Nye analyser: Klar økning i antall og andel førstegangskjøpere og færre sekundærboliger. Likevel er det særlig én gruppe som sliter mer med å etablere seg som boligeiere.

Pressemelding fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) 17. august 2021

Den sterke utviklingen blant førstegangskjøpere under pandemien har tiltatt i styrke i andre kvartal 2021, samtidig faller omsetningen av sekundærboliger videre, viser ferske statistikker fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita.

I andre kvartal er veksten blant førstegangskjøpere relativt sterk i de store byene. I kommunene rundt Oslo er veksten enda sterkere. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne et like høyt antall førstegangskjøpere som nå. Gjennomsnittsalderen har falt fra 28,3 år i 2008 til 27,8 år i 2020.

Til tross for sterk boligprisvekst de siste 20 årene, ser det ikke ut til at den gjengse førstegangskjøper har større vansker med å komme seg inn i boligmarkedet nå enn tidligere. De fleste med vanlige inntekter finner en vei inn i boligmarkedet. Mange unge er flinke til å spare og utnytter det lave rentenivået, rundt 60 prosent kjøper sammen med partnere, venner, søsken eller foreldre og flere får foreldrehjelp. Med avkjøling i markedet og svak prisutvikling ligger det godt til rette for at førstegangskjøpere vil ta enda større andeler av boligmassen i tiden som kommer, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Det er likevel bekymringsfullt at andelen lavinnteksthusholdninger har økt, spesielt i Oslo hvor prisnivået er høyt og tilgangen på de rimeligste boligene er lav. Både blant personer med lav inntekt, deltidsarbeider og arbeidsløse, samt blant leietakere, er innvandrere overrepresentert, og andelen som står utenfor boligmarkedet er dobbelt så høy som i befolkningen for øvrig. Barn av innvandrere adopterer den norske eierlinjen, men det tar tid å bygge egenkapital til boligkjøp i pressområder, og foreldre med lav inntekt har begrenset mulighet til å hjelpe barna. I dag utgjør innvandrere og barn av innvandrere en tredjedel av Oslos befolkning mot en femtedel før EU-utvidelsen i 2004 som har skapt en bølge av arbeidsinnvandring til Norge, spesielt fra Polen og de baltiske landene. Skal vi klare å motvirke et fremtidig fall i eierandel må flere integreres i den norske boligmodellen. Sammen med arbeid er eierskap til egen bolig de viktigste brikkene i god integrering. Målet bør være å gjøre det mulig å eie egen bolig for alle som ønsker det, så fremt de er i stand til å betjene eget lån, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Både blant personer med lav inntekt, deltidsarbeider og arbeidsløse, samt blant leietakere, er innvandrere overrepresentert – det er mer enn dobbelt så høy andel leietakere blant innvandrere med landbakgrunn fra Afrika, Asia mfl. som i den øvrige befolkningen

Samkjøperindeksen viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre gjennomgående har falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. Under pandemien har imidlertid nedgangen stoppet opp. Det kan trolig ses i sammenheng med den sterke prisveksten i 2020. Rapporten tar også for seg kjønnsfordeling blant samkjøpere, som viser at kvinnelige førstegangskjøpere oftere blir samkjøpere enn menn.

Årsakene til den fallende andelen samkjøpere på landsbasis skyldes trolig lave og fallende renter, høy inntektsvekst og at flere får hjelp fra foreldrene, slik at flere har kunnet kjøpe alene. I Oslo steg samkjøperandel på slutten av året da boligprisene nådde nye høyder, men i 2021 har samkjøperandelen falt noe i Oslo i takt med priskorreksjonen. Det er interessant å se at hele 67 prosent av kvinner kjøper sin første bolig sammen med en annen person, mens bare 52 prosent av menn kjøper sammen med en annen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

De senere års fall i sekundærboligandel, har fortsatt videre inn i 2021. Blant byene har nedgangen vært sterkest i Oslo hvor andelen sekundærboliger nå er på det laveste nivået i perioden vi har tall for.

Sekundærboligandelen har falt sammenhengende siden toppen sommeren 2019. Nedgangen er klar både i de fleste byene og i landet som helhet. Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo. Investorene i oslomarkedet har vært mindre aktive enn normalt under pandemien. Selv om utleiemarkedet øker i attraktivitet når studenter og arbeidsinnvandrere kommer tilbake til Oslo, vil den ufordelaktige formuesbeskatningen av sekundærbolig og den ekstraordinære kapitalbindingen, gjøre utsiktene til kapitalavkastning dårligere enn på lenge. Vi legger til grunn at de senere års innskjerping rettet mot sekundærbolig har hatt ønsket effekt, fordi hovedmålet med boligpolitikken er å gjøre det mulig å eie sitt eget hjem for alle for alle som ønsker det, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

Se vedlagte rapporter for analyse og tall.

Boligpolitikk

Problembeskrivelser og virkemidler i boligmarkedet bør forankres i gode fakta og analyser, og boligpolitikken må utformes for å løse reelle problemer. Om det langsiktige idealet om høy eierandel skal opprettholdes, er Norges Eiendomsmeglerforbunds erfaring at de mest effektive løsningene er langs denne linjen:

 • Den viktigste faktoren er at det bygges nok boliger av en standard, størrelse og pris som møter etterspørselen i pressområdene. 
 • Barrierer mot effektiv boligbygging må reduseres. Barrierene er: Lav tomtetilgang, høye tomtekostnader, trege planprosesser, lang saksbehandlingstid, dårlig arealutnyttelse, feil boligstørrelser, høye byggekostnader
 • Det bør satses mer på infrastruktur som åpner opp flere attraktive boområder i randsonen av storbyene, med god kommunikasjon inn til bysentraene. 
 • Presskommunene bør i større grad styre etter måltall for boligbygging, for å sikre en jevnere regulerings- og byggetakt over tid.
 • Presskommunene bør legge til rette for rimeligere boliger som: 
 • Mindre boliger som passer for enpersonshusholdninger.
  • Familieboliger som passer for store barnefamilier.
 • Nye bo-konsepter som kombinerer mindre boenheter med gode fellesløsninger.
 • Alternative eieformer som gjør det enklere å oppfylle kravene til egenkapital. 
 • Det bør åpnes for at førstegangskjøpere med høy betjeningsevne får unntak fra egenkapitalkravet, ved rentebinding eller en annen form for forsikring mot renteøkning. 
 • Sparerammene i BSU-ordningen bør utvides for de som ennå ikke har kjøpt sin første bolig.

Rapportene er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS og er en oppdatering og analyse av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere, sekundærboliger og samkjøperindeksen. Formålet er å bidra til økt kunnskap om boligmarkedet og å utvikle et bedre beslutningsgrunnlag for politiske og kommersielle aktører. Det kan forhåpentligvis også bidra til mindre svingninger i markedet.

Spørsmål kan rettes til:

Carl O. Geving – adm. dir i Norges Eiendomsmeglerforbund – 91582454

Svein Strømnes – kommunikasjonsdirektør i NEF – 93094191

Om dere ønsker kontakt med NEFs lokalrepresentanter, finner dere kontaktinformasjon her.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

 • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no