• Fagartikkel
hammer_1200

Fersk dom i Høyesterett om eiendomsmeglers informasjonsansvar for villedende salgsoppgave

Høyesterett kom i en domsavsigelse 9. november fram til at en eiendomsmeglers ansvarsforsikringsselskap har et informasjonsansvar overfor selgerens eierskifteforsikringsselskap for tap som skyldtes uriktig og misvisende salgsoppgave.

Saken mellom Tryg Forsikring og Am Trust International Underwriters Ltd gjaldt spørsmålet om et eierskifteforsikringsselskap kan rette krav direkte mot eiendomsmeglers ansvarsforsikringsselskap i medhold av det såkalte informasjonsansvaret.

På anmodning fra Tryg Forsikring stilte Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge som partshjelpere på Tryg Forsikrings side i saken.

– Dommen klargjør ansvarsforhold i bolighandelen. Høyesterett slår fast at et eierskifteforsikringsselskap heretter kan rette krav mot eiendomsmeglingsforetaket der eierskifteselskapet har måttet betale prisavslag til kjøper på bakgrunn av uriktig og misvisende salgsoppgave. Norges Eiendomsmeglerforbund vil vurdere konsekvensene av dommen og komme tilbake med anbefaling til våre medlemmer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Les dommen fra Høyesterett her.

Mangelfulle opplysninger fra eiendomsmegler

Bakgrunnen var at det i eiendomsmeglerens salgsoppgave ikke var opplyst at det manglet brukstillatelse for hybler mv. i en boligeiendom. Kjøperen fikk utbetalt prisavslag og erstatning fra selgerens eierskifteforsikringsselskap, og forsikringsselskapet krevde erstatning fra eiendomsmeglerens ansvarsforsikringsselskap for sitt tap.

Dommen avklarer at informasjonsansvaret for feil i eiendomstakster, som Høyesterett har fastslått i to avgjørelser fra 2008 og 2015, også gjelder ved feil i en eiendomsmeglers salgsoppgave.

Vil vurdere konsekvensene

ForsikringsFondet vil sammen med Tryg se nærmere på hvilke konsekvenser dommen kan få for bransjen.

Norges Eiendomsmeglerforbund vil følge opp saken og komme tilbake med anbefaling til våre medlemmer.

Saken vil også være eget tema under NEFs høstkonferanse torsdag kl. 11.30

Se hele programmet for Høstkonferansen her.

Sakens faktum:

I forbindelse med salg av en seksjonert boligeiendom i 2007 og 2008, til samme kjøper utarbeidet meglerforetaket salgsoppgaver. Før salget var selger og megler blitt informert av kommunen om at bruk av seksjonene, som blant annet inneholdt tre utleiehybler, krevde brukstillatelse etter plan – og bygningsloven. Dette ble det ikke opplyst om i salgsoppgaven. Eiendomsmegleren innstilte sin virksomhet i 2009.

I 2012 ble kjøperen kjent med at det ikke var gitt brukstillatelse for utleieenhetene og den ene av seksjonene. For å få brukstillatelse måtte kjøperen foreta utbedring av boligen. Kjøperen krevde prisavslag av selgeren for utbedringskostnadene og erstatning for tapte leieinntekter fra eierskrifteforsikringsselskapet Am Trust som erstattet kjøperens krav.

På bakgrunn av at forsikringsselskapets tap skyldtes misvisende og uriktige opplysninger i eiendomsmeglerens salgsoppgave, saksøkte Am Trust deretter meglerens ansvarsforsikringsselskap, Tryg Forsikring, og krevde erstatning for det utbetalte beløpet. Tryg Forsikring reiste i tillegg regressøksmål mot selgeren.

Romsdal tingrett dømte Tryg til å betale erstatning til Am Trust og i regressøksmålet ble selgeren dømt til å betale halvparten av dette beløpet til Tryg.

Tryg Forsikring anket dommen i hovedsøksmålet men fikk ikke medhold i lagmannsretten heller, Tryg anket så saken inn for Høyesterett.

Del artikkel: