• Fagartikkel
Bygård med aksjeleilighet

Tolkningsuttalelse om eierseksjonsloven § 7 – forbud mot seksjonering over flere matrikkelenheter

Eierseksjonslovens utgangspunkt er at en seksjonering bare omfatter én grunneiendom, festegrunn​ eller anleggseiendom.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en tolkningsuttalelse fra september 2018 svart på spørsmål om  utkraginger i bygningsmasse som strekker seg utover nabogrensen og altså inn over en annen matrikkelenhet, vil være til hinder for seksjonering i et planlagt eierseksjonssameie.

Det fremgår av departementets uttalelse at departementet mener det ikke er generelt grunnlag for å si at eierseksjonsloven § 7 bokstav f er til hinder for å seksjonere et bygg som krager ut over naboeiendommen. Departementet mener at så lenge byggets fotavtrykk er innenfor yttergrensene til matrikkelenheten, er kravet om at seksjoneringen bare kan gå over én eiendom som hovedregel oppfylt.

Tolkningsuttalelsen kan leses her

Del artikkel: