• Pressemelding
NEF-Illu-Generell-Artikkel-Generell

Kommentarer til regjeringens strategi for boligmarkedet

Regjeringen har i dag presentert en ny strategi for å stabilisere boligmarkedet og sikre en bærekraftig boligpris- og gjeldsutvikling. Norges Eiendomsmeglerforbund vil knytte noen kommentarer til strategien.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) jobber for rammevilkår som bidrar til et stabilt boligmarked tilgjengelig for folk flest, og en tryggere bolighandel som gir færre konflikter i etterkant. De siste uker og måneder har NEF gjennom dialog med flere departementer spilt inn en rekke forslag til regjeringens strategiarbeid. Regjeringen har lagt fram en bred strategi. Vi er tilfreds med å gjenkjenne mye av NEFs arbeid i regjeringens boligstrategi.

Regjeringens handlingsplan kan du lese her.

Les også: Forskriftsfester fleksible krav til boliglån

– NEF mener at regjeringen med den nye boligstrategien tar viktige grep for å sikre et bærekraftig boligmarked og motvirke risikoen for finansiell ubalanse. NEF er tilfreds med at regjeringen går inn for relativt moderate innstramninger som avdragsplikt, i kombinasjon med etablering av et gjeldsregister. Når regjeringen velger midlertidig forskriftsfesting av utlånspraksis, er vi tilfreds med at fleksibiliteten opprettholdes ved en såkalt ”fartsgrense” som gjør det mulig å innvilge lån til kredittverdige låntakere som ikke oppfyller egenkapitalkravet. Dette er en mildere form for innstramming som gir fornuftige signaler til bankene og publikum, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– NEF er glad for at regjeringen endelig varsler at den vil vurdere behovet for regulering av takstbransjen, og ansvarsforhold knyttet til bruk av teknisk tilstandsrapport i bolighandelen. Dette er svært viktige elementer i en strategi for å skape tryggere bolighandel. Velinformerte forbrukere gir tryggere bolighandel. Samtidig mener NEF at regjeringen allerede nå burde gått inn for revisjon av avhendingsloven som regulerer forholdet mellom kjøper og selger i bolighandelen. Her ligger svært mye av kimen til konfliktnivået i bolighandelen, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– NEF er også tilfreds med at regjeringen signaliserer en strategi for å beskytte folks hjem mot økt skattetrykk. Vi leser signalene fram mot høstens skattemelding slik at det kan bli aktuelt med en sterkere skattemessig differensiering i disfavør av investering i sekundærbolig. Det vil være en riktig utvikling, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– På tilbudssiden har regjeringen en bred tilnærming til utfordringene, og går inn for mange tiltak som kan stimulere til økt byggeaktivitet. Summen av deregulering, forenklinger av plan- og byggeprosesser med færre muligheter for innsigelser og utsettelser, forenklinger av byggetekniske krav og innføring av ordninger som bl.a. byutviklingsavtaler og bymiljøavtaler, vil gi større fleksibilitet som gjør det mulig å bygge raskere og rimeligere enn i dag, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

– NEF stiller seg positive til en nøyere oppfølgning fra Forbrukerombudet i forhold til markedsføring av boliger, og at regjeringen gjennom Forbrukerrådet vil arbeide for at forbrukerne har et best mulig informasjonsgrunnlag for å kunne gjøre en trygg bolighandel. NEF vil gjerne bidra til dette informasjonsarbeidet for å hjelpe folk i livets største og viktigste økonomiske disposisjonen, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– På minussiden mener NEF at regjeringen kunne stilt strengere krav til kommunenes proaktivitet i rollen som tilrettelegger av tomter og effektive plan- og utviklingsprosesser. Vi registrere at regjeringen uttrykker klare forventninger til kommuner og fylkeskommuners rolle. Det gjenstår å se om det er nok til at de lokale myndighetene tar nødvendige grep, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

For ytterligere kommentar:

Carl O. Geving, administrerende direktør Norges Eiendomsmeglerforbund: 91582454
Svein Strømnes, kommunikasjonssjef Norges Eiendomsmeglerforbund: 93094191

Del artikkel