• Fagartikkel
bygge-stilas

Tolkningsuttalelse om endringen i bustadoppføringsloven § 12 niende ledd

Bustadoppføringslovens § 12 niende ledd regulerer kjøpers sanksjonsmuligheter der garanti etter § 12 ikke blir stilt til riktig tid. Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar i år.

Før lovendringen kunne kjøper, på visse vilkår, heve avtalen med entreprenøren dersom han ikke stilte garanti etter § 12. Hevingsrett gjaldt kun i de tilfelle det var avtalt utsatt garantistillelse. Nå, etter lovendringen, er hevingsrett bortfalt og kjøper har etter bestemmelsen rett til å holde tilbake alt vederlaget inntil garantien er på plass.

NEF sendte i desember 2018 en henvendelse til Justisdepartementet vedrørende denne bestemmelsen. Spørsmålet vi ønsket svar på var om endringen som trådte i kraft 1. januar i år hadde virkning for avtaler som var inngått før ikrafttredelsen, hvis garantistillelsestidspunktet inntrer etter ikrafttredelsen.

Eksempel:

Avtale om kjøp av bolig under oppføring er inngått i 2018 og det er avtalt utsatt garantistillelse (for eksempel forbehold om igangsettingstillatelse): Garantiplikten inntrer av den grunn først i 2019. Dersom entreprenør ikke oppfyller sin garantiplikt, vil kjøper ha hevingsrett etter bustadoppføringslovens § 12 niende ledd slik den var i 2018, eller vil kjøper kun ha rett til å holde tilbake vederlaget etter bestemmelsen slik den er i 2019?

Justisdepartementet uttaler i svaret at det må legges til grunn at endringen i bustadoppføringsloven kun får anvendelse for avtaler som inngås etter ikrafttredelsen. Dette innebærer at kjøper vil ha hevingsrett i tilfeller der avtalen er inngått mellom 1. januar 2017 og 31. desember 2018.

Les hele brevet fra Justisdepartementet her.

Del artikkel: