Endringer i konsesjonsloven

Som følge av Stortingets behandling av Prop. 92 L (2016-2017) er det gjort en rekke endringer i eiendomslovgivingen i landbruket.

Lovendringene har ulik ikrafttredelse, og vi redegjør nedenfor for de sentrale endringene som trådte i kraft 1. juli, og de som trer i kraft 1. september.

Endringer som trådte i kraft 1. juli 2017:

Priskontroll

Bestemmelsen om priskontroll er flyttet ut av konsesjonsloven § 9, og har fått en egen paragraf i loven; § 9a.

Ny § 9a første ledd første punktum gjelder avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom hvor arealgrensen nå er hevet fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar. I tillegg er arealgrensen for skog fjernet. Endringene innebærer at en bebygd eiendom med skog eller uproduktive arealer er unntatt fra priskontroll uavhengig av størrelsen på skogen eller arealet hvis det ikke er over 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord på eiendommen.

Ved avgjørelse av konsesjonssøknaden skal det særlig legges vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Ny § 9 a første ledd annet punktum gjelder avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av ubebygde eiendommer. Etter bestemmelsen skal priskontroll gjelde ved erverv av en ubebygd eiendom som skal brukes til landbruksformål. Det er gjort unntak fra regelen om priskontroll for rene skogeiendommer.

Overgangsbestemmelse som gjelder konsesjonsloven § 9 og § 9 a

Endringene skal gjelde i konsesjonssaker som ikke er endelig avgjort på det tidspunktet endringene trer i kraft. Vedtaket er endelig dersom klage ikke er mottatt inne klagefristens utløp, eler når klageadgangen etter forvaltningsloven § 28 er brukt, og forvaltingen har truffet en avgjørelse i klagesaken.

Endringer som trer i kraft 1. september 2017:

Arealgrensen er hevet fra 25 til 35 dekar fylldyrket og overflatedyrket jord

Konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 4 er endret slik at grensen for fulldyrket og overflatedyrket jord er hevet fra 25 til 35 dekar. Det innebærer at en eiendom med areal under 100 dekar, og under 35 dekar fulldyrket og overflatedyrket jord vil kunne erverves uten konsesjon.

Samtidig med denne endringen er også konsesjonsloven § 5 annet ledd og odelsloven § 2 endret, slik at arealgrensen for fylldyrket og overflatedyrket jord er 35 dekar i etter disse bestemmelsene også.

Konsesjonsplikt for erverv av ubebygde tomter

I konsesjonsloven § 4 første ledd nr. 1 er det gjort unntak fra konsesjonsplikten der enkelttomter for bolig eller fritidshus ikke større enn 2 dekar og som er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven.

Dette unntaket er fra 1. september utvidet til også å omfatte naust og fradelte tomter som ikke krever delingstillatelse etter jordloven.

I samme paragrafs første ledd nr.2 er det gjort unntak for erverv av ubebygd enkelttomt til bolig- eller fritidshus som ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn NLFR-område.

Begge disse unntakene var betinget av at tomten ble bebygget innen 5 år. Denne bestemmelsen oppheves fra 1. september, og det vil fra da av ikke lenger være en betingelse for konsesjonsfrihet at tomten bebygges innen 5 år.

Det er videre gjort endringer i blant annet jordloven § 8 om driveplikt og endringer i jordloven § 18 som gjør det enklere for landbruksmyndighetene å kreve tilbake uberettiget utbetalt tilskudd. Dette behandles ikke nærmere her.

Landbruks- og matdepartementet sendte 29. juni i år ut et orienteringsbrev om endringene i eiendomslovgivningen i landbruket, der blant annet ovennevnte endring er omtalt.

Du kan lese hele brevet her.

I forbindelse med lovendringene har Landbruks- og matdepartementet laget to nye rundskriv;

Rundskriv M – 2/2017 Driveplikten etter jordloven, se her for mer informasjon.

Rundskriv M – 3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt, se her for mer informasjon.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no