Utvalgets leder Ragnar Torvik, Foto: Faksimile Regjeringen.no

– Primærboligen først og fremst er et hjem, og ikke et skatteobjekt

I dag la Skatteutvalgets, det såkalte Torvik-utvalget, frem sin utredning. Utvalget foreslår blant annet omfattende skattegrep som vil påvirke boligmarkedet. NEF er kritiske til forslagene de kommer med.

I pressemeldingen fra Finansdepartementet heter det:

Utvalget anbefaler at det innføres skatt på fordel ved bruk av egen bolig som fases inn over noe tid, slik at det gis tid til tilpasning. I tillegg foreslår utvalget et system for gevinstbeskatning av egen bolig med mindre omgåelsesmuligheter enn dagens regler, der gevinster ved salg av reelle primærboliger fortsatt skjermes. Utvalget foreslår også at skattefritaket for fritidsboliger oppheves. Utvalget mener at en slik omlegging skaper rom for å fjerne eller redusere dokumentavgiften. 

I tillegg mener utvalget at det samlet sett er gode grunner for å gjeninnføre en skatt på arv.

Norges Eiendomsmeglerforbund reagerer sterkt på forslagene og mener at boligmarkedet ikke bør utsettes for radikale eksperimenter.

Carl O. Geving – Foto: Jonas Karlsen

Torvik-utvalget har i dag foreslått en ny boligbeskatning, blant annet at det innføres skatt på fordel ved bruk av egen bolig. Dette begrunnes i at beskatning av bolig er lav i Norge, og at utvalget mener at forslaget vil øke investeringer i næringslivet. Dette reagerer vi sterkt på. Vi opplever at tradisjonelle økonomer undervurderer den samfunnsøkonomiske betydningen av den norske boligmodellen, og den etablerte skattepolitikken som gir nordmenn så klare incentiver til å eie sitt eget hjem. NEF forventer at Støre-regjeringen vil avvise Torvik-utvalgets radikale skatteforslag, og holde fast ved løftene i Hurdalsplattformen om videreføring av lav boligbeskatning og utvikling av en boligpolitikk som stimulerer enda flere til å eie sin egen bolig. Boligen har stor betydning i de fleste husholdningenes privatøkonomi, og boligmarkedet er viktig for norsk økonomi. Vi har et velfungerende boligmarked som tjener samfunnet godt. Det bør ikke utsettes for radikale eksperimenter med skatt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For det første mener NEF at primærboligen først og fremst er et hjem, og ikke et skatteobjekt på linje med rene investeringsobjekter som for eksempel aksjer. Hjemmet dekker grunnleggende behov, og er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Den norske boligmodellen har over tid vært svært vellykket, betinget av en skattestruktur som stimulerer eierskap gjennom moderat boligbeskatning og rentefradrag ved boliggjeld. Alle land vi kan sammenligne oss med har ulike former for fordelaktig beskatning av bolig, men ingen land har en like velfungerende boligmodell. Dette begrunner at Norge har større skattefordeler enn andre land. Vi mener at økt beskatning av primærbolig vil gjøre det mindre attraktivt å kjøpe egen bolig. Det vil legge sten til byrden for de som allerede har betalt dyrt for å komme seg inn i boligmarkedet, og det vil være et incentiv til å leie i stedet for å eie bolig. Dersom flere faller utenfor boligmarkedet vil det skape større sosiale forskjeller, med negative samfunnsøkonomiske konsekvenser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For det andre vil hard boligbeskatning føre til en betydelig svekkelse av husholdningenes privatøkonomi til fordel for offentlige inntekter. Nordmenn sparer i bolig i form av avdrag på boliglån, verdistigning og realinvesteringer. Husholdningens bokostnader vil øke markant dersom boligbeskatningen legges om slik utvalget foreslår. Og dersom husholdningenes boligverdier faller som følge av skatteskjerpingen, reduseres husholdningenes egenkapital raskt, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For det tredje er det heller ikke særlig sannsynlig at skjerpet boligbeskatning vil få folk flest til å begynne å investere i næringslivet. Det å investere i et godt hjem og en fritidsbolig kan ikke sidestilles med aksjeinvesteringer. Det er en ren feilslutning å sammenligne folks hjem med investeringer i næringslivet. Ingen kan bo i en aksjeportefølje, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

For det fjerde kan skatteskjerping utløse sjokk og ubalanser i boligmarkedet. Mange husholdninger har høy gjeldsbelastning, og kan være sårbare for endringer i boligverdiene. Timingen er spesielt umusikalsk i en tid preget av inflasjon, høye renter, usikkerhet og fallende boligpriser, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Del artikkel