NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Konstant antall omsetninger, stabile provisjoner

I Finanstilsynets årsrapport som ble lag fram onsdag kommer det fram at både antallet eiendomstransaksjoner gjennom eiendomsmegler/advokat, og den gjennomsnittlige provisjonssatsen, har holdt seg stabil i 2015.

I rapporten heter det blant annet:

«Det var 142 646 eiendomsformidlinger i 2014, om lag tilsvarende nivå som i 2012 og 2013. Antall formidlinger i første halvår 2015 økte med i 11,5 prosent fra første halvår 2014.

Gjennomsnittsprovisjonen ved salg av boligeiendom i Norge sett under ett har ligget jevnt på om lag 1,9 prosent fra 2012 til første halvår 2015. Den gjennomsnittlige provisjonssatsen har holdt seg stabil, på tross av en sterk konkurransesituasjon hvor stadig flere meglerkontorer må konkurrere om et relativt konstant antall oppdrag. Særlig i sentrale områder er det en høy megleretablering.

Antall foretak med tillatelse til å drive eiendomsmegling har vært stabil de siste årene. Ved utgangen av 2015 var det registrert 500 foretak, mot 499 i 2014 og 508 i 2013. Antall filialer var 524 ved utgangen av 2015. I alt ble det drevet eiendomsmegling i totalt 1024 meglerkontorer i Norge ved inngangen til 2016.

I tillegg var det 1238 advokater som var registrert med eiendomsmegling i egen praksis. Imidlertid er det mange av advokatene som kun sporadisk påtar seg eiendomsmeglingsoppdrag og/eller oppgjørsoppdrag.

Kjededominans

Kjededannelse og sentralisering av funksjoner har pågått i mange år og er i stadig utvikling både konseptuelt og i omfang. Bankene er størst og står sammen med noen få bankuavhengige kjedeforetak for ca. 82 prosent av det totale antallet formidlinger i bransjen. Dette er en liten oppgang fra 2014, hvor andelen utgjorde 80 prosent.

Tilsyn og overvåking

I 2015 ble det gjennomført 37 stedlige tilsyn i eiendomsmeglingsforetak og hos advokater.

Prioriterte kontrollområder har vært klientmiddelbehandling, foretakenes etterlevelse av reglene om internkontroll og ivaretakelse av god meglerskikk ved formidling av boliger i nye prosjekter. Finanstilsynet undersøker om kontraktsvilkårene er balanserte og at viktig informasjon og rådgivning er gitt og dokumentert, samt at garantistillelser etter bustadoppføringslova er stilt.

Finanstilsynet prioriterer den delen av eiendomsmeglingsbransjen som driver med boligformidling. Det er særlig viktig at forbrukere i dette markedet kan ha nødvendig tillit til eiendomsmegleren.

Finanstilsynet vektlegger å kontrollere formidlingen av nye boliger i prosjekter og hvordan megler praktiserer den lovbestemte plikten til å ivareta begge parters interesser ved salg av bolig fra profesjonell utbygger til forbrukerkjøper. Kontroll av klientmiddelforvaltningen er også en svært viktig del av Finanstilsynets oppfølging.

Overtredelser av regelverket

I 2015 ble det tilbakekalt totalt sju tillatelser på grunn av grove overtredelser. Det ble tilbakekalt to foretakstillatelser, og fem advokater ble fratatt retten til å drive eiendomsmegling. I tillegg tilbakekalte Finanstilsynet en personlig meglingstillatelse på bakgrunn av at det ble avdekket at vedkommende hadde gitt uriktige opplysninger om praksistid i søknaden.

I de to foretakene var det gjennomgående svikt i rutiner og kontroll av virksomheten, samt svak økonomi og manglende oppfyllelse av pålegg som gjorde at Finanstilsynet fant det utilrådelig å la virksomhetene drive videre.

I tre av sakene som gjaldt advokater, var det særlig uforsvarlig oppgjørsgjennomføring som begrunnet vedtakene. Det fjerde tilfellet gjaldt misligheter knyttet til håndtering av klientmidler, noe som kort tid etter også medførte tilbakekall av advokatbevillingen. I ett tilfelle var det overtredelse av forbudet mot å drive handel med fast eiendom som medførte at advokaten mistet retten til å drive eiendomsmegling.»

Les hele rapporten til Finanstilsynet her.

Del artikkel