Etisk nemnd

Etisk Nemnd består av tre medlemmer i NEF som velges av NEFs landsmøte for to år av gangen. Landsmøtet utpeker leder av Nemnda.

Nemnda kan behandle skriftlig klage mottatt fra Styret, lokalforening eller medlemmer forøvrig. Innklagede skal ha rimelig frist til å uttale seg. I tillegg kan Nemnda, uten klage, ta opp til vurdering konkrete saker vedrørende medlemmer som Nemnda er blitt gjort kjent med og som Nemnda etter en nærmere vurdering anser for å kunne skade bransjens omdømme.

I tilfeller der Finanstilsynet tilbakekaller et medlems eiendomsmeglerbrev, en advokat som er medlem i NEF mister retten til å drive eiendomsmegling eller Finanstilsynet tilbakekaller annet medlems meglertillatelse, skal saken automatisk vurderes av Etisk Nemnd uten at noen har klaget den inn.

I saker der Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE) konkluderer med at innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk kan Etisk Nemnd vurdere saken uten klage.

Ved et medlems eller en lokalforenings brudd på lover, vedtekter, etiske regler eller annet regelverk som er vedtatt av NEF eller NEFs Servicekontor, har Nemnda myndighet til å gi sanksjoner i form av skriftlig begrunnet advarsel/ irettesettelse, og/eller utskrive gebyr maksimert til 20 ganger rettsgebyret. De samme sanksjoner kan ilegges ved manglende oppfølging av vedtak og påbud.

Nemnda har innstillende myndighet overfor Styret i NEF i suspensjons- og eksklusjonssaker.

NEFs sekretariat er sekretær for Nemnda, og bistår i saksbehandling og forberedelse av utkast til vedtak.

Mer utfyllende regler om Etisk Nemnd finner du i Norges Eiendomsmeglerforbunds lover § 8.

Etisk nemnd kan kontaktes pr e-post: etisk@nef.no

Print Friendly, PDF & Email

NEF på kartet

Kontakt oss

Norges Eiendomsmeglerforbund
Apotekergata 10
0180 Oslo

Telefon: 22 54 20 80
E-post: firmapost@nef.no
Ansatte: Se ansatte i NEF
Pressekontakter: Se oversikt

RSS Ledige stillinger

  • En feil oppstod, som antagelig betyr at strømmen er nede. Prøv igjen senere.

Viktig når du redigerer profilen:

Her kan du deler av profilen din og legge til informasjon om deg. Du kan også endre passord for innlogging til Min NEF.

Her er noen små kommentarer knyttet til feltene:

Bilde: Last opp for å vises på "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider.

Vises på Finn eiendomsmegler: Kryss av her for at du vises i eiendomsmegleroversikten for bolig/fritidsboliger på NEFs forbrukersider. (Vil være aktuelt for de fleste, men kanskje ikke for de som kun jobber administrativt, med oppgjør eller med næring.

Tittel: Velg en av våre forhåndsutfylte, eller velg "Annet" for å skrive inn egen tittel.
NB: Du skriver inn tittelen i linjen under der det står "Annet". Husk "MNEF" til slutt!

Profilsidelink: Legg inn lenken til din kontakt-/profilside hos din arbeidsgiver. Denne lenken vil vises i "Finn eiendomsmegler" på NEFs forbrukersider, slik at forbrukere kan lese mer om deg.

Andre endringer gjøres av NEF sekretariat. Send oss en epost: firmapost@nef.no