Flomkuben bygg2

7Analytics bygger verdens første økosystem for analyse og risikovurdering av naturfare

Klimaet forventes å bli både villere, våtere og mer uforutsigbart i årene som kommer, og rundt 2,5 milliarder flere mennesker vil bo i byer innen 2050. En slik storstilt urbanisering på toppen av klimaendringer vil føre til store utfordringer over hele verden. Flommen i Tyskland sommeren 2021 er et godt eksempel på akkurat dette – De siste anslagene beregner skadeomfanget til over 400 milliarder kroner.

Av: Jonas Aas Torland, 7Analytics – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2022

Det er viktig å kjenne risiko for oversvømmelse, ras eller annen naturfare for alle eiendommer eller boligområder, både de som er under planlegging og de som allerede er bygget. 7Analytics bygger derfor et unikt, AI-basert økosystem for å analysere og predikere naturfare.

Klimaendringene har ført til at flere bransjer nå står ovenfor nye utfordringer som krever ny teknologi og innovasjon for å oppnå bærekraftig utvikling.

Høsten 2021 vant 7Analytics byggenæringens innovasjonspris, sist vunnet av Spacemaker. Dette tyder på at byggebransjen allerede ser potensialet i løsningene.  

Samarbeidsplattform for presis og dynamisk tilnærming

For å møte naturens kompleksitet, sammen med klimaendringene og urbanisering, trenger vi en helt ny verktøykasse. Det finnes i dag noen løsninger som fokuserer på enkelte naturfarer, men de er segmenterte, lite presise og mangler viktige komponenter.  Ved å samle og bearbeide informasjon fra mange ulike kilder, får man en mer helhetlig oversikt, fremmer tverrfaglig samarbeid og kan raskere identifisere kritiske områder.

Det er få startups innen «earth-science-spacet», og dette er nok først og fremst på grunn av den dype kompleksiteten som ligger i problemstillingene vi jobber med.

Løsningen kobler sammen data og bidrar til å bygge opp samfunnet vårt på en effektiv, sikrere og bærekraftig måte. 7Analytics har klart å utvikle et verktøy beregnet for alle dem som er involvert i eiendomsprosjekter. En skybasert løsning åpner opp for samhandling mellom brukere som tidligere ikke har vært mulig. 7Analytics knytter sammen utbyggeren, entreprenøren, arkitekten, rådgivere, kommunale saksbehandleren, eiendomsmeglere med flere, slik at kunnskapen kommer inn fra dag én og at dynamiske analyser kan deles.    

Beregning av overflatevann i dag og inn i fremtiden

Bærekraftig planlegging av overvann er avgjørende for å unngå fremtidige skader ved kraftig nedbør. Urban flom er den naturskaden som skaper de største økonomiske skadene for samfunnet.

For hver euro investert i håndtering av overvann vil man kunne spare 200”

World resource institute – 2020

Den store økonomiske gevinsten kommer ved å gjøre forebyggende tiltak på steder med stort skadepotensiale. Ifølge Direktoratet for Byggkvalitet vil økt presisjon i overvannsplaner kunne føre til at 90 prosent av skadene unngås i fremtiden.

Flomkuben er 7Analytics’ første produkt, et modelleringsverktøy for overvann. Brukere kan f.eks. enkelt legge inn planlagt plassering av bygninger og overvannstiltak og får deretter automatisk opp vannveiene ved store nedbørsmengder. Effekten av dette kan sees helt ned på eiendomsnivå. Løsningen kombinerer maskinlæring og AI med automasjon, slik at man i tillegg til avrenningsmønster, beregner nedbørsfelt, mengde overvann og mye annen informasjon. Dette kan bidra til innsikt i hvor bebyggelse bør plasseres og hvordan overvannet bør håndteres best mulig på tomten.

Videre vil løsningen bidra til å redusere antall vannrelaterte skader på boliger, infrastruktur og mennesker. Når analysen er fullført, kan den deles med beslutningstakere med et tastetrykk – Vi kaller det «overvann digitalisert». Løsningen er banebrytende og hele simuleringen gjøres i løpet av få minutter.

Et verktøy som Flomkuben muliggjør at kritiske analyser som gjelder overvann blir mer robuste. Beregning av mengde overvann, både utenfor og i urbane områder, er sentralt i utforming av et bærekraftig samfunn for å kunne møte klimaendringene.

Startpunktet for Flomkuben er planprosessen og programmet er derfor skreddersydd for å svare opp offentlige krav, enten det er snakk om en større reguleringsplan eller en mindre byggesak. I tillegg er det vektlagt en god visuell framstilling av resultatene, noe som gir et godt diskusjonsgrunnlag og gjør det enklere å forstå for aktører uten bakgrunn fra bygge- og eiendomsbransjen.

Fremtidens økosystem – Tilgjengelig for alle

Flomkuben er nå kommersialisert, og kundebasen inkluderer allerede store aktører i den norske byggebransjen som Skanska, Norgeshus, Multiconsult og Bergen kommune. Selskapet samarbeider også med aktører i andre bransjer, som blant annet forsikring. Men dette er bare starten på 7Analytics sin reise, og selskapet jobber nå med flere nye produkter som skal løse andre utfordringer innenfor naturfaresegmentet.

Nå fortsetter 7Analytics med utviklingen av flere kuber og flytter fokuset over på det internasjonale markedet. Vi er allerede i dialog med flere store internasjonale aktører og har også starter rekruttering utover landegrensene.

Del artikkel