Koronakrisen kan medføre bortfall eller reduksjon av leieforpliktelser

Betaling og escrow-avtaler

Det har oppstått en diskusjon om koronakrisen kan medføre at leieforpliktelsene reduseres eller faller helt bort.

Av advokat/partner Kristoffer Aasebø, Bull & Co Advokatfirma

Virke har i Finansavisen 16. mars 2020 sagt at koronakrisen er en force majeure-situasjon som fritar leietakerne fra plikten til å betale husleie. Krefting uttaler i samme artikkel at force majeure må gjelde betalingsmetodene for at leietaker skal være fri for sine forpliktelser, og henviser til vurderinger innhentet fra to advokatfirmaer.

Advokatfirmaet BAHR har i en artikkel formidlet av Forum For Næringsmegling datert 16. mars 2020 sagt:

«Korona kan medføre at leietaker får problemer med å betale, men slike betalingsproblemer likestilles rettslig sett med øvrige betalingsproblemer og fritar ikke fra betalingsplikt.»

Les også: Koronavirus og force majeure i næringsleieforhold/

Føyen Thorkildsen har et notat avgitt til Norsk Eiendom 12. mars 2020 kommet til lignende konklusjon:

«Force majeure er et rettslig instrument som ved ekstraordinære begivenheter kan overføre risikoen fra en avtalepart til avtalemotparten. Selv om koronaviruset får innvirkning på leietakers omsetning, er ikke dette tilstrekkelig for å overføre risikoen til utleier ved at leietaker går ansvarsfri for et betalingsmislighold.»

Det er tradisjon for at ansvaret for pengemangel anses som et strengt objektivt ansvar. En skyldner kan lett la det skure og gå og skape et skinn av skyldfri umulighet, og av bevishensyn må en slik mulighet avskjæres. Det er derfor vanlig å si i litteraturen at manglende betalingsevne sjelden kan påberopes som grunnlag for en mer fordelaktig rettsstilling.

Også Høyesterett i Rt. 2000 s. 610 poengterer at unntakene er få. Saken gjaldt spørsmålet om en insolvent bank kunne si seg fri for en pensjonsforpliktelse:

«Bankens betalingsvanskeligheter – bankens insolvens – kan isolert sett åpenbart ikke begrunne at det vil være urimelig å gjøre Breiviks pensjonsrettigheter gjeldende. Det må fortsatt være den klare hovedregel i norsk rett – som må gjelde med få unntak – at en skyldner, og ganske særlig en bank når den er skyldner, ikke kan si seg ubundet av en pengeforpliktelse på grunn av egne betalingsvanskeligheter.»

Selv om unntakene er «få» og «sjeldne» kan koronakrisen for enkelte leietakere være nettopp et slikt sjeldent unntak. Kanskje særlig gjelder det når det foreligger beslutning fra offentlig myndighet om restriksjoner som medfører at virksomheten må stenge eller restriksjoner som medfører at kundegrunnlaget faller helt bort. Og eventuelle unntak gjelder kanskje i større grad for fremtidige leieforfall enn for husleie som er forhåndsbetalt.

Mange av de politiske virkemidlene (oppkapitalisering av bankene, redusert rente) vil bedre handlingsrommet til utleierne, men ikke like effektivt hjelpe leietakere. Den interesseavveining slike kontraktsrettslige vurderinger ofte viser til kan derfor også tale for å oppstille et slikt sjeldent unntak for enkelte leietakere som rammes spesielt hardt.

Det er et gledelig signal fra Krefting at han vil gå i dialog med sine leietakere om dette. Ivar Koteng og E.C. Dahl (Reitan) har også på samme måte signalisert at de vil ta samfunnsansvar. La oss håpe alle utleiere tenker på samme måte.

Det som er svært uheldig er dersom utleierne nå benytter den litt uavklarte rettslige situasjonen til å få hardt pressede leietakere til å betale husleien nå. Det kan ikke utelukkes at utleiere som velger en aggressiv innfordring av husleien når frem med dette. Det kan i neste omgang lede til at leietakerne ikke kommer seg på beina igjen når krisen er over, og det er det ingen som er tjent med.

Fokuset må være å sørge for at også leietakerne (i tillegg til utleierne som nyter godt av lavere rente og betalingsutsettelser fra bankene) har likviditet til å få hjulene i gang igjen når koronakrisen er over.

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no