Nybygg

NEF går mot å redusere garantitiden for nybygg

Norges Eiendomsmeglerforbund har i sitt høringssvar om evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova gått i mot forslaget om å redusere garantitiden fra 5 til 2 år.

Et lovutvalg avga i sommer en offentlig utredning til Justisdepartementet (NOU 2016:10) om evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova.

Les også: Foreslår endringer i garantireglene for nye boliger

Utvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 som et ledd i regjeringens boligstrategi, hvor blant annet evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova (3.6) var tema. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere andre løsninger som ivaretar forbrukerens interesse på mer kostnadseffektiv måte:

  • Utredningen inneholder en evaluering av reglene om entreprenørens plikt til å stille garanti etter bustadoppføringslova § 12. Reglene ble skjerpet i 2011 for å styrke forbrukerbeskyttelsen.
  • Utvalget har evaluert forbrukerbeskyttelsen som oppnås ved ordningen og sammenholdt dette med kostnadene ordningen medfører.
  • Utvalget foreslår å supplere garantiordningen med en forsikringsordning. I tillegg foreslås at kravene til sikkerhetsstillelsens lengde etter overtakelse reduseres til to år. En slik endring vil kunne gi en betydelig kostnadsreduksjon samtidig som forbrukerbeskyttelsen ikke antas å bli vesentlig svekket.
  • Utvalgets flertall mener at kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse ikke bør endres, mens et mindretall går inn for å øke kravene til sikkerhetsstillelsens størrelse etter overtakelse for å styrke forbrukervernet.
  • Endelig foreslår et enstemmig utvalg å innføre en ny bestemmelse i avhendingslova som pålegger selgere å stille sikkerhet ved salg av nyoppført bolig.

Problemer kan dukke opp senere

NEF har i høringsrunden gått i mot forslaget om å redusere garantitiden fra 5 til 2 år. NEFs erfaring er at problemene sitter i detaljene, og disse har en tendens til å dukke opp senere enn 2 år etter overtakelsen.

Hensynet til et sterkt forbrukervern bør veie tyngre enn den moderate kostnadsreduksjonen en redusert garantitid eventuelt kan medføre. Vi har også uttrykt tvil om forslaget vil ha en ønsket effekt på boligprisene.

Dårligere vern

Et annet forslag fra lovutvalget var å innføre krav til garanti på linje med bustadoppføringslova § 12 der en entreprenør selger en ferdig nyoppført bolig etter avhendingslovas regler. NEF støttet dette forslaget da vi mener det ikke er grunn for å gi forbrukere som kjøper en ferdig nyoppført bolig et dårligere vern enn den forbrukeren som kjøper mens boligen er under oppføring.

Hele høringssvaret kan du lese her

 

Del artikkel