corona

Til medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund

Vi befinner oss i en uvanlig situasjon som vil påvirke de aller fleste av oss i større eller mindre grad. Akkurat nå har folk flest langt større bekymringer enn boligmarkedet. Det handler om å beskytte liv og helse og det handler om å redde bedrifter og arbeidsplasser.

Dagens reduksjon av styringsrenten og kapitalbufferkravet for bankene, er tiltak som vil dempe tilbakeslaget i økonomien. Og regjeringen tar nå en stor del av regningen for de bedriftene som sliter tungt. Lånekostnadene blir lavere for både boliglånskunder og bedriftskunder, og bankene får bedre mulighet til å yte kreditt til kunder som er i en vanskelig situasjon. Dette vil også bidra til å balansere boligmarkedet på litt lengre sikt. Finanskrisen i 2008 og oljekrisen i 2014 har lært oss at boligmarkedet er en tryggere havn enn mange andre markeder ved tilbakeslag i norsk økonomi.

Norges Eiendomsmeglerforbund følger utviklingen nøye og har løpende dialog med myndighetene. I en tid preget av svært inngripende myndighetstiltak for å begrense spredningen av sykdom, er det viktig å bevare roen i eiendomsmeglingsbransjen og unngå forhastede beslutninger. Det er litt for tidlig å si noe sikkert om hvordan den pågående situasjonen vil påvirke medlemmenes inntektssituasjon. Foreløpig melder mange av våre medlemmer at det er relativt normal aktivitet i boligmarkedet, men det legges til rette for privatvisninger der det er ønskelig. Når store deler av landet stenges ned og folk må holde seg hjemme pga. smittefare må vi likevel forvente at aktivitetsnivået faller i en periode. En «timeout» i boligmarkedet trenger ikke å bli dramatisk i denne situasjonen, så lenge det ikke blir langvarig. Nå må alle bidra til den nasjonale dugnaden, og så må vi tro at tiltakene virker slik at vi kan vende tilbake til normalsituasjonen i løpet av våren.

Norges Eiendomsmeglerforbund har fått noen spørsmål fra medlemmer om utfordringer som kan inntreffe i bolighandelen som følge av korona-krisen.  Der et bud er akseptert foreligger det som utgangspunkt en bindende avtale mellom partene. Frykt for smitte og karantene kan føre til lavere deltakelse på visninger og at salg tar lengre tid enn vanlig. Permitteringer kan føre til utfordringer med hensyn til betalingsevne. Hvorvidt korona-utbruddet kan føre til at avtaler kan settes til side, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Vi kan forvente at banker vil avhjelpe situasjonen for forbrukere som kommer i en utfordrende situasjon mht. låneforpliktelser. Historisk sett har norske myndigheter og banker vist stor evne til å tilpasse seg krevende situasjoner.Dagens beslutninger viser at regjeringen tar det ansvaret og setter inn store ressurser for å hjelpe bedrifter og individer gjennom økonomiske vanskeligheter. Det er viktig at eiendomsmeglerne bidrar til å berolige forbrukerne i denne situasjonen. Det finnes løsninger på de fleste utfordringer i handelen som kan springe ut av koronautbruddet.

Råd fra Finanstilsynet om daglig drift av eiendomsmeglingsvirksomhet – smitteverntiltak

 • Folkehelseinstituttet (FHI) oppfordrer arbeidsplasser så langt det er mulig å tilrettelegge for hjemmekontor og fleksible arbeidstider for å redusere tetthet mellom ansatte. Gjennomføring av oppgjør/tilgang til klientkonto fra hjemmekontor innebærer økt risiko for tap som følge av blant annet underslag, trusler, ran mv, noe Finanstilsynet har påpekt i forbindelse med stedlige tilsyn. Dersom eiendomsmeglingsforetak etter en risikovurdering finner det forsvarlig med økt bruk av hjemmekontor i en midlertidig periode som et smittevernstiltak, har ikke Finanstilsynet bemerkninger til dette, såfremt foretaket iverksetter nødvendige risikoreduserende tiltak.
 • Finanstilsynet aksepterer at fullmektiger i en midlertidig periode har hjemmekontor som et smittevernstiltak, under forutsetning av at foretaket vurderer at dette kan skje under tilsyn av ansvarlig megler på en forsvarlig måte.

Eiendom Norge har utarbeidet retningslinjer for sine medlemsforetak. NEF oppfordrer alle eiendomsmeglingsforetak til å følge disse retningslinjene.

Retningslinjer for gjennomføring av boligsalg og -utleie gjennom megler mens korona-epidemien pågår

Formålet med reglene er å sørge for at boligsalg og -utleie skal skje innenfor myndighetenes retningslinjer og med minst mulig smitterisiko. Aktiviteten i boligmarkedet må kunne opprettholdes, da dette er viktig både for norsk økonomi og norske forbrukere. Vi har konsultert Folkehelseinstituttet under utformingen av reglene og gjør oppmerksom på at de kan bli endret på kort varsel som følge av nye retningslinjer fra myndighetene.

Retningslinjer for befaring

Befaringer skal gjennomføres på en måte som reduserer risiko for korona-smitte. Megler må informere takstmenn, fotografer og andre som er involvert i salgsprosessen om at reglene må følges.

 • Megler må avklare med selger om vedkommende er i karantene eller har symptomer på korona. I tilfelle kan det ikke gjennomføres befaring før vedkommende er smittefri.
 • Befaringer gjennomføres uten fysisk kontakt og det bør holdes minimum 1,5 meters avstand
 • Håndvaskeller desinfeksjon foretas før og etter befaring.

Retningslinjer for visning

 • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
 • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet
 • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
 • Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning
 • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
 • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibace.l. ved inngangsdør
 • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på korona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
 • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering
 • Hvis selger er eldre eller i en annen risikogruppe, foreta en risikovurdering og tilrettelegge visning på en måte som minimaliserer risiko for at det etterlates smitte i boligen
 • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
 • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko

Retningslinjer for kontraktsmøte

 • Benytt fortrinnsvis elektronisk signering dersom partene aksepterer det.
 • Skjøte kan signeres digitalt ellerpå et senere tidspunkt, for eksempel ved at kundene kommer innom på ulike tidspunkt.
 • Vi anbefaler ikke felles kontraktsmøte.Avtal signeringstidspunkt digitalt eller med hver av partene. 
 • Kontrakt med vedlegg sendes ut for gjennomlesning og godkjenning i forkant.
 • Ved spesielle behov kan kontraktsmøte avholdes, da bør man begrense antall deltakere og sikre god avstand og hygiene.
 • Husk å kartlegge smittefare før kundemøtet

Retningslinjer for overtagelse

 • Alle kunder som har kjøpt eller solgt og som ennå ikke har overlevert, skal snarest mulig informeres om konsekvens av smittefare ved overtagelse
 • Hvis kjøperer i karantene eller viser tegn på smitte på overtakelsestidspunktet, må vedkommende sende stedfortreder med fullmakt til overtagelsen.
 • Hvis selger er, blir eller viser tegn på smitte før overtagelse må dette meldes umiddelbart til megler. Megler skal umiddelbart informere kjøper.
 • Selger er ansvarlig for å levere boligen i kontraktsmessig stand, dvs uten smittefare for kjøper. Ved smitte må boligen være fraflyttet i 14 dager og nøye vasket før overtagelse.

Kurs i regi av NEF

Norges Eiendomsmeglerforbund forholder seg til helsemyndighetenes anbefalinger. Vi utsetter derfor kurs og arrangementer som skulle vært avholdt i mars og april til et seinere tidspunkt. Vi følger situasjonen fortløpende. 

Har du meldt deg på et kurs eller arrangement? Vi kontakter påmeldte deltakere direkte med mer informasjon om når vi skal arrangere kurset igjen.

I en periode hvor fysiske kurs ikke er en mulighet, kan e-kurs være et godt alternativ for de som ønsker faglig oppdatering. Du finner mer informasjon om NEFs e-kurs på vår hjemmeside.

Følger situasjonen

Norges Eiendomsmeglerforbund følger situasjonen nøye og kommer tilbake med informasjon om hvordan medlemmene bør forholde seg etterhvert som situasjonen utvikler seg.

Eiendomsmeglere bør så langt det lar seg gjøre jobbe fra hjemmekontor, og bør så langt det lar seg gjøre avholde møter elektronisk  via Skype/Teams ol.

Ta vare på hverandre og ta anbefalte forholdsregler for å unngå smitte!

Del artikkel