• Fagartikkel
Kreditering: Marius Hauge for Barneombudet

Bekymret for et barn

Du kommer som eiendomsmegler kommer på befaring i en bolig og ser at noe ikke stemmer. Mistanken vekkes om at barna i familien ikke har det bra. Hvilket ansvar har du for å melde fra videre? Og hvordan går du fram?

Av: Barneombud Anne Lindboe (Artikklen ble først publisert i Eiendomsmegleren nr. 5 2013)

For Barneombudet har det vært naturlig å minne offentlige etater og personer som står barna nær om det ansvaret de må ta. Vi har i lang tid vært opptatt av at helsemyndighetene, tannhelsetjenesten, skolen, naboer og venner må melde i fra dersom de er bekymret for barn. Saken om Christoffer som ble mishandlet til døde av sin stefar har fått mange til se hvilket ansvar man har i slike saker. Det gjelder både offentlige ansatte og privatpersoner.

Noen hjem skjuler mange hemmeligheter

Vi ser nå at det finnes en rekke yrkesgrupper som er i en unik posisjon hvor de kommer inn i private hjem for å utføre ulike tjenester. Det kan være håndverkere, takstmenn eller eiendomsmeglere, yrkesgrupper kommer inn og enser eller er vitner til at situasjonen for barna i familien ikke er bra. Det kan være grunn til å bekymre seg. Av erfaring vet vi at noen hjem skjuler utfordringer og hemmeligheter. Dette kan være familier som har begrenset nettverk eller familier som lever under en fasade som ikke stemmer med virkeligheten.

Hva er omsorgssvikt?

Har du noen sinne kommet inn i en bolig og lurt på om du skal melde en bekymring til barnevernet eller ikke? Vårt råd er at man alltid skal melde i fra dersom det er noe som gjør at man blir bekymret.

Mange etterlyser mer informasjon om hva omsorgssvikt egentlig er. Det kan være vanskelig å liste opp alle former for omsorgssvikt, men visse faktorer gir grunnlag for en bekymringsmelding til barnevernet.

Det kan være:
• barnas boforhold er for dårlig,
• barna man møter er understimulert eller har manglende hygiene,
• mangel på beskyttelse mot fysiske farer i eller utenfor hjemmet,
• foreldre som opptrer likegyldig overfor barna, nedvurderer dem, barna latterliggjøres, trues med straff eller utsettes for vold. Av og til kan det også være grunn til å mistenke seksuelle overgrep.
• tegn på rusmisbruk og psykiske lidelser blant de voksne i familien

Meld til barnevern: Å melde til barnevernet er omsorg, ikke angiveri

Bekymring for omsorgssvikt meldes til barnevernet i kommunen der barnet oppholder seg. Kontaktinformasjonen til barneverntjenesten finner du på kommunens nettsider. Er du bekymret for et barn kan du også ringe Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111.
Det er barnevernets oppgave å gjennomføre undersøkelser i saken. Det er altså en bekymring som skal meldes, du trenger ikke å ha bevis og du skal ikke gjøres egne undersøkelser. Dersom du er usikker på om du bør melde en sak, kan du drøfte den med barnevernet på telefon. Privatpersoner som ikke er offentlig ansatt kan melde bekymring anonymt.

Innholdet i en melding

En melding til barnevernet bør være konkret og detaljert. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det å følge den opp. Som melder skal du si fra om hva du har observert og ikke trekke konklusjoner. Det er barnevernets og eventuelt politiets oppgave å avgjøre hva som skjer videre i saken. Det er viktig å gjøre dette enkelt og greit for deg selv og bruke egne ord for hva du har sett, hørt eller observert der du har vært.

Hvem har plikt til å melde?

Alle har et ansvar for å melde fra om barn som lider. Privatpersoner og privat ansatte har et moralsk ansvar, men ikke et juridisk ansvar. Offentlige myndigheter og noen yrkesgrupper som for eksempel politi, leger, sykepleiere, lærere, førskolelærere og helsepersonell, har derimot en lovfestet plikt til å melde fra til barnevernet hvis de blir oppmerksomme på barn som de har grunn til å tro ikke har det bra i hjemmet.

Hva skjer i etterkant?

Alle meldinger som kommer inn til et barnevernskontor skal gjennomgås, og hvis det er grunn til det, skal det settes i gang undersøkelse. Meldingen skal gjennomgås snarest og senest innen en uke. Barnevernet vil enten henlegge saken, eller sette i gang undersøkelse. Du har kun krav på å vite at meldingen din er mottatt.

Hva med politiet?

Dersom du mistenker straffbare forhold, skal du i tillegg også melde forholdet til politiet. På bakgrunn av tips kan politiet iverksette etterforskning på eget initiativ. Er det begrunnet mistanke om overgrep mot barn, skal politiet etterforske dette. Straffbare forhold kan være vold mot barn, vold i familien, seksuelle overgrep, tvangsekteskap med mer. I slike tilfeller er det det lokale politidistrikt som skal tipses. De kan også kontaktes dersom du ønsker å drøfte en sak med dem.

Det at også du som eiendomsmegler føler en forpliktelse til å melde fra til barnevernet når du er bekymret for et barn, øker sjansen for barnet og familien skal få den nødvendige hjelpen som skal til. Det er viktig å huske at den største delen av barnevernets arbeid består i å hjelpe familier til å få det bedre sammen. Og at det noen ganger behøves et blikk utenfra for å få den hjelpen.

Del artikkel: