• Statistikk og analyser
Førstegangskjøpere - Bilde av Tatiana Syrikova fra Pexels

Mange førstegangskjøpere, fall i samkjøp og sekundærboliger

Ferske rapporter fra Norges Eiendomsmeglerforbund, Ambita og Samfunnsøkonomisk Analyse gir håp om at flere skal få mulighet til å eie egen bolig. Samtidig viser vår samkjøperindeks at andelen som kjøper sammen med andre har falt tilbake fra høye nivåer for ett år siden. Parallelt faller andelen sekundærboliger. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013.

Mange førstegangskjøpere

Antall førstegangskjøpere har økt sammenhengende siden 2017. Det siste året har dessuten økningen tiltatt de aller fleste steder i landet. Lave renter har mer enn oppveiet de negative følgene av korona-pandemien. Vi må tilbake til 2011 for å finne et år med flere førstegangskjøpere enn i 2020. Den sterke utviklingen har fortsatt gjennom 2021.

I Oslo var imidlertid veksten klart avtakende i 2020. Det ser vi i sammenheng med sterk boligprisvekst kombinert med høye prisnivåer. Siden mars har imidlertid boligprisene falt noe i Oslo, og i 2. kvartal kom det et klart oppsving i antall førstegangskjøpere i hovedstaden. I 3. kvartal har utviklingen dog vært mer moderat igjen. Avmatningen i Oslo er ledsaget av et klart oppsving i nabokommunene.

Nedgangen i sekundærboliger fortsatte i 3. kvartal 2021

I Oslo falt både antall og andel1 sekundærboliger fra 2014 til 2016, da den norske økonomien var i en oljerelatert konjunkturnedgang, for deretter å øke igjen fra 2017 i tråd med at økonomien gikk inn i en ny konjunkturoppgang. Oppgangen fortsatte gjennom 2018 til og med 3. kvartal 2019. Siden har imidlertid sekundærboligandelen i Oslo falt. Nedgangen har fortsatt gjennom 2020 og videre i 2021, til rekordlave 16,2 prosent i årets tredje kvartal.

Fallende andel samkjøpere

Samkjøperindeksen for Norge viser at andelen førstegangskjøpere som kjøper sammen med andre gjennomgående har falt noe gjennom de siste 10 årene, fra rundt 65 prosent, til knappe 60 prosent. Det skyldes trolig lave og fallende renter, høy inntektsvekst og at flere får hjelp fra foreldre (som også har fått stadig bedre økonomi, både i form av realinntektsvekst og økende boligformue), slik at flere har kunnet kjøpe alene. I 2020 stoppet imidlertid nedgangen opp. Det kan trolig ses i sammenheng med tiltakende prisvekst. Siden har andelen holdt seg om lag på samme nivå.

De store byene utenom Oslo har vist en liknende utvikling som landet samlet, med fallende samkjøperandel over tid. Tromsø, med relativt høye boligpriser har også en høy samkjøperandel. I Oslo er andelen sekundærboliger på det laveste nivået som er registrert siden 2013.

Til tross for høy boligprisvekst over lang tid, har altså andelen som kjøper bolig sammen med andre ikke økt de siste ti årene.

Skjerpede skatteregler og kreditregler og svakere prisutvikling i hovedstaden har svekket insentivene til å investere i sekundærbolig.

For kommentarer

Del artikkel