tillit og etiske regler

Norges Eiendomsmeglerforbund stiller strenge krav til medlemmene våre.  Forbundet har som oppgave å bygge og ivareta eiendomsmeglernes omdømme og anseelse. Næringen vår er avhengig av at forbrukerne og storsamfunnet har tillit til jobben vi gjør. Derfor er vi opptatt av at medlemmene våre opptrer korrekt og ærlig i samsvar med lovens krav og NEFs etiske retningslinjer. Det er helt uakseptabelt og strider mot god meglerskikk hvis en eiendomsmegler prioriterer egne interesser over kundens.

De etiske reglene til Norges Eiendomsmeglerforbund er utformet for å sikre god yrkesetikk og praksis i egne rekker. Disse retningslinjene fremmer profesjonalitet, integritet og ansvarlighet i alle deler av arbeidet vårt. Det er av største viktighet at alle NEFs medlemmer følger disse retningslinjene de har forpliktet seg til. Gjentatte og alvorlige brudd på retningslinjene kan undergrave tilliten til eiendomsmeglere og skade bransjens omdømme, noe vi dessverre har sett eksempler på- heldigvis ikke så mange.

Gjennom å ta de etiske forpliktelsene på alvor, bidrar medlemmene våre til å utvise god meglerskikk, sette en høy etisk standard og fremme eiendomsmeglernes anseelse i samfunnet.

Avslutning

Jeg vil avslutte med å fremheve at Norges Eiendomsmeglerforbund sin rolle nå kanskje er viktigere enn noen gang.

Eiendomsmeglingsbransjen er i stadig utvikling, både regulatorisk og teknologisk. Vi har blitt pålagt en stor og ressurskrevende jobb i å overvåke hvitvasking og terrorfinansiering i markedet vårt. De små eiendomsmeglingsforetakene forsvinner en etter en inn i store kjeder, vi har fått selvsalgstjenester i ulike varianter, markedet presenteres for nye boligkjøpsmodeller og kunstig intelligens er på full fart inn i bransjen vår. For å nevne noe.

Som profesjonsutøvere trenger vi hverandre. Gjennom NEF taler vi profesjonens sak med sterk og samlet stemme. Gjennom NEF kan vi adressere og utfordre trusler mot markedet vårt. Ikke minst er NEF en viktig arena for læring, inspirasjon og nettverksbygging. Gjennom de mange møteplassene våre bygger vi broer for å styrke eiendomsmeglingsbransjen i Norge.

Jeg vil takke alle dere som er her i dag som delegater og tillitsvalgte. Vi skal fortsette å stå sammen om å ivareta og videreutvikle den bransjen vi lever av og har hjertet vårt i.

Del artikkel