nef_logo

Høringssvar: Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19- utbruddet

Norges Eiendomsmeglerforbund har i dag sendt inn høringssvar om «Midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med
Covid 19- utbruddet»

– Norges Eiendomsmeglerforbund og våre medlemmer jobber i disse utfordrende tider hardt for å holde hjulene i gang i eiendomsmarkedet. Kommunal- og moderniseringsdepartementets hasteforlag om unntak fra lov om tinglysing med hjemmel i koronaloven, kan etter vår vurdering få utilsiktede konsekvenser for eiendomshandelen og privatøkonomien til partene i handelen, med potensial for betydelige ringvirkninger i norsk økonomi, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

– Forslaget til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innebærer at tinglysingsmyndigheten – Kartverket – kan beslutte å stenge for mottak og registrering av elektroniske dokumenter, papirbaserte dokumenter eller begge deler for en periode på inntil to uker. Ved en nedstengning får man ikke gjennomført det økonomiske oppgjøret mellom partene i eiendomshandelen og det vil oppstå store utfordringer knyttet til mellomfinansiering og refinansiering. Siden de økonomiske konsekvensene kan blir så omfattende bør myndighetene i det lengste unngå nedstengning, og om nødvendig omdisponere ressurser til Kartverket slik at tinglysingsfunksjonen kan holdes åpen. Beslutningen om nedstengning bør under enhver omstendighet ligge til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, sier Carl O. Geving.

Les høringsbrevet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet her.

Blant høringsinstansene deler Finansdepartementet og Finanstilsynet NEFs vurderinger. Les mer her.

NEFs høringssvar:

Midlertidig stengning av mottak for og registrering av elektroniske og papirbaserte dokumenter vil få store konsekvenser for eiendomshandelen, og partene i eiendomshandelen.

Av Lov om eiendomsmegling § 6-9 tredje ledd følger: Oppdragstakere som forestår oppgjør, skal sørge for at kjøperen har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen disponeres på vegne av selgeren. Departementet kan gi nærmere regler i forskrift om gjennomføring av det økonomiske oppgjøret, herunder unntak fra regelen i første punktum.

Bestemmelsen forbyr eiendomsmegler å disponere over den innbetalte kjøpesummen før kjøper har fått rettsvern. Det er i forskrift om eiendomsmegling § 6-5 gitt noen unntak fra ovennevnte bestemmelse, men vi kan ikke se at situasjonen der det stenges midlertidig for mottak og
registrering av dokumenter som følge av Covid 19-utbruddet vil falle inn under noen av disse unntakene.

Konsekvensen av en midlertidig stengning for mottak og registrering av elektroniske og papirbaserte dokumenter vil derfor bli at eiendomsmegler ikke vil kunne få gjennomført det økonomiske oppgjøret mellom partene i eiendomshandelen. Oppgjøret vil måtte bero på eiendomsmeglers klientkonto inntil skjøtet og kjøpers eventuelle pantedokumenter er tinglyst.

Eiendomsmegler vil i en slik situasjon heller ikke kunne innfri selgers heftelser som er sikret med pant i eiendommen, før kjøper har fått rettsvern for sitt erverv. Selger vil dermed kunne få økte kostnader som følge av en slik stenging, både ved at han ikke får innfridd sine lån som er sikret med pant i eiendommen, og ved at han ikke får et eventuelt nettoproveny utbetalt.

I mange tilfeller har selger av eiendom allerede kjøpt ny bolig på salgstidspunktet, og denne skal gjerne overtas før selger overleverer den solgte boligen til kjøper. Som en følge av at man overtar, og dermed også må betale fullt oppgjør for den nye boligen før man får oppgjøret for den boligen man selger, tar mange i slike tilfeller opp mellomfinansieringslån.

Mellomfinansieringslånet skal normalt innfris ved bruk av salgssummen fra den boligen selger skal selge. Selger vil dermed, ved en midlertidig stengning for mottak og registrering av skjøtet og eventuelle pantedokumenter kunne havne i en situasjon der kjøpesummen han skulle innfridd sin mellomfinansiering med, er låst på eiendomsmeglers klientkonto inntil dokumentene kan tinglyses. Dette vil naturlig nok føre til økte kostnader for selger.

En stengning av mottak og registrering av både elektroniske og papirbaserte dokumenter vil få dramatiske konsekvenser ikke bare for eiendomshandelen direkte, men også for privatøkonomien til de berørte partene i eiendomshandelen. NEF mener på denne bakgrunn at en stengning bør unngås i det lengste. Man bør strekke seg langt for å omdisponere ressurser til Kartverket slik at tinglysingsfunksjonen holdes åpen. I en situasjon der mye stopper opp et det viktig at de hjulene
som kan holdes i gang, holdes i gang.

Fordi en slik midlertidig stengning av mottak og registrering av dokumenter for tinglysing vil få slike dramatiske konsekvenser for boligmarkedet og privatpersoners økonomi mener NEF at beslutningen om stengning ikke kan ligge hos Kartverket alene, men hos departementet, også for kortere stengning enn 2 uker slik som foreslått i høringsnotatet.

Dersom det blir strengt nødvendig på grunn av ressurssituasjonen hos Kartverket å stenge for mottak og registrering i en periode, bør stengning begrenses til å gjelde den papirbaserte tinglysingen. Man må i det lengste vente med å stenge den elektroniske tinglysingen. NEF antar at det er mindre ressurskrevende å holde den elektroniske tinglysingen åpen som normalt, enn det er for den papirbaserte.

I den perioden vi er inne i nå, er det mange som har behov for å refinansiere lån. Slik refinansiering krever som hovedregel at det tinglyses nytt pant. Dette går i de fleste tilfeller elektronisk fra bankene. En stengning av også den elektroniske tinglysingen vil således ramme privatpersoner og
bedrifter som allerede er i en vanskelig situasjon, enda hardere.

Flere banker og eiendomsmeglingsforetak har fått til elektronisk samhandling, slik at eiendomsmegler kan sende inn skjøte og pantedokument («skjøtepakke») elektronisk til Kartverket for tinglysing. Det er imidlertid fortsatt mange som ikke har slik samhandling på plass ennå, og som ikke vil kunne få dette opp og stå på kort varsel. For de som ikke har en slik samhandling på plass vil en stengning kun av den papirbaserte tinglysingen fortsatt ramme hardt.

NEF mener likevel at man – dersom det blir strengt nødvendig å stenge grunnboken – må forsøke i det lengste å i alle fall holde den elektroniske tinglysingen oppe som normalt, slik at bankene kan tinglyse pant for refinansiering av lån, og de foretakene som har systemer som håndterer nødvending samhandling mellom bank og eiendomsmeglingsforetak fremdeles kan tinglyse skjøter og pantedokumenter, og på den måten få gjennomført de økonomiske oppgjørene.

Del artikkel