NEF Ung

NEF Ung opprettet

Opprettelsen av NEF Ung ble enstemmig vedtatt på landsmøtet til NEF i Bergen.

NEF Ung er et selvstendig nettverk som har som mål bidra til å styrke engasjementet og skape en læringsarena for unge eiendomsmeglere og fullmektiger i Norge.

NEF Ung skal være lett landsdekkende nettverk på kryss og tvers av sine respektive foretak, og bidra til at unge i bransjen får større politisk tilhørighet, flere sosiale og faglige tilbud, og flere muligheter til å påvirke bransjens utvikling.

Inspirasjon hentet fra våre naboer

-Vi har sett trender i andre bransjer som har utviklet nettverk for unge og nyutdannede aspiranter, slik som: Ung i Næringseiendom, Ung i Finans og Yougship. Dette er noe vi mener vil være en fin tilvekst i eiendomsmeglerbransjen, spesielt siden dagens meglerbransje mangler et sterkt ungt engasjement, sier IT- og medieansvarlig Rikke Haga.

-Prosjektet startet derfor med å etablere et forum som skulle styres av de unge, og rette seg mot de unge, noe ala »Ung i Eiendomsmegling.» Vi utarbeidet vedtekter, fremdriftsplaner, rollefordelinger og inngikk samarbeid med en bedrift som laget hjemmeside og logo til oss. Etter hvert ble vi enige med Norges Eiendomsmeglerforbund om å jobbe sammen for å realisere et felles-prosjekt, og presenterte derfor »NEF Ung» under landsmøtet i Bergen, sier nestleder Marcus Blohm.

Målgruppe og etablering av prosjektet

-NEF Ung er et nettverk for de som er under 30 år eller som innehar stillingstittelen eiendomsmeglerfullmektig. Vi skal hovedsaklig arrangere 3-4 årlige treff, med fokus på erfaringsutveksling, nettverksbygging og mingling. NEF Ung skal være et sted der man har tilhørighet til bransjen, og føler eierskap til selve produktet. Dette skal være en arena for fremtidens eiendomsmeglere, forteller prosjektansvarlig Kamilla Dagsland.

-NEF Ung skal ha en sunn økonomi med god kostnadskontroll. Medlemskontingenten skal settes til et minimalt, men forsvarlig nivå uten at dette går på bekostning av forumets kvalitet. Målet er at nettverkstreffene i all hovedsak finansieres av aktuelle samarbeidspartnere ved at de står for lokaler og diverse kostnader i forbindelse med arrangementet mot at arrangøren får profilering. I tillegg håper vi å få hentet eksterne midler gjennom støtte- og sponsorinntekter. Medlemmene skal være trygge på at alle inntekter vil bli godt forvaltet, og vi skal jobbe for å holde driftskostnadene lave, sier økonomiansvarlig Carina Elise Godou.

NEF Ung og NEF samarbeid

-Ambisjonen er å rekruttere medlemmer, som også ønsker å være fullverdig NEF-medlem. På lengre sikt ønsker vi at alle lokalforeninger har en NEF Ung-representant i sine styrer, avslutter NEF Ung-leder, Anders Kløvning.

  • Leder i NEF Ung skal ha møterett i NEF sine styremøter.
  • Samarbeid om å rekruttere flest mulig medlemmer
  • Samkjøre konferanser og ulike aktiviteter
  • Samarbeide om saker som berører begge parters medlemsmasse

Del artikkel