arbeidstimer

Eiendomsmeglere trives i jobben, men mange opplever stress

Lønns- og arbeidstidundersøkelse 2021

Av: Svein Strømnes, NEF – Artikkelen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 3 2021

Eiendomsmeglere jobber mye, trives godt i jobben, tjener bra, motiveres av fornøyde selgere, men opplever arbeidshverdagen stressende. Dette er noen av hovedpunktene som kommer fram i undersøkelsen «Lønn, arbeidstid og preferanser 2021» som ble gjort i 1. kvartal 2021.

På tross av utbruddet av koronapandemien i mars 2020 ble det et rekordår for boligmarkedet i Norge. Rekordlave renter i kombinasjon god tilgang på kreditt, strenge reiserestriksjoner og gode rutiner for boligomsetninger i eiendomsmeglingsbransjen, gjorde at det ble rekordmange omsetninger i boligmarkedet. Dette gjaldt i første omgang bruktboliger og fritidsboliger, men også omsetning av nye boliger viste en positiv trend mot slutten av året. Dette er trolig også forklaringen på mange av resultatene i undersøkelsen. I tillegg er et viktig premiss for å tolke resultatene i undersøkelsen å se hvem som har svart. Respondentene har i gjennomsnitt lang fartstid som eiendomsmegler, og mange har også eierinteresser og fagansvar.

I gjennomsnitt har de som har svart på undersøkelsen jobbet som eiendomsmegler i 15,7 år. For Oslo-meglerne er dette tallet hele 17,2 år. Med andre ord en gruppe med veldig mye erfaring innen salg av boliger. En av fire av de som har svart har også eierinteresser i foretaket, et tilsvarende tall har fagansvar.

Kombinasjon

Som kjent finnes det mange varianter av lønnsmodeller i eiendomsmeglingsbransjen. Et feilaktig bilde som mange kanskje har, er at eiendomsmeglere kun jobber på provisjon. Undersøkelsen viser at inntektene til halvparten av respondentene på landsbasis er et resultat av en kombinasjon av fastlønn og provisjon/bonus.

Oslo og Akershus er det området i landet hvor flest eiendomsmeglere kun jobber på provisjon. Her svarer en av fire at lønnen deres kun består av provisjon. Til sammenligning er det tilsvarende tallet i Nord-Norge en av tjue.

I Trøndelag finner vi den høyeste andelen som bare har fast lønn. Der jobber tre av ti med denne modellen.

Stort spenn

Undersøkelsen viser videre at det er stort spenn i hva eiendomsmegleren tjener. Her er det både geografiske forskjeller, men også i forhold til hvilke arbeidsoppgaver en har.

Den største gruppen respondenter svarer at de har en lønn mellom 600 000 og 700 000 kroner, men det er også mange som tjener mer. Dermed lander eiendomsmeglerne som har svart i undersøkelsen på en gjennomsnittsinntekt på 1 020 000 kroner. Men det er igjen viktig å huske at respondentene har lang fartstid i bransjen.

Lønnsnivået speiler på mange måter også prisnivået i boligmarkedet. Gjennomsnittet er høyest i Oslo og Akershus (1,15 mill. kr.), mens det er lavest i Møre og Romsdal og på Sørlandet (ca. 830 000 kr)

NB! Ifølge Statistisk Sentralbyrå har en eiendomsmegler en lønn på ca. kr 757 000 i 2019. men her inngår ikke alle inntektsgrupper. 2020 er også et år med høy aktivitet i boligmarkedet og høy boligprisvekst.

På spørsmål om hvilke lønnsmodeller de foretrekker svarer fire av ti respondenter at de kunne tenke seg en større andel fastlønn. Mens det i andre enden av skalaen er under en av ti som sier at de bare vil ha provisjon. Andelen som ønsker seg fastlønn er størst blant de som i dag tjener minst, men synker merkbart blant de som tjener over gjennomsnittet. Den motsatte trenden ser man ikke overraskende blant de som ønsker seg større andel provisjon.

I det hele er det mange som trigges av at innsatsen gir seg utslag i høyere lønn. Åtte av ti svarer at provisjonen øker motivasjonen.

Fornøyde selgere

Det er likevel andre ting som motiverer eiendomsmeglerne mer enn lønn. I undersøkelsen kommer lønnselement først på en tredjeplass. Det som motiverer mest, er fornøyde selgere og deretter mestring i jobben.

Jobber mye

Undersøkelsen bekrefter at eiendomsmeglere jobber mye. Over åtte av ti svarer at de jobber mer enn 37,5 timer i uken. Det store flertallet av disse sier at de jobber et sted mellom 40 og 54 timer i uken.

I dette regnskapet skal det også tas med at åtte av ti har svart at de jobber i helgene. Halvparten av respondentene jobber fra to til fire helgedager i måneden.

Trives i jobben

Nesten alle som har svart i undersøkelsen sier at de trives med å jobbe som eiendomsmegler. De opplever også arbeidet som meningsfylt, men det er også mange som innrømmer at de synes det er vanskelig å legge fra seg jobben.

I tillegg er det mange som opplever arbeidsdagen som stressende, og at hovedgrunnen til dette er presset om å få inn nye oppdrag.

Kombinasjonen av dette og antallet arbeidstimer, er trolig hovedårsakene til at flere vurderer å bytte bransje. Fire av ti svarer i undersøkelsen at de har vurdert dette i løpet av det siste året. Dette er en tendens som er sterkest blant de som har kortest fartstid i bransjen.

For at de skal bli værende i bransjen har respondentene rangert forskjellige faktorer som vil påvirke valget om de vil jobbe videre som eiendomsmegler.

Mange signaliserer da et ønske om mer fritid og å være mindre tilgjengelig. Spesifikt ønsker mange meglere å fjerne norm om gratisarbeid, de ønsker fri i helger, lønn etter timeinnsats og jobb med assistent.

Arbeidsgiver betaler kontingent

Undersøkelsen viser avslutningsvis at det fortsatt en høy andel av medlemmene i NEF som får kontingenten sin dekket av arbeidsgiver.

Over åtte av ti får dette, med høyest andel for meglere tilknyttet Rogaland (98 prosent).

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med to mastergradsstudenter på NMBU.

Del artikkel