Linda Hofstad Helleland Foto: Martin B. Andersson/BLD

Store endringer i forbrukerapparatet

Regjeringen vil gjøre endringer i virkemiddelapparatet på forbrukerområdet.

Endringene skal gi tydeligere rollefordeling, bedre samordning og et mer effektivt klagebehandlingstilbud. Beslutningen innebærer at Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo, skriver Barne- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

– Klagebehandlingstilbudet skal samles hos Forbrukertilsynet, og Forbrukerrådet skal rendyrkes som forbrukernes interesseorganisasjon. Formålet med dette er å skape et bedre vern for norske forbrukere, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland i pressemeldingen.

Er oppstykket og har dobbeltroller

Forbrukerapparatet er oppstykket og forvaltningsoppgavene er spredd over tre ulike virksomheter: Forbrukertilsynet, Forbrukerrådet og Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget. Denne organiseringen fører til unødvendig dobbeltarbeid og manglende samordning. Når forvaltningsoppgavene nå samles hos Forbrukertilsynet, vil det gi et mer effektivt klagebehandlingstilbud til forbrukerne.

Ved å skille ut forvaltningsoppgavene i Forbrukerrådet, får rådet en friere og tydeligere rolle til å kjempe forbrukernes sak. I dag har Forbrukerrådet en uheldig dobbeltrolle: På den ene siden driver rådet påvirkningsarbeid for å ivareta forbrukernes interesser. På den annen side skal de tilby nøytral mekling i klagesaker mellom forbruker og næringsdrivende. Dobbeltrollen kan svekke Forbrukerrådets legitimitet. Ved å rendyrke rollen som interesseorganisasjon, vil Forbrukerrådet stå sterkere i arbeidet med å kjempe for forbrukernes rettigheter.

Endringene innebærer også at Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget avvikles, og at oppgavene overføres til Forbrukertilsynet.

– Jeg mener det er riktig å tydeliggjøre rollene og samordne oppgavene i denne sektoren nå. Samlet vil regjeringens endringer bidra til et tydeligere og mer slagkraftig forbrukerapparat, sier Helleland.

Tilsynet flyttes ut av Oslo

Forbrukertilsynet flyttes ut av Oslo. Tilsynets oppgaver skal ligge ved hovedkontoret for det utvidede tilsynet, som skal legges til Grenlandsområdet. Forbrukertilsynet skal samtidig overta Forbrukerrådets nåværende kontorer i Tromsø, Stavanger og Skien. Dette er i samsvar med regjeringens ønske om å legge til rette for vekst og utvikling i hele landet, og viktigheten av å sikre en mer balansert lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Endringene innebærer at rundt 40-50 stillinger flyttes ut av Oslo. Det er planlagt at omstillingsprosessen kan foregå innenfor en periode på inntil to år.

Overrasket

Forbrukertilsynet er overrasket over tidspunktet for beslutningen til Regjeringen.

– Forbrukertilsynet er overrasket over at beslutningen kommer nå, bare få måneder før stortingsmeldingen om forbrukerpolitikken legges fram for Stortinget. Etter vårt syn ville det vært naturlig å diskutere en så omfattende endring i forbrukerapparatet i stortingsmeldingen. Vi forholder oss imidlertid til beslutningene, og vi vil ha en god dialog med Forbrukerrådet og Sekretariatet for forbrukerklageutvalget om den videre prosessen, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i en kommentar.

Del artikkel